Автор: Општина Кавадарци

Б – интегрирана дозвола – Кланица со ладилник Серта компани Кавадарци

Согласно Законот за животна средина (Сл. Весник на РМ бр. 53/2005), Законот за изменување и дополнување на Законот за животна средина (Сл. Весник на РМ бр. 81/05, 24/07 и 159/08) со кој се уредуваат правата и должностите на правните и физичките лица во обезбедувањето на услови за заштита и унапредување на животната средина заради остварување на правото на граѓаните на здрава животна средина и согласно Член 6 Начело на висок степен на заштита при што секој е должен при преземањето активности да обезбеди висок степен на заштита на животната средина и на животот и здравјето на луѓето, Кланица со Ладилник, Серта Компани, поднесува барање за дозвола за усогласување со оперативен план до Општина Кавадарци.

Информациите во барањето за добивање на Дозвола за усогласување со  Оперативен план се изготвени согласно барањата на Министерството за животна средина и просторно планирање издадено во Службен весник 4/2006.

Додатоци за б- интегрирана дозвола
Доставување на Б – интегрирана еколошка дозвола

Доставување на Б – интегрирана еколошка дозвола

До Општина Кавадарци доставено е барање за Б-интегрирана дозвола  на фирмата ЕНЕРГО МАКСИСТЕМ ДОО-Скопје за дејност  БЕТОНСКА БАЗА .

Сите засегнати странки документите за Б-инсталацијата можат да ги видат во соба 14 Општина Кавадарци  во периодот од 02-05-2017 до 09-05-2017 год од 09-00 до 12-00 часот.

Б – интегрирана еколошка дозвола

Урбан Инвест Б-Дозвола

Предмет: Барање за добивање на дозвола за усогласување со оперативен план за
инсталација која врши активност од Уредбата , Прилог 2
Интегрирано спречување и контрола на загадувањето

Инсталација: УРБАН ИНВЕСТ ДОО Грков Јован с. Возарци, Општина Кавадарци