Без Слика

ОБРАЗЕЦ ЗА БАРАЊЕ ЗА Б-ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА

ИНТЕГРИРАНО СПРЕЧУВАЊЕ И КОНТРОЛА НА ЗАГАДУВАЊЕТО

ОБРАЗЕЦ ЗА БАРАЊЕ ЗА Б-ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА

 Инсталација: Производен погон за производство на вибропресувани префабрикувани бетонски елементи.

Локалитети:с.Марена, општина Кавадарци

Инвеститор: АС МАШИНИ ДООЕЛ, увоз – извоз Кавадарци

Доставување на Б- интегрирана еколошка дозвола