НАЦРТ ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНКА ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ГУП Кавадарци, Ваташа и Глишиќ

ГУП Кавадарци, Ваташа и Глишиќ

 

НАЦРТ ИЗВЕШТАЈ за СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА за Урбанистички план за село Сопот, општина Кавадарци

Извештај за стратегиска оцена на животната средина за Урбанистички плана за село Дреново, општина Кавадарици

Извештај за стратегиска оцена на животната средина за ЛУПД за лесна и незагадувачка индустрија Г2 на КП10721 и КП10722, м.в. Широка Падина, ко Раец, општина Кавадарци

СЕА – ЛУПД за лесна и незагадувачка индустрија Г2 на КП10721 и КП10722, м.в. Широка Падина, ко Раец, општина Кавадарци

Соопштение

 

Извештај за стратегиска оцена на животната средина за ЛУПД за изградба на објекти со намена Г2-лесна индустрија , Г3-сервиси и Г4-стоваришта на КП 642/1, М.В. Голем рид, КО Марена, Општина Кавадарци

СЕА – ЛУПД за Г2 на КП 642/1 М.В. голем рид, КО Марена, Општина Кавадарци

 

Студија за оцена на влијанието врз животната средина на Проектот „Национален гасификационен систем во Република Македонија“ за делницата: Неготино – Битола

Општина Кавадарци во соработка со Министерството за животна средина организира јавна расправа по проектот на Владата за гасификација на Р. Македонија. Јавната расправа ќе се одржи во големата сала на општина Кавадарци на ден 29.10.2015 година (четврток) со почеток во 12 часот. Јавната расправа е од отворен карактер и се покануваат сите заинетересирани граѓани за присуство.

СТУДИЈА ЗА ОЦЕНА НА ВЛИЈАНИЕТО ВРЗ
ЖИВОТНАТА СРЕДИНА НА ПРОЕКТОТ
“Национален гасификационен систем
во Република Македонија“ за делницата:
Неготино- Битолa

Јавна расправа за донесување одлука на совет за реконструкција на училиштата

 

SEA – ЛУПД за леснаи незагадувачка индустрија Г2 на КП 3523/4, КО Кавадарци вон град

 

 

Локална урбанистичка планска документација за Стопански комплекс на К.П. 380/1 и 380/7 м.в.,,Соколица“ КО Марена

Одлука за спроведување на стратегиска оцена

Формулар за спроведување на стратегиска оцена

Соопштение за спроведување на стратегиска оцена

Извештај за стратегиска оцена на животна средина