ОСОВРЕМЕНУВАЊЕ НА СИСТМОТ ЗАЈАВНО УЛИЧНО ОСВЕТЛУВАЊЕ

ОСОВРЕМЕНУВАЊЕ НА СИСТМОТ ЗАЈАВНО УЛИЧНО ОСВЕТЛУВАЊЕ

Општина Кавадарци денека преку ангажираната оператива ја постави 70-та мерна точка од Системот за далечинска контрола, мониторинг и регулација на Јавното улично осветлување во градот и селата. Се работеше на трансформаторот во селото Моклиште и на делот од ситемот во викенд населбата. Согласно проектот треба да се постават вкупно 103 мерни точки на територијата на општината.

Системот претставува интелигентен начин на комуникациско поврзување што овозможува постојана централна контрола, мониторинг, регулација на светлосно ново, далечинско мерење на потрошената електрична енергија, пристап до секој ормар и преглед на моменталната состојба во мрежата на уличното осветлување.

Тоа се остварува со софтверско, web решение, каде апликација се одвива комуникацијата помеѓу централната контролна соба и контролните модули кои се инсталирани во ормарите. Комуникацијата се врши безжично или преку Ethernet врска.

Делот од системот кој се однесува на контролата е конфигуриран да врши централно вклучување и исклучување со што се постигнува оптимизирање на работните часови на светилките и поедноставно управување.

Делот од системот кој се однесува на мониторингот овозможува: анализа на потрошувачката на електрична енергија, далечинско отчитување на потрошената активна и реактивна енергија, факторот на моќност, фреквенцијата, моменталната струја и напон. Ваквата конфигурација на системот овозможува: детекција на дефект и прекин на главното напојување, детекција на кражба на електрична енергија, детекција на останати проблеми во мрежата, како и можност за собирање и складирање на податоци.

Одговорното лице има постојан (24/7) пристап до секој ормар и може да врши моментално отчитување на електричните прилики во мрежата.

Со овој проект општината Кавадарци е меѓу првите во Македонија кои ги применуваат современите енергетски и информатичи технологии и еколошките стандарди во управувањето со системот за јавно улично осветлување.