Јавен повик за доставувањер на иницијативи за изработка и донесување на урбанистички планови

Јавен повик за доставувањер на иницијативи за изработка и донесување на урбанистички планови

Јавен повик