Автор: admin

Контакт лице задолжено за информации од јавен карактер

Лице за посредување со инфорнации од јавен карактер согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.

 

Јасминка Ѓорѓиева Тодоров

072/ 307-230

jtodorov@kavadarci.gov.mk

 

Офицер за заштита на лични податоци

  • Сашо Мошев

– Соработник за Администрирање на проекти,  Одделение за подготовка на стратешки  и плански документи  и подготовка на проектна документација  во Општина Кавадарци

072/ 307-227

smoshev@kavadarci.gov.mk

 

  • Чона Милкова

– Утврдување и следење  на наплата на такси и надоместоци со звање  Соработник  во Одделението за администрирање на даноци и такси во Општина Кавадарци

072/ 422-182

cmilkova@kavadarci.gov.mk

 

  • Ванчо Ризов

– Раководител на Одделение за информатичко комуникациска технологија,  со звање Раководител на Одделение  во  Сектор за локален економски развој во Општина Кавадарци

072/ 307-237

v.rizov@kavadarci.gov.mk

______________________________________________________________________________________

Координатор за родова еднаквост, еднакви можности.

  • Сања Митев

Соработник за односи со јавноста. 
072/ 307-225

sanja_krstik@hotmail.com

 

Листа на информации од јавен карактер

Органограм  на Општина Кавадарци
Правилник за систематизација на работни места во Општина Кавадарци
Лица вработени во Општина Кавадарци
ОДЛУКА за организација, делокругот и начинот на извршување на задачите на општинската администрација на Општина Кавадарци