општина -зграда

Известувања за спроведени постапки од Јавни набавки

Број на оглас Предмет на договор Вид на договор Вид на постапка Датум на договор Носител на набавка Вредност на договорот
110 Набавка на моторно гориво за моторни возила во сопственост на Општина Кавадарци Стока Отворена постапка 18.01.2018 Друштво за трговија, транспорт и угостителство Црна Река Петрол 1.595.747 денари
116 Договор за надзор за вршење на градежни работи Услуги Барање за прибирање на понуди 18.01.2018 ДПТУ Дизајн Центар Инжинеринг ДООЕЛ Кавадарци 600.000 денари
115 Набавка на услуги за имплементација на систем за управување со квалитет согласно стандардот ИСО 9001:2015 Услуги Барање за прибирање на понуди 18.01.2018 Друштво за консалтинг и информатички инжинеринг НЕТ –БИТ ДОО Скопје 59.000 денари
113 

 

 

Набавка на услуги за процена на недвижен имот Услуги Барање за прибирање на понуди 18.01.2018 Трговец поединец за вештачење и процена Д-р Анастас Ѓорѓи  Џункоцски ТП Ресен 252.720 денари
117 Набавка на услуги за одржување на локални патишта и улици во зимски услови  Услуги Отворена постапка  14.02.2018  Друштво за градежништво и трговија “ГРАДБА ПРОМЕТ“ ДОО Кавадарци  3.000.000,00 денари
16 Набавка на услуги за изработка на техничка документација за Пожарен Дом Кавадарци услуги Барање за прибирање на понуди 22.03.2018 ДПТУ Дизајн Центар Инженеринг ДООЕЛ Кавадарци 116.820 денари

 

21 Набавка на услуги за изработка на техничка документација за изградба на паркинг простор во централно градско подрачје на КП бр.11968 КО Кавадарци град услуги Барање за прибирање на понуди 22.03.2018 ДПТУ Дизајн Центар Инженеринг ДООЕЛ Кавадарци 173.838 денари
12 Договор за изведување на градежни работи за поплочување на улици и тротоари во села работи Отворена постапка 11.04.2018 Друштво со трговија, градежништво и услуги Павер Трејд  ДООЕЛ 2.598.660 денари
             
11 Договор за јавна набавка на услуга за лабораториски  испитувања Услуги Барање за прибирање на понуди 11.04.2018 Друштво за градежништво, промет и услуги Геинг Кребс  унд Кифер Интернешнл и др. ДОО 799.999,88 денари
1 Договор за миење на службените возила на Општина Кавадарци услуги Барање за прибирање на понуди 21,02.2018 Друштво за трговија, сервис и услуги Сервис Пајо ДОЕЕЛ 60.000 денари
9 Набавка на градежни работи за оградување и изградба на детски игралишта и други површини работи Барање за прибирање на понуди 27.03.2018 Друштво за трговија и услуги АС МАШИНИ ДООЕЛ  Кавадарци 732.190 денари
17 Набавка на услуги за изработка на техничка документација (основен проект комплет со сите фази) за изградба на нова детска градинка во Кавадарци и партерно уредување на дворно место услуги Барање за прибирање на понуди 05.04.2018 Друштво за трговија и услуги БИЛД УРБАН  ДООЕЛ Скопје 259.600 денари
4.

Печатење на материјали

Дел 1Набавка на услуги за печатење на туристичка фото брошура -

Дел 2- Набавка на услуги за печатење на обрасци –

Дел 3- Набавка на услуги за печатење на општинско јавно гласило –

Дел 4-Набавка на услуги за печатење на  Брошура –

Дел 5- Набавка на услуги за печатење на туристичка карта на Општина Кавадарци -

 

услуги Барање за прибирање на понуди  

 

30.03.2018

 

 

 

 

 

 

04.04.2018

 

 

 

 

30.03.2018

 

 

 

 

 

 

30.03.2018

 

 

 

 

 

 

30.03.2018

Трговско Друство за вработување на инвалидни лица промет и услуги ГЕНЕКС ДООЕЛ Кочани

 

Заштитно друштво печатница ГРАФО ПРОМ Битола ДООЕЛ

 

Трговско Друство за вработување на инвалидни лица промет и услуги ГЕНЕКС ДООЕЛ Кочани

Трговско Друство за вработување на инвалидни лица промет и услуги ГЕНЕКС ДООЕЛ Кочани

Трговско Друство за вработување на инвалидни лица промет и услуги ГЕНЕКС ДООЕЛ Кочани

 

За дел 1   -61.065,00 денари

 

 

 

 

За дел 2 -  208.046 денари

 

 

 

 

 

 

За дел 4 – 44.840 денари

За дел 5  -38.114 денари

 

3 Набавка на услуги за информирање, снимање и емитување на електронски медиуми услуги Барање за прибирање на понуди 14.03.2018 Трговско радиодифузно друштво КТВ ДООЕЛ Кавадарци 825.528 денари
7. Набавка на материјали за специјална намена за ППЕ кавадарци стоки Барање за прибирање на понуди 05.03.2018 Друштво за трговија, услуги , производство и транспорт ГЕМА ПЛАСТ-БОБИ ДООЕЛ Росоман 39.990,02 денари
18. Набавка на услуги за регистрација на моторни возила услуги Барање за прибирање на понуди 29.03.2018 ТДТИА ЗДРУЖЕНИ ВОЗАЧИ ТИКВЕШ увоз-извоз Кавадарци 26.643,22 денари

 

22. Набавка на материјали за ОСБС стоки Барање за прибирање на понуди 14.03.2018 ДПТТУ Дирикон ДООЕЛ Кавадарци Дел 1

30.163 денари

 

Дел2

46.869  денари

25 Набавка на тонери, кертриџи и драм единици за LASER и INKJET  уреди стоки Барање за прибирање на понуди 02.04.2018 ПМЕ  ТЕХНИКА Касапинов Иле Кавадарци 586.814 денари
33 Набавка на услуги за осигурување на моторни возила услуги Барање за прибирање на понуди 02.04.2018 АД ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ  Скопје 170.811 денари
 

23

 

Набавка на електрични колички за хендикепиранни лица

 

стоки

 

Барање за прибирање на понуди

 

04.04.2018

 

Центар за тика ортотика и протетика СЛАВЕЈ  АД Скопје

 

Дел 1

250.000 денари

 

Дел2

125.000 денари