Автор: Општина Кавадарци

Градоначалникот Јанчев се сретна со жителите на УЗ „Браќа Досеви“ и „Задругар“

Градоначалникот Јанчев се сретна со жителите на УЗ „Браќа Досеви“ и „Задругар“

Градоначалникот Митко Јанчев со вработниите ,администрацијата и претставници на ЈП Комуналец, ги продолжија редовните средби со граѓаните на урбаните заедници.Синоќа имаше средба со жителите на УЗ„Задругар„ и „Браќа Досеви„

Средбите со УЗ продолжуваат и денес. Градоначалникот г-дин Митко Јанчев заедно со службите денес ќе биде во посета на две урбани заедници.
УЗ Љубаш 17:30 часот – пред маркетите “Дијана“ и “Минекс“ кај ООУ “Гоце Делчев“.
УЗ Кула 18:30 часот – кај музичкото паркче.

ОБЈАВА број 05/2018 за давање во закуп на недвижни ствари по пат на ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ (прв пат)

ОБЈАВА број 05/2018 за давање во закуп на недвижни ствари по пат на ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ (прв пат)

Врз основа на член 24, 25, 26, 27, 28, 29, 36, 37, 38, 39 и 67 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на РМ“ број 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18) и Одлука за давање во закуп на недвижни ствари на кп.бр.12689/2 КО Кавадарци 2 во сопственост на Општина Кавадарци по пат на електронско јавно наддавање бр.08-5282/33 од 27.09.2018 година донесена од страна на Совет на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци“бр.21/18), Извештај за процена на недвижен имот изработен од Трговец поединец за вештачење и процена Д-р Анастас Ѓорги Џуровски ТП Ресен, со деловоден број 21-4261/33 од 31.08.2018 година, Комисијата за недвижни и движни ствари сопственост на Општина Кавадарци, објавува:

ОБЈАВА број  05/2018

за давање во закуп на недвижни ствари по пат на ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ (прв пат)

 

1.ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

            Предмет на електронското јавно наддавање е давање во закуп на недвижни ствари – објекти во сопственост на Општина Кавадарци, кои се даваат во закуп согласно Одлука за давање во закуп на недвижни ствари на кп.бр.12689/2 КО Кавадарци 2 во сопственост на Општина Кавадарци по пат на електронско јавно наддавање бр.08-5282/33 од 27.09.2018 година донесена од страна на Совет на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци“бр.21/18).

2.ПОДАТОЦИ ЗА НЕДВИЖНИТЕ СТВАРИ – ОБЈЕКТИ КОИ СЕ ДАВААТ ВО ЗАКУП

            Предмет на закуп се недвижни ствари – објекти во сопственост на Општина Кавадарци, кои се наоѓаат на кп.бр.12689/2 КО Кавадарци 2 запишани во Имотен лист бр.15775 и тоа:

Ред. бр. Улица и број Објект Намена на објектот Површина Проценета вредност на недвижната ствар Почетен износ на месечна закупнина Минимален чекор на наддавање Банкарска гаранција

2%

Час /почеток
1. „Зелен пазaр“ Зграда 1, Влез 5, приземје Деловен простор 43 м2 3.089.925,00

денари

15.450,00 денари Без ограничување 61.799,00 денари 09.30 часот
2. „Зелен пазaр“ Зграда 1, Влез 6, приземје Деловен простор 25 м2 2.110.761,00

денари

10.554,00 денари Без ограничување 42.215,00 денари 10.00 часот
3. „Зелен пазaр“ Зграда 1, Влез 7, приземје Деловен простор 28м2 2.273.955,00

денари

11.370,00 денари Без ограничување 45.479,00 денари 10.30 часот

За земјиштето со кп.бр.12689/2 КО Кавадарци 2  на кое се наоѓаат недвижни ствари – објекти кои се предмет  на давање во закуп донесен е ДУП за дел од УБ 11 – К „Зелен Пазар“2010-2015 со Одлука на Совет на Општина Кавадарци бр.07-927/4 од 28.02.2011 година.

