Категорија: Актуелни информации

Лозарите и винариите идната недела во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство

Лозарите и винариите идната недела во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство

На состанокот помеѓу Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, градоначалниците и пратениците од тиквешкиот регион и претставници на лозаропроизводителите на кој беа присутни: Министер за МЗШВ – Трајан Димковски, пратеник – Панчо Минов, пратеник – Даниела Колева, пратеник – Лолита Ристова, Градоначалник на Општина Кавадарци – Митко Јанчев, Градоначалник на Општина Неготино – Тони Делков, Градоначалник на Општина Демир Капија – Лазар Петров и претставници на лозаропроизводителите.
Состанокот се одржа на ден 13.08.2020 во 15 часот.
На состанокот се донесоа следните заклучоци:
1. Во врска со откупот на овогодинешната реколта на грозје се предлага цените за сите сорти на грозје да останатисти како и минатата година, како и минималната шеќерност, независно од интервенцијата на државата према винариите лозарите.
2. Се предлага до средината на наредната недела да се одржи состанок помеѓу МЗШВ и винариите со цел да се утврди откупната цена на грозјето за овогодинешната реколтаи количини за откуп.
3. Се предлага решавањето на проблемот со вишокот на грозје да се изврши со интервенција од државата.
4. Заради нарушување на домашниот пазар на вино намалување на цените на поголемите извозни пазари предизвикани од Корона кризата, винариите доколку имаат потреба аргументирано да бараат соодветни реални мерки од државата.
5. МЗШВ да ги информира нашите амбасади во соседните држави и трети земји за извоз на винско грозје по лански откупни цени.

КОНКУРС  За доделување на Награда “7  Септември”  на град Кавадарци за 2020 година

КОНКУРС За доделување на Награда “7  Септември” на град Кавадарци за 2020 година

По повод „7ми Септември” Денот на ослободувањето на град Кавадарци, Општина Кавадарци-Локална Самоуправа објавува Конкурс за доделување на наградата „7 Септември”.

  1. Наградата „7 Септември“ на градот Кавадарци се доделува на физички и на правни лица како знак на признание на Градот Кавадарци, за остварувања, во стопанството, науката, публицистиката, уметноста, културата, воспитанието и образованието, здравствената заштита, социјалната заштита, спортот и физичката култура, техничката култура, заштитата и унапредувањето на животната средина и природата, како и во други сегменти на животот, трудот и творештвото, што претставуваат посебен придонес за развојот на Градот и за неговиот севкупен напредок и афирмација во Република Северна Македонија и во светот.
  2. На ученици и на студенти Наградата се доделува за творечки труд или континуирани, успешни постигнувања во наставните и вон наставните активности што претставуваат посебен придонес за напредокот и афирмацијата на градот Кавадарци.
  3. Наградата се доделува за остварувања во изминатиот период од една година (сметано до звршувањето на конкурсот), како и за подолг изминат период кој претставува заокружена творечка или континуирана работна целина.
  4. Наградата за физички и правни лица се состои од диплома и плакета.
  5. Право на предлагање кандидати за Наградата имаат правни и физички лица.
  6. Предлогот за Наградата треба да биде детално образложен, а за кандидатите поединци да содржи и биографија.
  7. Кон предлогот за доделување на Наградата за печатени дела и други изданија се приложуваат и два (2) примерока од делото,

Предлагачот е потребно да ги наведе својот полн назив, адресата и телефонскиот број.

Предлозите и иницијативите да се достават најдоцна до Комисија за одбележување на празници и манифестации и доделување на награди и признанија при Совет на Општина Кавадарци, најдоцна 20 август 2020 година.

Формулар за конкурирање за Наградата „7 Септември“ на град Кавадарци може да се подигне во Граѓанско информативниот центар во Општина Кавадарци.

Предлозите се поднесуваат во 2 примероци преку пошта или директно во Архива на Локалната Самоуправа Кавадарци соба број 20. 

Информации на телефон 043/ 416-130.

Превземи Документ
ПОСТ ТЕРМИНАЛ ЗА ЕЛЕКТРОНСКА НАПЛАТА НА УСЛУГИ НА ОПШТИНАТА

ПОСТ ТЕРМИНАЛ ЗА ЕЛЕКТРОНСКА НАПЛАТА НА УСЛУГИ НА ОПШТИНАТА

Општината Кавадарци во насока на подобрување на квалитетот на услугите кон граѓаните,  а во соработка со една од комерцијалните банки во Граѓанско информативниот центар постави терминал за електронска наплата на услиги.

Овде граѓаните ќе можат да извршат наплата со платежна картичка од сите комерцијални банки. Со ова општинат создаде поволност за граѓаните, со која ќе избегнат непотребно гувење на време и турканиците по шалтерите во поштата и банките.

За почеток општината овозможи плаќање на пет целни дознаки и тоа: данок на наследство и подарок, административна такса, данок на промет, комунална такса за користење на плоштад и друг јавно прометен простор, како и наплата на комунална такса за користење на простор пред деловни објекти.

