Автор: Општина Кавадарци

ПОПЛОЧЕН ПРЕОСТАНАТИОТ ДЕЛ ОД ПАТОТ  КОН МОКЛИШКИОТ МАНАСТИР

ПОПЛОЧЕН ПРЕОСТАНАТИОТ ДЕЛ ОД ПАТОТ КОН МОКЛИШКИОТ МАНАСТИР

Општина Кавадарци во соработка со фирмите донатори „Ас машини„ и „Градба промет“ реализираше проект за доизградба на пристапниот пат кон манастирот „св. Никола“ во Моклиште.

Се работи за поплочување на преостаната делница до брегот на реката до спојот со постојниот поплочен пат. На оваа делница по претходна санација на старата подлога се поставиа павер елементи.

По реализацијата на овој проект намерниците, верниците и граѓаните кон овој свет историски храм ќе се движат по урбанизиран пат.

 

ПОДОБРЕНО ОСВЕТЛУВАЊЕТО НА СПОРТКИОТ ЦЕНТАР „ЈАСМИН“

ПОДОБРЕНО ОСВЕТЛУВАЊЕТО НА СПОРТКИОТ ЦЕНТАР „ЈАСМИН“

Општина Кавадарци согласно програмата го реализираше проектот за подобрување на моќноста на јавното осветлување на фудбалскиот терен на спотрскиот центар „Јасмин“.

Како дополнување на постојното јавно осветлување на источната и западната страна на теренот се поставувиа 6 нови столбови по три од секоја страна. Столбовите се високи 12 метри, а на секој е поставен рефлектор со моќност од 1КW.

Дополнителното осветлување со кое во многу се подобри видливоста во ноќните часови е донација од фирмата „Матал Апостолов“.

Општината во рамките на овој проект постави дополнителна нисконапонска мрежа за новите 6 високи столбови а паралелно изврши целосна замена на подземната нисконапонска мрежа на постојните 14 столбови поставени околу атлетската патека.

Со обновеното јавно осветлување во многу се подобрија условите за рекреација, спортување и одмор на граѓаните во ноќните часови.

ВАДЕЊЕ НА ГРАНИТНА КОЦКА ОД УЛИЦАТА „ДОНЕ ПОПОВ“

ВАДЕЊЕ НА ГРАНИТНА КОЦКА ОД УЛИЦАТА „ДОНЕ ПОПОВ“

Општината Кавадарци продолжува со интензивната комунална изградба. Согласно програмата, оперативата на фирмата „Градба промет“ започна со отстранување на гранитната коцка на улицата „Доне Попов“.

Според проектот општината треба да изврши реконструкција на површина од околу 1500м2.

Откако ќе биде извадена старат гранитна коцка овој дел од улицата ќе се асфалтира.

 

ПРОГРАМА за oдбележување на годишнини на значајни настани и личности во општина Кавадарци во 2018  година

ПРОГРАМА за oдбележување на годишнини на значајни настани и личности во општина Кавадарци во 2018 година

Предлог

Врз основа на член 50 став 1 точка 6 од Законот за Локална самоуправа („Сл.весник на РМ„ бр 5/2002), член 113 став 1 точка 2 од Статутот на општина Кавадарци („Сл.гласник на општина Кавадарци ), Градоначалникот му предлага на Советот на општина Кавадарци на седницата што ќе се одржи на ден ———-2017 година, да донесе

 

ПРОГРАМА

за oдбележување на годишнини на значајни настани и личности

во општина Кавадарци во 2018  година

 

*  ВОВЕД

Со Програмата  за одбележување годишнини на значајни настани и личности во општина Кавадарци во 2018 година се определуваат значајните настани и годишнини од посебно значење, со што се сочувува континуитетот во одбележувањето од Rепубличко и локално значење.

 

  • ЦЕЛИ 

Основни цели на оваа Програма се:

  • Одбележување на годишнини и значајни настани и личности во насока на негување на историското минато,
  • Обезбедување активен однос на градот Кавадарци кон задоволувањето на потребите на граѓаните за негување на традициите,
  • Зачувување на историската и културната вреднoст на личности и настани , со цел негување на историските и културните вредности на градот.

Read More