Висината на почетната месечна закупнина изнесува 0,5% од проценетата вредност на недвижните ствари и истата е наведена во табеларниот преглед.

Проценетата вредност на недвижните ствари е утврдена согласно Извештај за процена на недвижен имот изработен од Трговец поединец за вештачење и процена Д-р Анастас Ѓорги Џуровски ТП Ресен, со деловоден број 21-4261/33 од 31.08.2018 година.

Read More

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 02/2018 За унапредување на административен службеник во Општина Кавадарци

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 02/2018 За унапредување на административен службеник во Општина Кавадарци

Врз основа на  член 48 став 4 од Закон за административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр.27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18),и Правилник за формата и содржината на интерниот оглас, начинот на поднесување на пријава за унапредување, начинот на спроведување на административна селекција и интервјуто, како и начинот на нивното бодирање и максималниот број на бодови од постапката на селекција, во зависност од категоријата на работното мест за кое е објавен интерниот оглас (Службен весник на РМ бр.11/15 и бр.35/18),  а согласно Правилникот за систематизација на работни места во Општина Кавадарци бр.09-2375/1 од 05.05.2016 година,  Правилник за измена и дополнување на Правилникот за систематизација на работни места во Општина Кавадарци бр.04-5645/1 од 29.11.2016 година, бр.09-762/1 од 24.02.2017 година,   бр.04-5259/2 од 28.12.2017 година, бр.04-2391/1 од 25.04.2018 година, бр.04-4442/1 од 01.08.2018 година, бр.04-4679/1 од 20.08.2018година,  Градоначалникот на Општина Кавадарци објавува

 

И Н Т Е Р Е Н  О Г Л А С  БРОЈ 02/2018

За унапредување на шест (6)  административни службеници во општинската администрација на Општина Кавадарци

 

Општина Кавадарци објавува интерен оглас за унапредување на административни службеници   6 (шест) извршители и тоа :

 1. УПР 01 01 Г01 000 Самостоен референт – организација на човечки ресурси во Одделение за управување со човечки ресурси, Сектор за управување со човечки ресурси …………….1 извршител;
 2. УПР 01 01 Б04 000 Раководител на Одделение за урбанизам, Одделение за урбанизам, Сектор за комунални работи, урбанизам, сообраќај и заштита на животната средина……….1 извршител;
 3. УПР 01 01 Б04 000 Раководител на Одделение за располагање со градежно земјиште, Одделение за располагање со градежно земјиште, Сектор за уредување и располагање со градежно земјиште……..1 извршител;
 4. УПР 01 01 В01 000 Советник-образование, Одделение за општествени дејности, Сектор за правни, општествени и општи работи……….1извршител;
 5. УПР 01 01 В02 000 Виш Соработник обуки и оценување, Одделение за обуки и оценување, Сектор за управување со човечки ресурси…………1 извршител;
 6. УПР 01 01 В01 000 Советник оценување, стручно оспособување и усовршување, Одделение за обуки и оценување, Сектор за управување со човечки ресурси…………1 извршител;

 

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 02/2018
Со нова технологија ќе се подобрува носивоста на Северен булевар

Со нова технологија ќе се подобрува носивоста на Северен булевар

Реконструкцијата на Северен булевар се одвива непречено. Денес се поставува гел композит врз долен строј за подобрување на постелицата. Во наредната фаза се поставува и прв слој тампон од 20 сантиметри со набивање.

