Автори: Општина Кавадарци

Општина Кавадарци

Јавен повик за прибирање на апликации за финансиска подршка од буџетот на општина Кавадарци за 2016 година, наменети за спортисти, спортски клубови, професионални клубови регистрирани на подрачјето на општината

Се повикуваат спортистите, спортските клубови, професионални клубови регистрирани на подрачјето на општина Кавадарци, општински и…