Годишен план за Јавни набавки на општина Кавадарци во 2017 година

Годишен план за Јавни набавки на општина Кавадарци во 2017 година

Врз основа на член 50 став 1 точка 16 од Законот за Локална самоуправа (,,Службен весник на РМ” бр.5/2002)  и член 26 став 1 од Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ“ бр.136/07,130/08, 97/2010, 53/2011,185/2011, 15/2013,148/2013, 160/2013, 28/2014, 43/2014, 130/14, 180/14,78/2015, 192/2015 и 27/2016), а во врска со Правилникот за формата, содржината како и начинот на изготвување на годишниот план за јавни набавки („Службен весник на РМ“, бр.84/12), Градоначалникот на Општина Кавадарци донесува ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ ВО 2017 ГОДИНА 

 

Годишен план за јавни набавки