Категорија: Актуелни информации

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 01/2021

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 01/2021

Врз основа на  член 48 став 4 од Закон за административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр.27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16, 11/18, и „Службен весник на Република Северна Македонија“бр.143/19 и 14/20) и Правилник за формата и содржината на интерниот оглас, начинот на поднесување на пријава за унапредување, начинот на спроведување на административна селекција и интервјуто, како и начинот на нивното бодирање и максималниот број на бодови од постапката на селекција, во зависност од категоријата на работното мест за кое е објавен интерниот оглас (Службен весник на РМ бр.11/15 и бр.35/18),  а согласно Правилникот за систематизација на работни места во Општина Кавадарци бр.04-6196/3 од 28.11.2019 година,  Градоначалникот на Општина Кавадарци објавува

 

И Н Т Е Р Е Н  О Г Л А С  БРОЈ 01/2021

За унапредување на  7  административни  службеници во општинската администрација на Општина Кавадарци

 

Општина Кавадарци објавува интерен оглас за унапредување на административни службеници 7  (седум) извршители и тоа :

 

 1. УПР 01 01 Б02 000 Раководител на Сектор за управување со човечки ресурси, Сектор за управување со човечки ресурси……………1 (еден) извршител;
 2. УПР 01 01 Б03 000 Помошник раководител на Сектор за јавни набавки, Сектор за јавни набавки …………..1 (еден) извршител;
 3. УПР 01 01 В01 000 Советник за администрирање на постапки за јавни набавки, Одделение за администрирање на постапки за јавни набавки, Сектор за јавни набавки …………..1 (еден) извршител;
 4. УПР 01 01 В01 000 Советник за организација на Совет на општината, Одделение за организација на советот на општината, Сектор за правно-нормативни и општи работи …………..1 (еден) извршител;
 5. УПР 01 01 В01 000 Советник за изготвување на предлог буџет, Одделение за буџетска координација, Сектор за финансиски прашања …………..1 (еден) извршител;
 6. УПР 01 01 В01 000 Советник за спроведување на урбанистички планови, Одделение за урбанизам, Сектор за комунални работи, урбанизам, сообраќај и заштита на животната средина …………..1 (еден) извршител;
 7. УПР 01 01 В01 000 Советник за правни работи и застапувања, Одделение за комунални дејности, Сектор за комунални работи, урбанизам, сообраќај и заштита на животната средина …………..1 (еден) извршител.
ИНТЕРЕН  ОГЛАС  БРОЈ 01/2021
Општина Кавадарци објавува Конкурс за организирање и реализирање на културните манифестации по Програмата од областа на културата за 2021 година

Општина Кавадарци објавува Конкурс за организирање и реализирање на културните манифестации по Програмата од областа на културата за 2021 година

Врз основа на Одлука за делегирање на надележностите на Општина Кавадарци за организирање и реализирање на културните манифестации по Програмата за активности на Општина Кавадарци во областа на културата за 2021 година бр.08-6496/30 од 16.12.2020година, член 4 од Правилникот за начинот и постапката за делегирање на надлежностите на Општина Кавадарци за организирање и реализирање на културните манифестации по Програмата за активности на Општина Кавадарци во областа на културата за 2021 година на правно лице бр.08-6496/31 од 16.12.2020 година и член 113 став 1 точка 20 од Статутот на Општина Кавадарци (Сл.гласник на Општина Кавадарци бр.08/05….64/20), Градоначалникот на Општина Кавадарци објавува,

ЈАВЕН КОНКУРС

 За делегирање на надележностите на Општина Кавадарци за организирање и реализирање на културните манифестации по Програмата за активности на Општина Кавадарци во областа на културата за 2021 година на правно лице

 

Се делегираат надлежностите за организирање и реализирање на културните манифестации предвидени во Програмата за активности на Општина Кавадарци во областа на културата за 2021 година и тоа:

1.Културно стопанска манифестација ,,Св.Трифун“ ,  14ти Февруари

                2.Културно лето ,,Го сакам Кавадарци“ јули –август

 1. Културна манифестација ,,Тиквешки Гроздобер , септември

4.Нова Година  , декември

Обврска на правното лице е во целост да ги испланира , организира, реализира и менаџира културните манифестации.

Висината на финансиските средства од Буџетот на Општина Кавадарци за делегирање на надлежноста е содржана во Програмата за активностите на Општина Кавадарци во областа на културата за 2021 година .

Кон пријавата правното лице треба да приложи :

1.Решение за упис во Централен Регистар;

                2.Полн назив и адреса на субјектите кои ќе се вклучат во текот на реализирањето на активностите од делегираната надлежност;

                3.Детален опис на активностите, носители и рокови за реализирање на на делегираните надлежности – програма за начин и постапка за вршење на делегираната надлежност;

                4.Финансиска структура на активностите;

                5.Податоци од лицата ангажирани во реализирање на делегираните надлежности, нивна квалификациона структура  и професионално искуство;

                6.Име презиме и контакт телефон на одговорното лице за реализација на делегираните надлежности.

Општина Кавадарци ќе склучи Договор за делегирање на надлежноста со правното лице кое што ќе биде избрано на јавниот конкурс согласно Законот за облицациони односи.

