Број на оглас Предмет на договор Вид на договорот Вид на постапка Датум на објава Краен рок

 

134/2018 Набавка на градежни работи за изградба на фекална и атмосверска канализација (интервенции) Работи Барање за прибирање понуди 12.09.2018 24.09.2018 11:00
132/2018 Превентивна дезинсекција против возрасни форми на комарци со третирање од воздух (со авион) и Дератизација – Набавка, транспорт и поставување на мамци за уништување на глодари Услуги Барање за прибирање понуди 11.09.2018 21.09.2018 10:00
133/2018 набавка на градежни работи за реконструкција на регулирано речно корито на река Луда Мара со партерно уредување на делот во с.Ваташа Работи Отворена постапка 11.09.2018 01.10.2018 10:00
131/2018 Набавка науслуги за одржување и сервесирање на моторнивозила Услуги Барање за прибирање понуди 10.09.2018 21.09.2018 10:00
123/2018 Набавка на услуги за сервесирање, полнење и одржување на ППеапарати Услуги Барање за прибирање понуди 24.08.2018 29.08.2018 10:00
119/2018 набавка на услуги-привремени вработувања. Услуги Отворена постапка 17.08.2018 07.09.2018 10:00
121/2018 набавка на градежни работи за изградба на на кружен тек на раскрсница помеѓу ул.Западен Булевар и ул.29-ти Ноември во Кавадарци Работи Отворена постапка 17.08.2018 17.09.2018 10:00
117/2018 набавка на услуги за регистрација на возила-дополнителна постапка Услуги Барање за прибирање понуди 17.08.2018 27.08.2018 10:00
118/2018 набавка на услуги за осигурување на возила-дополнителна постапка Услуги Барање за прибирање понуди 17.08.2018 27.08.2018 10:00
115/2018 набавка на пијалоци Стоки Барање за прибирање понуди 17.08.2018 27.08.2018 10:00
127/2018 набавка на стоки-соларен маркер Стоки Отворена постапка 11.08.2018 31.08.2018 10:00
120/2018 набавка на стоки-предспоен уред/лед драјвер за напојување на оптички блок Стоки Отворена постапка 11.08.2018 31.08.2018 10:00
125/2018 набавка на стоки-мобилни фискални апарати Стоки Барање за прибирање понуди 10.08.2018 15.08.2018 10:00
114/2018 набавка на услуги за извршување на стручни работи за безбедност при работа Услуги Барање за прибирање понуди 07.08.2018 14.08.2018 10:00
116/2018 Набавка на градежни работи за реконструкција на ОУ”Страшо Пинџур” во с.Марена (3-та фаза) Работи Барање за прибирање понуди 03.08.2018 15.08.208 10:00
113/2018 Набавка на градежни работи за фекална и атмосверска канализација (интервенции) Работи Барање за прибирање понуди 27.07.2018 08.08.2018 11:00
101/2018 конкурс за избор на идејно решение за подигање на спомен обележје-4 Спомен бисти на борци од НОБ Конкурс за избор на идејно решение 26.07.2018 08.09.2018 10:00
106/2018 Набавка на градежни работи за реконструкција на Градски Плоштад Работи Отворена постапка 26.07.2018 15.08.2018 10:00
112/2018 набавка на градежни работи за реконструкција на спортска сала Партизан Работи Отворена постапка 25.07.2018 15.08.2018 10:00
110/2018 набавка на градежни работи за оградување на Спортски центар Јасмин Работи Отворена постапка 20.07.2018 09.08.2018 10:00
111/2018 набавка на услуги за изработка на проектна документација на ниво на основен проект со сите фази, ревизија и елаборати за изградба на пазар Услуги Отворена постапка 20.07.2018 15.08.2018 10:00
108/2018 набавка на градежни работи за поплочување на тротоари на улица Задругарска и Пиринска, споредна на Илинденска со фекална, атмосферска канализација и водоводна линија, пристап на брза помош и концертна сала на ОМБУ Лазо Мицев, улици во населба Брушани-Тиквешко Езеро, проширување на Бул.Македонија Работи Отворена постапка 20.07.2018 09.08.2018 10:30
109/2018 набавка на градежни работи за изградба на дел од главен колектор за отпадни води К (1+995 до 2+272) до пречистителна станица Работи Отворена постапка 20.07.2018 15.08.2018 10:30
94/2018 набавка на градежни работи за изградба на потпорни ѕидови Работи Отворена постапка 20.07.2018 21.08.2018 10:30
105/2018 Набавка на електроматеријали за одржување на улично осветлување Стоки Отворена постапка 19.07.2018 08.08.2018 10:00
