Автори: Општина Кавадарци

општина -зграда

Објава број 1/2017 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање во општина Кавадарци

 ОПШТИНА КАВАДАРЦИ ОБЈАВА број 1/2017 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по…