Соопштение за организирање на Јавна Презентација и Јавна Анкета По Детален урбанистички план за УЕ 5, Блок 5.4, ,,Младински” КО Кавадарци

Соопштение за организирање на Јавна Презентација и Јавна Анкета По Детален урбанистички план за УЕ 5, Блок 5.4, ,,Младински” КО Кавадарци

С О О П Ш Т Е Н И Е
За организирање на Јавна Презентација и Јавна Анкета
По Детален урбанистички план за УЕ 5, Блок 5.4, ,,Младински” КО Кавадарци град, Општина Кавадарци.

Граници на планскиот опфат се :
– на север границата се движи по границата на град Кавадарци по ГУП
– на исток границата се движи по осовината на сервисна улица 21, „Ѓорѓи Соколов“,
– на југ границата се движи по осовината на сервисна улица 26, булевар „Македонија“ и
– на запад границата се движи по осовината на сервисна улица 27, „Никола Минчев“

Површината на планскиот опфат изнесува 19,14 ха.

Јавна Презентација и јавна анкета ќе се спроведе со излагање на Детален урбанистички план за УЕ 5, Блок 5.4, ,,Младински” КО Кавадарци град, Општина Кавадарци во просториите на Општина Кавадарци.
Јавната анкета трае од 31.08.2020 до 14.09.2020 година, секој работен ден од 8:30 до 16:30 часот.
Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења на анкетните листови.
Јавна Презентација со стручно презентирање на планот ќе се одржи на ден 11.09.2020 година (Петок) во 11.00 часот во просториите на Општина Кавадарци во Голема сала.
Одржување на Јавна презентација и Јавна анкета за Детален урбанистички план за УЕ 5, Блок 5.4, ,,Младински” КО Кавадарци град, Општина Кавадарци ќе се оджи согласно Уредбата со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примаена на Законот за просторно и урбанистичко планирање за време на вонредна состојба (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 116/2020). Кај присутните лица на Јаната презентација и јавна анкета задолжтелно треба да се запази минимум потребното растојание помеѓу лицата пред и внатре во објектот, да обезбедат спроведување на задолжителна дезинфекција на раце при влез во објектот и задолжително носење на заштитна маска, марама или шал со кој ќе бидат покриени устата и носот на учесниците во јавната презентација и јавната анкета.

Со почит,
Кабинет на Градоначалник

 

–  Анкетен Лист за ДУП МЛАДИНСКИ

– Соопштение за организирање ЈА и ЈП