103/2018 изработка на основен сообраќаен проект за режимот на сообраќајот за зонско паркирање на определни јавни површини во Општина Кавадарци Услуги Отворена постапка 18.07.2018 07.08.2018 10:00
99/2018 Набавка за организаирање и изведба на пиротехнички огномет Стоки Барање за прибирање понуди 13.07.2018 20.07.2018 12:00
100/2018 Набавка на свежо цвеќе Стоки Барање за прибирање понуди 13.07.2018 18.07.2018 10:00
97/2018 Набавка на градежни работи за реконструкција на ОУ”Страшо Пинџур” во с.Марена (3-та фаза) Работи Барање за прибирање понуди 13.07.2018 23.07.2018 10:00
104/2018 Набавка на градежни работи за изградба на водоводна линија (интервенции) Работи Барање за прибирање понуди 13.07.2018 19.07.2018 10:00
98/2018 набавка на услуги за изработка на проектно техничка документација за регулација и уредување на речното корито на реката Луда Мара со спортско рекреативни содржини Услуги Отворена постапка 12.07.2018 01.08.2018 10:00
93/2018 Набавка на униформи иобувкизаППЕ-Кавадарци Стоки Барање за прибирање понуди 10.07.2018 20.07.2018 10:00
96/2018 Набавка на градежни работи за интервенции на фекална и атмосверска канализација Работи Барање за прибирање понуди 10.07.2018 20.07.2018 11:00
95/2018 Набавка на градежни работи за изградба на водоводна линија (интервенции) Работи Барање за прибирање понуди 06.07.2018 11.07.2018 11:00
92/2018 Набавка на услуги за сервесирање и одржување на моторни возила Услуги Барање за прибирање понуди 22.06.2018 04.07.2018 10:00
87/2018 набавка на услуги за изработка на проектна документација на ниво на основен проект Услуги Отворена постапка 12.06.2018 09.07.2018 10:00
86/2018 набавка на систем за евиденција на работно време Стоки Барање за прибирање понуди 12.06.2018 18.06.2018 10:00
91/2018 Набавка на градежни работи за Противпожарен дом Кавадарци- гаражи. Работи Отворена постапка 14.06.2018 11.07.2018 10:00
90/2018 набавка на градежни работи за изградба на нов пазар кај судот Работи Отворена постапка 15.06.2018 16.07.2018 10:00
88/2018 набавка на градежни работи за изградба на цвеќарници на Бул.Западен Булевар, Бул.Моша Пијаде и Бул.Видое Смилевски Работи Отворена постапка 12.06.2018 03.07.2018 10:00
83/2018 Набавка на информатичка опрема Стоки Отворена постапка 08.06.2018 09.07.2018 10:00
84/2018 Набавка на услуги за одржување и сервесирање на моторни возила Услуги Барање за прибирање понуди 07.06.2018 20.06.2018 10:00
85/2018 набавка на градежни работи за крпење на ударни дупки Работи Отворена постапка 08.06.2018 28.06.2018 10:30
77/2018 набавка на градежни работи за изградба на дел од главен колекор за отпадни води К (1+995 до 2+272) до пречистителна станица Работи Отворена постапка 06.06.2018 27.06.2018 10:00
80/2018 набавка на градежни работи за реконструкција и проширување на Западен Булевар 2-ра фаза Работи Отворена постапка 06.06.2018 27.06.2018 10:15
81/2018 набавка на градежни работи за реконструкција на спортска сала Партизан Работи Отворена постапка 06.06.2018 05.07.2018 10:00
82/2018 Набавка на браварски материјали Стоки Барање за прибирање понуди 04.06.2018 11.06.2018 10:00
79/2018 Набавка на градежни работи за изградба на потпорен ѕид и поплочување на тротоар иулица Кукушка (реконструкција) Работи Отворена постапка 05.06.2018 27.06.2018 10:00
78/2018 Набавка на градежни работи за асфалтирање на ул Тоде Мајсторчев (реконструкција) Работи Отворена постапка 01.06.2018 25.06.2018 10:00
75/2018 набавка на градежни работи за поплочување на тротоари на улица Задругарска и Пиринска, споредна на Илинденска со фекална, атмосферска канализација и водоводна линија, пристап на брза помош и концертна сала на ОМБУ Лазо Мицев, улици во населба Брушани-Тиквешко Езеро, проширување на Бул.Македонија Работи Отворена постапка 01.06.2018 21.06.2018 10:00
67/2018 одржување на ИТ опрема и видео надзор Услуги Барање за прибирање на понуди 30.05.2018 05.06.2018 10:00
73/2018 Набавка на униформи и обувки за ППЕ-Кавадарци Стоки Барање за прибирање на понуди 29.05.2018 20.06.2018 11:00
67/2018 одржување на ИТ опрема и видео надзор Услуги Барање за прибирање на понуди 30.05.2018 05.06.2018 10:00
