Календар од седниците на Советот на општина Кавадарци

Р Е Ш Е Н И Е за свикување ТРИНАЕСЕТТАТА  седница на Советот на Општина Кавадарци

Решение за свикување на тринаесеттата          седница

 

Р Е Ш Е Н И Е за свикување ДВАНАЕСЕТТАТА седница на Советот на Општина Кавадарци

Решение за свикување на дванаесеттата          седница

 

 

PROGRAMA ZA RABOTA NA SOVET 2016 GODINA

  ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ ЗА 2016 ГОДИНА.