Внатрешна организација на Општината

ПРАВИЛНИК за систематизација на работните места во Општина Кавадарци

 

Органограм за внатрешна организација на Општина Кавадарци

 

ОДЛУКА за организација, делокругот и начинот на извршување на задачите на општинската администрација на Општина Кавадарци

 

 Список на лица вработени во општинска администрација на Општина Кавадарци