Р Е Ш Е Н И Е за свикување ТРИНАЕСЕТТАТА  седница на Советот на Општина Кавадарци

Решение за свикување на тринаесеттата          седница

 

Р Е Ш Е Н И Е за свикување ДВАНАЕСЕТТАТА седница на Советот на Општина Кавадарци

Решение за свикување на дванаесеттата          седница

 

 

  ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ ЗА 2016 ГОДИНА.