ВТОР ЈАВЕН ПОВИК за надоместување на дел од трошоците на граѓаните на подрачјето на општина Кавадарци за набавка на енергетско ефикасни грејни тела за 2018 година

ВТОР ЈАВЕН ПОВИК за надоместување на дел од трошоците на граѓаните на подрачјето на општина Кавадарци за набавка на енергетско ефикасни грејни тела за 2018 година

Врз основа на Врз основа на член член 50 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа(“Сл.весник на РМ бр.05/2002), Програмата за развој на Општина Кавадарци за 2018 година бр.09-5167/8 од 22.12.2017, бр.08-2175/47 од 24.04.2018 година и бр.08-3027/48 од 30.05.2018 година, член 113 став 1 точка 2 од Статутот на Општина Кавадарци (“Сл.гласник на Општина Кавадаци бр.8/05),, Правилникот за користење на финансиски средства од буџетот на општина Кавадарци за субвенционирање на граѓаните на подрачјето на општина Кавадарци за купување на енергетско ефикасни грејни тела за 2018 година број 08-5282/38 од 27.09.2018, Програмата за  изменување  и дополнување на Програмата за Развој на општина Кавадарци за 2018 година број 08-5282/36 од 27.09.2018 и Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за определување максимален износ за доделување на поединечна субвенција на граѓани за купување на енергетско ефикасни грејни тела за 208 година број 08-5282/37 од 27.09.2018, Општина Кавадарци распишува

 

 

ВТОР ЈАВЕН ПОВИК

за надоместување на дел од трошоците на граѓаните на подрачјето на општина Кавадарци за набавка на енергетско ефикасни грејни тела за 2018 година

 1. Опис на Јавниот повик

 

1.1. Општина Кавадарци, со цел да ги стимулира жителите на Кавадарци(домаќинствата) за примена на почисто гориво и поквалитетни грејни тела за затоплување на своите домови, кои имаат повисока енергетска ефикасност и пониски емисии во воздухот, на жителите кои ќе купат енергетско ефикасни грејни тела(печки на палети и инвертер клими), ќе им надомести дел од трошоците направени при набавка на енергетско ефикасни грејни тела во висина од 50%, но не повеќе од15.000 денари со вклучен персонален данок на доход по домаќинство.

1.2. Јавниот повик трае од денот на објавувањето од 05.10.2018 година заклучно со 20.10.2018 година.

1.3. Јавниот повик ќе се реализира по принципот „Јавно извлекување“.

 

 1. Право на учество на Јавниот повик:

Право на учество на Јавниот повик имаат жителите на Општина Кавадарци кои ќе купат енергетско ефикасно грејни тела за затоплување на своето домаќинство (станбен објект) од денот на објавувањето на Јавниот повик до денот на завршувањето на повикот и ќе поднесат барање за надоместување на дел од трошоците за набавка на печка на пелети.

На јавното извлекување право на учество ќе имаат и апликациите од првиот Јавен Повик бр.24-4260/5 од 06.08.2018 година за купување на енергетско ефикасни грејни тела за 2018 година,  а кои не се субвенционирани поради исцрпување на средствата предвидени со првиот Јавен повик.

На Јавниот повик немаат право на учество жителите (домаќинствата) кои имаат станбен објект во фаза на градба и не живеат во истиот.

 

 1. Услови што треба да ги исполни барателот:

3.1. Барателот треба да ги исполни следните услови:

 • да е жител на општина Кавадарци;
 • да нема добиено финансиски средства за набавка на енергетско ефикасни грејни тела од било кој извор во Република Македонија;
 • до поднесување на барањето да е корисник на печка на јаглен, дрва, нафта или мазут;
 • новато енергетско ефикасно тело да го купи од денот на објавување до денот на завршување на Јавниот повик и истото да биде инсталирано на адресата на живеење наведена во личната карта на барателот;
 • станбениот објект да не е во фаза на градба и во него барателот да живее;
 • само едно домаќинство може да поднесе барање за добивање на надоместок.

3.2.  За барателите кои имаат нов станбен објект, не важат условите од алинеја 3 од под-точката 3.1

 

Напомена: Барателот мора да ги исполнува сите горенаведени услови за да неговото барање биде одобрено. Во спротивно, неговото барање ќе биде одбиено.

Read More