општина -зграда

Огласи за постапки за спроведување на Јавни набавки

Број на оглас

Предмет на договор

Вид на договорот

Вид на постапка

Датум на објава

Краен рок

1/2018 Набавка на услуги за миење на возила сопственост на Општина Кавадарци Услуги Барање за прибирање  понуди 31.01.2018 05.02.2018 10:00
2/2018 Набавка на тонери, кетриџи и драм единици за Laser I Inkjet уреди Стоки Барање за прибирање понуди 01.02.2018 12.02.2018 10:00
4/2018 Набавка на услуги за печатење на материјали Услуги Барање за прибирање понуди 01.02.2018 12.02.2018 11:00
5/2018 Набавка на градежни работи за оградување на детска градинка Работи Барање за прибирање понуди 31.01.2018 12.02.2018 10:00
9/2018 Набавка на градежни работи за оградување и изградба на детски игралишта и други површини Работи Барање за прибирање понуди 06.02.2018 16.02.2018 10:00
14/2018 Конкурс за избор на идејно партерно и архитектонско решение за пренамена на дел од градски плоштад во Кавадарци (амфитеатар и голема фонтана), подобрување на осветлувањето како и дополнување на плоштадот со зеленило и урбана опрема Услуги Конкурс 07.02.2018 30.03.2018 10:00
3/2018 Набавка на услуги за информирање, снимање и емитување на електронски медиуми Услуги Барање за прибирање на понуди 06.02.2018 16.02.2018 10:00
7/2018 Набавка на материјали за специјалнанамена за ППЕ-Кавадарци Стоки Барање за прибирање на понуди 02.02.2018 07.02.2018 10:00
6/2018 Набавка за присилно административно извршување, присилно уривање,отсранување и расчистување Работи Барање за прибирање на понуди 01.02.2018 06.02.2018 10:00
10/2018 Набавка на градежни работи за изградба на атмосферска канализација на ул.Пионерска Работи Барање за прибирање на понуди 09.02.2018 20.02.2018 10:00
12/2018 Набавка на градежни работи за поплочување на улици и тротоари во села Работи Отворена Постапка 09.02.2018 01.03.2018 10:30
11/2018 Набавка на услуги за лабораториски испитувања Услуги Барање за прибирање на понуди 09.02.2018 20.02.2018 10:00
16/2018 Набавка на услуги за изработка на техничка документација за Пожарен дом Кавадарци Услуги Барање за прибирање на понуди 10.02.2018 19.02.2018 10:00
18/2018 Набавка на услуги за регистрација на моторни возила Услуги Барање за прибирање на понуди 13.02.2018 19.02.2018 10:00
19/2018 Набавка на услуги за осигурување на моторни возила Услуги Барање за прибирање на понуди 13.02.2018 19.02.2018 11:00
15/2018 набавка на градежни работи за поплочување на улица ул.Галишка, ул.Никола Минчев-тротоар, ул.Ѓорѓи Соколов, ул.Блажо Алексов, Партизанска-поплочување на тротоари, ул.Божо Димов-поплочување на тротоар, ул.Божо Димов-поплочување на улица, ул.Илинденска-поплочување на пешачка стаза, Бул.Моша Пијаде-тротоар пред градинка, Западен булевар тротоар кај спортска сала, Работи Отворена Постапка 13.02.2018 05.03.2018 10:00
8/2018 набавка на градежни работи за асфалтирање (реконструкција) на улици Работи Отворена Постапка 13.02.2018 06.03.2018 10:00
13/2018 набавка на градежни работи за поплочување на улица Боро Ваташки, ул.Данко Дафков, ул.27-ми Март,партерно уредување околу фонтана во сГлишиќ, ул.ДАГ-тротоар, тротоар на ул.Дисанска, ул.МЏЏ спој со Клинска, Клинска, Лазо Асијата поплочување и бетонирање, ул.12- Другари, Диме Поп Атанасов, ул.Браќа Џунови-тротоар Работи Отворена Постапка 13.02.2018 07.03.2018 10:30
21/2018 набавка на услуги за Изработка на техничка документација за изградба на паркинг простор во централно градско подрачје на КП бр.11968 КО Кавадарци град Услуги Барање за прибирање на понуди 14.02.2018 26.02.2018 10:00
17/2018 Изработка на техничка документација (основен проект комплет со сите фази) за изградба на нова детска градинка во Кавадарци и партерно уредување на дворно место комплет со стручна ревизија согласно проектната задача Услуги Барање за прибирање на понуди 14.02.2018 26.02.2018 11:00
20/2018 Набавка на пијалоци Стоки Барање за прибирање на понуди 15.02.2018 20.02.2018 10:00
22/2018 Набавка на материјали за ОСБС Стоки Барање за прибирање на понуди 22.02.2018 27.02.2018 10:00
23/2018 Набавка на електрични колички за хендекепирани лица Стоки Барање за прибирање на понуди 23.02.2018 05.03.2018 10:00
25/2018 Набавка на тонери, кертриџи и драм единици Стоки Барање за прибирање на понуди 26.02.2018 08.03.2018 10:00
28/2018 Набавка на градежни работи заосветлување на кружен тек на ул:” Блажо Алексов” Работи Барање за прибирање на понуди 06.03.2018 12.03.2018 10:00
26/2018 набавка на услуги за изработка на проектна документацијана ниво на основен проект за потпорни конструкции во Општина Кавадарци Услуги Отворена постапка 06.03.2018 29.03.2018 10:00
27/2018 Набавка на батерија за хидрауличен комбиниран уред за спасување (сечење,растегнување и влечење) Стоки Барање за прибирање на понуди 09.03.2018 14.03.2018 10:00