Категорија: Актуелни информации

ЈАВЕН ПОВИК за претрпено материјална штета од природна непогода-голомразица

ЈАВЕН ПОВИК за претрпено материјална штета од природна непогода-голомразица

Се повикуваат граѓаните на Општина Кавадарци  кои што имаат претрпено материјална штета од природна непогода-голомразица која што го зафати подрачјето на територијата на општината, во деновите 08, 09, и 10.04.2021 година, истата да ја пријават во просторите на општина Кавадарци. 

Пријавувањето на штетите може да се врши секој работен ден почнувајќи од 21.04.2021 година до 06.05.2021 година во периодот  од 08:30 до 16:30 во Граѓански услужен центар.

Покрај барањето пријавите да бидат дополнети со фотокопија од лична карта, трансакциона сметка и доказ за сопственост на имот (имотен лист или договор за закуп).

 

 

 

 

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

ГРАДОНАЧАЛНИК

м-р Митко Јанчев

НЛБ Банка донира 16 преносни компјутери во 4 основни училишта во општина Кавадарци

НЛБ Банка донира 16 преносни компјутери во 4 основни училишта во општина Кавадарци

Општина Кавадарци прими донација од НЛБ БАНКА за 4 oсновни училишта ООУ „Димката А. Габерот“ Кавадарци, ООУ „Димката А. Габерот“ с.Ваташа, ООУ „Гоце Делчев“ и ООУ „Тошо В. Пепето“, како поддршка во реализација на наставата со далечинско учење ( on line ). Од страна на НЛБ Банка беа донирани 16 преносни компјутери марка HP 255 со лиценциран оперативен систем Win Pro 10 64 Bit заедно со ранец NB Backpapack ADDISON за секој лаптоп.
Компјутерите ќе им бидат доделени на ученици кои немаат можност за следење на настава од далечина.
СООПШТЕНИЕ За организирање на Јавна Презентација и Јавна Анкета По Детален урбанистички план за УЕ 6, Блок 6.2, ,,Автобуска станица” КО Кавадарци град, Општина Кавадарци

СООПШТЕНИЕ За организирање на Јавна Презентација и Јавна Анкета По Детален урбанистички план за УЕ 6, Блок 6.2, ,,Автобуска станица” КО Кавадарци град, Општина Кавадарци

Врз основа на член 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ бр.199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18), и член  50 точка 4 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на РМ” бр.5/02), член 113, став 20 од Статутот на Општина Кавадарци, и донесената Програма за изменување и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови во Општина Кавадарци за Програма за изработка на урбанистички планови во Општина Кавадарци за 2020 година, глава IV, точка 22, Градоначалникот на Општина Кавадарци го дава следното:

С О О П Ш Т Е Н И Е

За организирање на Јавна Презентација и Јавна Анкета

По Детален урбанистички план за УЕ 6, Блок 6.2, ,,Автобуска станица” КО Кавадарци град, Општина Кавадарци.

 

       Граници на планскиот опфат се :

–  на север границата се движи во источен правец долж осовината на сервисната улица Бул. „Кочо Рацин“,при тоа истата представува граница на урбана единица 6, како што е

планирана со Измена и дополнување на ГУП на Град Кавадарци и населбите Ваташа и Глишиќ, 2016 – 2026, сѐ до почетната точка 2.

–  на исток границата започнува од точка 2 и се движи во јужен правец долж осовината на улица  „Орце  Николов“,  при  тоа  сечејќи  ги  КП 16473/1  и  КП 16453,  се  до најисточната точка 1;

–  на југ границата  се  движи  во  западен  правец  при  што  поминува  низ  оска  на  улицата „Охридска“, се до најјужната точка 7;

–  на  запад  границата  се  движи  долж  осовината  на  сервисната  улица „Илинденска“.

 

Површината на планскиот опфат изнесува 1,47 ха.

Јавна Презентација и јавна анкета ќе се спроведе со излагање на Детален урбанистички план за УЕ 6, Блок 6.2, ,,Автобуска станица” КО Кавадарци град, Општина Кавадарци во просториите на Општина Кавадарци.

                Јавната анкета трае од 15.04.2021 до 28.04.2021  година, секој работен ден од 8:30 до 16:30 часот.

           Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења на анкетните листови.

            Јавна Презентација со стручно презентирање на планот ќе се одржи на ден  16.04.2021  година (петок) во 13.00  часот во просториите на Општина Кавадарци во Голема сала.

Одржување на Јавна презентација и Јавна анкета за             Детален урбанистички план за УЕ 6, Блок 6.2, ,,Автобуска станица” КО Кавадарци град, Општина Кавадарци ќе се одржи согласно Уредбата со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за просторно и урбанистичко планирање за време на вонредна состојба (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 116/2020). Кај присутните лица на Јавната презентација и јавна анкета задолжително треба да се запази  минимум потребното растојание помеѓу лицата пред и внатре во објектот, да обезбедат спроведување на задолжителна дезинфекција на раце при влез во објектот и задолжително носење на заштитна маска, марама или шал со кој ќе бидат покриени устата и носот на учесниците во јавната презентација и јавната анкета.

СООПШТЕНИЕ За организирање на Јавна Презентација и Јавна Анкета

СООПШТЕНИЕ За организирање на Јавна Презентација и Јавна Анкета

По Локална урбанистичка планска документација за Е2 – Комунална супраструктура (Фотоволтна централа) на КП бр. 8000/1, КП бр. 8000/2 и КП бр. 8000/3, К.О. Кавадарци вон град, Општина Кавадарци

Граници на опфатот се :

–          На север  –  КП бр.9613/1 КО Кавадарци град

–          На исток – КП бр.4465 КО Кавадарци град

–          На југ – КП бр.8000/4, КП бр.7999/4  КО Кавадарци град

–          На запад – КП бр.8001 КО Кавадарци град

Опфатот е со површина од 1,6ха.

Јавна Презентација и јавна анкета по Локална урбанистичка планска документација за Е2 – Комунална супраструктура (Фотоволтна централа) на КП бр. 8000/1, КП бр. 8000/2 и КП бр. 8000/3, К.О. Кавадарци вон град, Општина Кавадарци  ќе се спроведе со излагање на Локална урбанистичка планска документација во просториите на Општина Кавадарци.

                Јавната анкета трае 5 дена, од 13.04.2021  до 19.04.2021 година, секој работен ден од 8:30 до 16 :30 часот.

           Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења на анкетните листови.

             Јавна Презентација со стручно презентирање на планската документација ќе се одржи на ден 16.04.2021 година во 11:00 часот во просториите на Општина Кавадарци (Голема сала).

Одржување на Јавна презентација и Јавна анкета за Локална урбанистичка планска документација за Е2 – Комунална супраструктура (Фотоволтна централа) на КП бр. 8000/1, КП бр. 8000/2 и КП бр. 8000/3, К.О. Кавадарци вон град, Општина Кавадарци ќе се оджи согласно Уредбата со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примаена на Законот за просторно и урбанистичко планирање за време на вонредна состојба (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 116/2020). Кај присутните лица на Јаната презентација и јавна анкета задолжтелно треба да се запази  минимум потребното растојание помеѓу лицата пред и внатре во објектот, да обезбедат спроведување на задолжителна дезинфекција на раце при влез во објектот и задолжително носење на заштитна маска, марама или шал со кој ќе бидат покриени устата и носот на учесниците во јавната презентација и јавната анкета.