• Јасминка Ѓорѓиева Тодоров    

Помошник раководител на сектор за управување со човечки ресурси

Тел. 072/307-230

Е-маил:jtodorov@kavadarci.gov.mk

 

Надлежности на Одделението за човечки ресурси