Opstina Kavadarci 20.12.2016 golem kalendarjpg_Page1

ПРЕПОРАКИ ОД ОПШТИНАТА ЗА НАМАЛЕНО АЕРО ЗАГАДУВАЊЕ

Општина на Кавадарци упатува  Апел со препорачани мерки за намалување на арео загадувањето. Апелот е согласно мерките на Владата на Република Македонија.

Се препорачува:

- редуцирана работа на индустриските капацитети во соодветните метеоролошки услови.

Општината Кавадарци упатува апел со следните препораки до граѓаните:

-       Почесто да го користат јавниот превоз,

-       да не ги користат возилата без поголема потреба,

-       да ја рационализираат употребата на автомобили што подразбира, повеќе лица да се возат со едно возило во исто време.

-       да се почитуваат законските одредби во поглед на тоа да не се користи за затоплување на простории прегорено отпадно масло, лакирани или обоени отпадоци од дрво и мебел, стиропор, ПЕТ амбалажа, парчиња гума и каков било синтетички материјал.

-       Препорака до градежните фирми е да се избегнува палење на остатоци од градежниот шут на отворен простор. Истиот задолжително да се транспортира до депонијата „Мелци“.

-       Општината го задолжи инспекторот за животна средина да изврши дополнителни контроли на сите автосервиси и доколку констатира неправилности при затоплување на просториите со неедозвиолени горива да преземе соодветни мерки.

Општината ги замолува граѓаните кои ќе забележат или регистрираат  активности кои придонесуваат за дополнително загадување на воздухот и животната средина, истите да ги пријават задолжително  кај инспекторот за Животна средина во соба бр. 14 во општината Кавадарци.