Предлог буџет на Општина Кавадарци


Предлог буџет на Општина Кавадарци за 2018 година

 

Буџет на Општина Кавадарци


Буџет на Општина Кавадарци за 2017 година

Буџет на општина Кавадарци за 2016 година

Буџет на Општина Кавадарци за 2015 година

Буџет на Општина Кавадарци за 2014 година

Буџет на Општина Кавадарци за 2013 година

 

Завршна сметка на Буџет на Општина Кавадарци


Завршна сметка на буџетот на општина Кавадарци за 2017 година

Завршна сметка на буџетот на општина Кавадарци за 2016 година

Завршна сметка на буџетот на општина Кавадарци за 2015 година

Завршна сметка на буџетот на општина Кавадарци за 2014 година

Завршна сметка на буџетот на Општина Кавадарци за 2013

 

Годишен извештај на Буџет на Општина Кавадарци


Годишен извештај за 2017 година

 

Квартален извештај на Буџет на Општина Кавадарци


Квартален извештај за извршување на буџетот за Општина Кавадарци за квартал од 01.01.2017 година до 30.09.2017 година

 

 

Ревизорски извештај за Општина Кавадарци за 2014 година


Конечен извештај на овластениот државен ревизор

Ревизорски наоди

Цели на ревизијата