74/2018 набавка на градежни работи за уредување на плац за лимени гаражи Работи Отворена постапка 23.05.2018 12.06.2018 10:00
72/2018 јавна набавка на градежни работи за оградување на спортски центар Јасмин Работи Отворена постапка 23.05.2018 12.06.2018 10:15
71/2018 Набавка на опрема за потребите на ППЕ Кавадарци Стоки Барање за прибирање на понуди 23.05.2018 29.05.2018 10:00
70/2018 Набавка на услуги за изработка на веб страна Услуги Барање за прибирање на понуди 21.05.2018 28.05.2018 10:00
68/2018 набавка на услуги за изработка на ревизија на урбанистички планови Услуги Отворена постапка 18.05.2018 07.06.2018 10:00
65/2018 Набавка на патнички моторнивозила Стоки Отворена постапка 18.05.2018 11.06.2018 10:00
64/2018 Набавка на канцелариски материјал Стоки Барање за прибирање на понуди 18.05.2018 28.05.2018 10:00
66/2018 набавка на систем за евиденција на работно време Стоки Барање за прибирање на понуди 17.05.2018 23.05.2018 10:00
69/2018 набавка на софтверски лиценци Стоки Барање за прибирање на понуди 17.05.2018 23.05.2018 10:15
61/2018 Набавка на материјали за ситни поправки за тековно одржување на Општинската зграда Стоки Барање за прибирање на понуди 08.05.2018 14.05.2018 10:00
62/2018 набавка на услуги за извршување на стручни работи за безбедност при работа Услуги Барање за прибирање на понуди 08.05.2018 14.05.2018 10:00
63/2018 набавка на услуги за размена на податоци платни информации Услуги Барање за прибирање на понуди 05.05.2018 10.05.2018 10:00
60/2018 Набавка на услуги за фотокопирање Услуги Барање за прибирање на понуди 27.04.2018 02.05.2018 10:00
56/2018 Набавка на средства за одржување на хигиена Стоки Барање за прибирање на понуди 20.04.2018 25.04.2018 10:00
59/2018 Набавка на плакети, хартиени благодарници и сувенири (филиграни) Стоки Барање за прибирање на понуди 24.04.2018 02.05.2018 10:00
58/2018 Набавка на услуги за одржување на јавно осветлување Услуги Барање за прибирање на понуди 17.04.2018 27.04.2018 10:00
57/2018 Набавка на прехрамбени производи Стоки Барање за прибирање на понуди 19.04.2018 24.04.2018 10:00
55/2018 набавка на метални сталажи во архив на Општина Кавадарци Стоки Барање за прибирање на понуди 17.04.2018 23.04.2018 10:00
54/2018 Одржување светлосна семафорска сигнализација Стоки Барање за прибирање на понуди 16.04.2018 23.04.2018 10:00
53/2018 Асфалтирање на атлетска патека-Јасмин Работи Отворена постапка 16.04.2018 10.05.2018 10:00
49/2018 набавка на маркетинг услуги Услги Барање за прибирање на понуди 13.04.2018 24.04.2018 10:00
52/2018 Набавка на стоки -електроматеријали Стоки Барање за прибирање на понуди 11.04.2018 23.04.2018 10:00
51/2018 Набавка на IT опрема и електрични апарати за потребите на ППЕ Кавадарци Стоки Барање за прибирање на понуди 11.04.2018 16.04.2018 10:00
50/2018 Набавка на мебел за ППЕ-Кавадарци Стоки Барање за прибирање на понуди 11.04.2018 23.04.2018 10:00
40/2018 набавка на услуги за осигурување на имот Услуги Барање за прибирање на понуди 31.03.2018 16.04.2018 10:00
48/2018 набавка на градежни работи за реконструкција на мост во Ваташа Работи Барање за прибирање на понуди 30.03.2018 13.04.2018 10:00
47/2018 набавка на градежни работи за изградба на атмосферска канализација на ул.Дисанска Работи Барање за прибирање на понуди 30.03.2018 13.04.2018 10:00
46/2018 Набавка на услуги за фотокопирање Услуги Барање за прибирање на понуди 30.03.2018 04.04.2018 10:00
45/2018 набавка на инструмент за мерење на бучава Стоки Барање за прибирање на понуди 30.03.2018 10.04.2018 10:00
44/2018 набавка на услуги за изработка на елаборат за одредување на границите на заштитна зона, заштитни мерки и други услови за водите наменети за консумирање од страна на извор Лукар Кавадарци Услуги Барање за прибирање на понуди 30.03.2018 10.04.2018 10:00
42/2018 Набавка на услуги зa пишан превод на документација од македонски на англиски јазик и обратно за потребите на Општина Кавадарци Услуги Барање за прибирање на понуди 29.03.2018 03.04.2018 11:00
24/2018 Набавка на градежни работи за рушење Работи Барање за прибирање на понуди 29.03.2018 10.04.2018 10:00