Во наредниот период општината ќе го прошири опсегот на услуги кои граѓаните ќе ги плаќаат на овој начин.

Дрекслмајер донираше специјално возило за лицата со посебни потреби во Кавадарци

Дрекслмајер донираше специјално возило за лицата со посебни потреби во Кавадарци

Поголема мобилност и подобра социјализација во општествотоза неколку стотици лица со посебни потреби од Кавадарци ќе овозможи специјално тотранспортно возило што Дрекслмајер го донираше на општината.

Возилото е адаптирано со автоматски управувана рампа за инвалидска количка и содржипотребен простор за превоз на опрема наменета за лица со посебни потреби. За неговото одржување ќе се грижи Општина Кавадарци, а со претходна најава ќе го става на располагање на здруженијата на лица со посебни потреби во градот, според нивните потреби.

На примопредавање на возилото беа присутни градоначалникот на Кавадарци Митко Јанчев  и претседателот на здружението за лица со посебни потреби Михајло Михајлов.

Генералниот директор на Дрекслмајер Лукас Мирингер им ги предаде клучевите од возилото  и истакна дека грижата за лица со попреченост е една од приоритетните активности во рамки на општествената одговорност на компанијата. „Со донација на ова специјално  транспортно возило и понатаму се подобруваат условите за живот на лицата со посебни потреби и сме чекор поблиску кон создавање на живот без бариери и за оваа ранливакатегорија на граѓани“, истакна Мирингер.

„Би сакал да се заблагодарам на компанијата Дрекслмајер за донираното возило кое ќе им служи на нашите сограѓани со различни видови на попреченост. Дрекслмајер до сега со многу реализирани проекти покажа голема општествена одговорност и грижа за заедницата. Се надевам дека и во иднина ќе имаме добра соработка“, рече градоначалникот на Кавадарци, Митко Јанчев.

Ова е трето возило од ваков тип што компанијата го донира за оваа ранлива категорија награѓани. Претходно и Здруженијата на лица со посебни потреби од Велес и Градско добија на подарок специјално транспортно возило од Дрекслмајер. Целта е зголемување на мобилноста и подобрување на процесот на социјализација и инклузија во општественото живеење.

 

ОБЈАВА број 01/2020 за давање во закуп на недвижни ствари по пат на ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ  

ОБЈАВА број 01/2020 за давање во закуп на недвижни ствари по пат на ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ  

Врз основа на член 24, 25, 26, 27, 28, 29, 36, 37, 38, 39 и 67 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на РМ“ број 78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и 275/19),  Одлука за давање во закуп на недвижна ствар на кп.бр.694/1 КО Чемерско во сопственост на Општина Кавадарци по пат на електронско јавно наддавање бр.08-5725/8 од 31.10.2019 година донесена од страна на Совет на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци“бр.45/19), Извештај за процена на недвижен имот бр.01-110 од 22.10.2019 година изработен од Трговец поединец за вештачење и процена Д-р Анастас Ѓорги Џуровски ТП Ресен и наш деловоден број 13-504/46 од 25.10.2019 година, Одлука за давање во закуп на недвижни ствари на кп.бр.13709 КО Кавадарци  во сопственост на Општина Кавадарци по пат на електронско јавно наддавање бр.08-2812/2 од 27.05.2020 година донесена од страна на Совет на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци“бр.55/20), Извештај за процена на недвижен имот бр.139 од 22.05.2020 година изработен од АБЦ – Бротхер ДООЕЛ Скопје и наш деловоден бр.19-1318/19 од 22.05.2020 година, Комисијата за недвижни и движни ствари сопственост на Општина Кавадарци, објавува:

ОБЈАВА број  01/2020

за давање во закуп на недвижни ствари по пат на

ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ  

 

 1.ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ 

            Предмет на електронското јавно наддавање е давање во закуп на недвижни ствари – објекти сопственост на Општина Кавадарци, кои се даваат во закуп согласно Одлука за давање во закуп на недвижна ствар на кп.бр.694/1 КО Чемерско во сопственост на Општина Кавадарци по пат на електронско јавно наддавање бр.08-5725/8 од 31.10.2019 година донесена од страна на Совет на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци“бр.45/19) и Одлука за давање во закуп на недвижни ствари на кп.бр.13709 КО Кавадарци  во сопственост на Општина Кавадарци по пат на електронско јавно наддавање бр.08-2812/2 од 27.05.2020 година донесена од страна на Совет на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци“бр.55/20).

2.ПОДАТОЦИ ЗА НЕДВИЖНИТЕ СТВАРИ – ОБЈЕКТИ КОИ СЕ ДАВААТ ВО ЗАКУП

            Предмет на закуп се недвижни ствари – објекти  сопственост на Општина Кавадарци, кои се наоѓаат на кп.бр.691/4 КО Чемерско запишани во Имотен лист бр.677 и кп.бр.13709 КО Кавадарци запишани во Имотен лист бр.15775 и тоа:

 

ОБЈАВА број  01/2020