општина -зграда

Известувања за спроведени постапки од Јавни набавки

Број на оглас Предмет на договор Вид на договор Вид на постапка Датум на договор Носител на набавка Вредност на договорот
110 Набавка на моторно гориво за моторни возила во сопственост на Општина Кавадарци Стока Отворена постапка 18.01.2018 Друштво за трговија, транспорт и угостителство Црна Река Петрол 1.595.747 денари
116 Договор за надзор за вршење на градежни работи Услуги Барање за прибирање на понуди 18.01.2018 ДПТУ Дизајн Центар Инжинеринг ДООЕЛ Кавадарци 600.000 денари
115 Набавка на услуги за имплементација на систем за управување со квалитет согласно стандардот ИСО 9001:2015 Услуги Барање за прибирање на понуди 18.01.2018 Друштво за консалтинг и информатички инжинеринг НЕТ –БИТ ДОО Скопје 59.000 денари
113 

 

 

 

Набавка на услуги за процена на недвижен имот Услуги Барање за прибирање на понуди 18.01.2018 Трговец поединец за вештачење и процена Д-р Анастас Ѓорѓи  Џункоцски ТП Ресен 252.720 денари
117 Набавка на услуги за одржување на локални патишта и улици во зимски услови 

 

Услуги Отворена постапка  14.02.2018  Друштво за градежништво и трговија “ГРАДБА ПРОМЕТ“ ДОО Кавадарци  3.000.000,00 денари