 

38/2018 набавка на услуги за интернет пристап до електронска база на податоци-закони и подзаконски акти Услуги Барање за прибирање на понуди 27.03.2018 02.04.2018 10:00

 

34/2018 Набавака на пијалоци Стоки Барање за прибирање на понуди 26.03.2018 02.04.2018 11:30
41/2018 Набавка на услуги за изработка на Извештај за стратегиска оцена за животна средина Услуги Барање за прибирање на понуди 26.03.2018 02.04.2018 10:30
43/2018 Набавка на градежни работи за осветлување на кружен тек Блажо Алексов Работи Барање за прибирање на понуди 26.03.2018 02.04.2018 09:30
39/2018 Набавка на подароци за делегации Стоки Барање за прибирање на понуди 26.03.2018 03.04.2018 10:00

 

36/2018 Набавка, транспорт и монтажа на сообраќајни знаци и знаци со лед диоди Стоки Барање за прибирање на понуди 23.03.2018 02.04.2018 11:00
37/2018 Набавка на батерија за хидрауличен комбиниран уред за спасување (сечење, растегнување и влечење) Стоки Барање за прибирање на понуди 21.03.2018 26.03.2018 10:00
35/2018 Набавка на услуги за печатење на општинско јавно гласило,,ИНФОРМАТОР“ Услуги Барање за прибирање на понуди 21.03.2018 02.04.2018 10:00

 

33/2018 Набавка на услуги за осигурување на моторни возила Услуги Барање за прибирање на понуди 16.03.2018 21.03.2018 10:00

 

31/2018 Набавка на стоки -електроматеријали Стоки Барање за прибирање на понуди 14.03.2018 26.03.2018 10:00
32/2018 Набавка на услуги за сервисирање и одржување на принтери и копир машини Услуги Барање за прибирање на понуди 14.03.2018 19.03.2018 10:00

 

29/2018 набавка на информатичка опрема Стоки Барање за прибирање на понуди 10.03.2018 27.03.2018 10:00
27/2018 Набавка на батерија за хидрауличен комбиниран уред за спасување (сечење,растегнување и влечење) Стоки Барање за прибирање на понуди 09.03.2018 14.03.2018 10:00

 

25/2018 Набавка на тонери, кертриџи и драм единици Стоки Барање за прибирање на понуди 26.02.2018 08.03.2018 10:00
28/2018 Набавка на градежни работи заосветлување на кружен тек на ул:” Блажо Алексов” Работи Барање за прибирање на понуди 06.03.2018 12.03.2018 10:00
26/2018 набавка на услуги за изработка на проектна документацијана ниво на основен проект за потпорни конструкции во Општина Кавадарци Услуги Отворена постапка 06.03.2018 29.03.2018 10:00

 

22/2018 Набавка на материјали за ОСБС Стоки Барање за прибирање на понуди 22.02.2018 27.02.2018 10:00
23/2018 Набавка на електрични колички за хендекепирани лица Стоки Барање за прибирање на понуди 23.02.2018 05.03.2018 10:00

 

20/2018 Набавка на пијалоци Стоки Барање за прибирање на понуди 15.02.2018 20.02.2018 10:00

