Календар од седниците на Советот на општина Кавадарци

 PROGRAMA ZA RABOTA NA SOVET 2016 GODINA

  ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ ЗА 2016 ГОДИНА.