Известување за имателите на бесправни објекти кои имаат поднесено барање за утврдување на правен статус на бесправен објект

Известување за имателите на бесправни објекти кои имаат поднесено барање за утврдување на правен статус на бесправен објект

Согласно чл.6 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (“Службен весник на Република Македонија.23/11,бр.54/11,бр.12,бр.53/13,бр.72/13,бр.44/12,б.115/14,бр.199/14,бр.124/15 ибр.129/15), имателите на бесправни објекти односно физички и правни лица кои имаат поднесено барање за утврдување на правен статус на бесправен објект во периодот од 20.12.2105 година до 30.03.2016 година, а на кои објекти заклучно со 3 март 2011 година се изведени градежните и инсталатарските работи во целост и истите претставуваат градежна и функционална целина заради комплетирање на документите треба во Општина Кавадарци – Локална самоуправа, да достават геодетски елаборат за утврдување на фактичката состојба на бесправен објект, најдоцна до 31 декември 2017 година.

 

 

                                                                                                  Градоначалник

                                                                                               М-р Митко Јанчев