 

21/2018 набавка на услуги за Изработка на техничка документација за изградба на паркинг простор во централно градско подрачје на КП бр.11968 КО Кавадарци град Услуги Барање за прибирање на понуди 14.02.2018 26.02.2018 10:00
17/2018 Изработка на техничка документација (основен проект комплет со сите фази) за изградба на нова детска градинка во Кавадарци и партерно уредување на дворно место комплет со стручна ревизија согласно проектната задача Услуги Барање за прибирање на понуди 14.02.2018 26.02.2018 11:00
18/2018 Набавка на услуги за регистрација на моторни возила Услуги Барање за прибирање на понуди 13.02.2018 19.02.2018 10:00
19/2018 Набавка на услуги за осигурување на моторни возила Услуги Барање за прибирање на понуди 13.02.2018 19.02.2018 11:00
15/2018 набавка на градежни работи за поплочување на улица ул.Галишка, ул.Никола Минчев-тротоар, ул.Ѓорѓи Соколов, ул.Блажо Алексов, Партизанска-поплочување на тротоари, ул.Божо Димов-поплочување на тротоар, ул.Божо Димов-поплочување на улица, ул.Илинденска-поплочување на пешачка стаза, Бул.Моша Пијаде-тротоар пред градинка, Западен булевар тротоар кај спортска сала, Работи Отворена Постапка 13.02.2018 05.03.2018 10:00
8/2018 набавка на градежни работи за асфалтирање (реконструкција) на улици Работи Отворена Постапка 13.02.2018 06.03.2018 10:00
13/2018 набавка на градежни работи за поплочување на улица Боро Ваташки, ул.Данко Дафков, ул.27-ми Март,партерно уредување околу фонтана во сГлишиќ, ул.ДАГ-тротоар, тротоар на ул.Дисанска, ул.МЏЏ спој со Клинска, Клинска, Лазо Асијата поплочување и бетонирање, ул.12- Другари, Диме Поп Атанасов, ул.Браќа Џунови-тротоар Работи Отворена Постапка 13.02.2018 07.03.2018 10:30
16/2018 Набавка на услуги за изработка на техничка документација за Пожарен дом Кавадарци Услуги Барање за прибирање на понуди 10.02.2018 19.02.2018 10:00

 

1/2018 Набавка на услуги за миење на возила сопственост на Општина Кавадарци Услуги Барање за прибирање  понуди 31.01.2018 05.02.2018 10:00
2/2018 Набавка на тонери, кетриџи и драм единици за Laser I Inkjet уреди Стоки Барање за прибирање понуди 01.02.2018 12.02.2018 10:00
4/2018 Набавка на услуги за печатење на материјали Услуги Барање за прибирање понуди 01.02.2018 12.02.2018 11:00
5/2018 Набавка на градежни работи за оградување на детска градинка Работи Барање за прибирање понуди 31.01.2018 12.02.2018 10:00
9/2018 Набавка на градежни работи за оградување и изградба на детски игралишта и други површини Работи Барање за прибирање понуди 06.02.2018 16.02.2018 10:00
14/2018 Конкурс за избор на идејно партерно и архитектонско решение за пренамена на дел од градски плоштад во Кавадарци (амфитеатар и голема фонтана), подобрување на осветлувањето како и дополнување на плоштадот со зеленило и урбана опрема Услуги Конкурс 07.02.2018 30.03.2018 10:00
3/2018 Набавка на услуги за информирање, снимање и емитување на електронски медиуми Услуги Барање за прибирање на понуди 06.02.2018 16.02.2018 10:00
7/2018 Набавка на материјали за специјалнанамена за ППЕ-Кавадарци Стоки Барање за прибирање на понуди 02.02.2018 07.02.2018 10:00
6/2018 Набавка за присилно административно извршување, присилно уривање,отсранување и расчистување Работи Барање за прибирање на понуди 01.02.2018 06.02.2018 10:00
10/2018 Набавка на градежни работи за изградба на атмосферска канализација на ул.Пионерска Работи Барање за прибирање на понуди 09.02.2018 20.02.2018 10:00
12/2018 Набавка на градежни работи за поплочување на улици и тротоари во села Работи Отворена Постапка 09.02.2018 01.03.2018 10:30
11/2018 Набавка на услуги за лабораториски испитувања Услуги Барање за прибирање на понуди 09.02.2018 20.02.2018 10:00