Приложените проекти мора да содржат образложение и предлог финансиска конструкција во која ќе бидат наведени средствата потребни од Буџетот на Општина Кавадарци како и средствата обезбедени од Министерството за култура, сопствени средства и други извори.

Потребните податоци како и предлог проектите со финанасиска конструкција треба да се достават задолжително на посебен формулар – Пријава која може да се подигне во електронска верзија од веб страната на Општина Кавадарци  www.kavadarci.gov.mk.

Потполнетите пријави да се  достават до Општина Кавадарци во рок од 15 дена по објавувањето на јавниот конкурс во средствата за јавно информирање, во архива или по пошта на адреса :Општина Кавадарци, Плоштад Маршал Тито бр.2 Кавадарци,со назнака  ,,Конкурс Култура 2021“.

                Некомплетните и ненавремени пријави нема да бидат разгледувани.

Објава за прибирање на понуди за распределба на линии и за добивање на дозвола за вршење на општински линиски превоз за превоз на патници на територијата на Општина Кавадарци

Објава за прибирање на понуди за распределба на линии и за добивање на дозвола за вршење на општински линиски превоз за превоз на патници на територијата на Општина Кавадарци

Врз основа на член 50 став1 точка 5 од Законот за Локална Самоуправа , член 39 од Одлуката за општински линиски превоз на патници во Општина Кавадарци („Службен гласник на Општина Кавадарци”бр.13/06, 24/2010), а во врска со член 22 од Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен весник на РМ”бр.68/04,127/06,114/09, 83/10,140/10,17/11,53/11, 6/12, 23/13, 120/131 63/13,187/13,42/14,112/14,166/14,44/15,97/15,124/15,129/15,193/15, 37/16 ,71/16, 64/18,140/18, 275/19),

 

ОПШТИНА КАВАДАРЦИЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Објавува ОБЈАВА

За прибирање на понуди за распределба на линии и за добивање на дозвола за вршење на општински линиски превоз за превоз на патници на територијата на Општина Кавадарци

Линија бр.3 КавадарциШивецВозарциДреново
Линија бр.6 КавадарциСтраговоКрњевоЧемерскоБохула
Линија бр.7 КавадарциСтраговоКрњевоГ.Бошава,Долна Бошава,КонопиштеБојанчишка станица

 Заинтересираните превозници треба да ги исполнуваат следните услови:

 1. Да е впишан во Централниот регистар на Република Северна Македонија и да има регистрирано приоритетна дејност / главна приходна шифра вршење на превоз на патници и стока во патниот сообраќај;
 2. Да е сопственик на две или повеќе регистрирани возила или да има договор за лизинг за возила со најмалку 16+1 седиште, што ги исполнуваат посебните техничко – експлоатациони услови пропишани за возила за вршење на општински линиски превоз;

НАПОМЕНА: Доколку за определена линија не се јави ниту еден превозник кој  е сопственик на две или повеќе регистрирани возила или да има договор за лизинг за возила со најмалку 16+1 седиште, што ги исполнуваат посебните техничко – експлоатациони услови пропишани за возила за вршење на општински линиски превоз, во тој случај согласно член 22 став 1 алинеа 7 од Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен весник на РМ”бр.68/04, 127/06,114/09, 83/10,140/10,17/11,53/11,6/12, 23/13, 120/131 63/13, 187/13, 42/14, 112/14, 166/14, 44/15,97/15,124/15,129/15 193/1537/16, 71/16,64/18,140/18, 275/19),   за одредена линија можат да конкурираат и превозници кои имаат во сопственост две или повеќе регистрирани комби возила со најмалку девет седишта (8+1).

 1. Да има вработено во редовен работен однос возачи во зависност од бројот на моторните возила, минимум еден возач по возило (автобуси, товарни возила), што ги исполнуваат условите пропишани со прописите за безбедност на сообраќајот на патиштата, што се докажува со приложување доказ за платени придонеси за период од најмалку шест месеци пред поднесување на барањето за лиценца, список на вработени по обврзник не постар од 60 дена и копија од образец М1/М2 за секој возач одделно;
 2. Во возилото во кое се врши превозот да има вградено фискален апарат;
 3. Управителот или овластеното лице одговорно за превозот да има Сертификат за професионална компетентност;
 4. Да има солидна финансиска состојба што се докажува со потврда од надлежен орган за намирени јавни давачки спрема државата и платени придонеси за осигурување за последите 6 месеци, која не смее да биде постара од 1 месец;
 5. Да има добар углед што се докажува со Потврда од надлежен Суд не постара од 6 месеци, дека не е во сила:
 • правосилна судска пресуда за сторено кривично дело против имотот, стопанството и од областа на безбедноста во јавниот сообраќај;
 • правосилна судска пресуда за други казниви дела со затворска казна подолга од 1 година.
 1. Копија од Лиценца за вршење на општински линиски превоз напатници;
 2. Фотокопии од сообраќајните дозволи за секое возило одделно регистрирани на име на фирмата (заверени на нотар) или Договор за лизинг со сообраќајните дозволи за возилата што ги користи по договор за лизинг од овластен дистрибутер (заверени кај нотар), што ги исполнуваат посебните техничко експлоатациони услови пропишани за возила за вршење на општински линиски превоз;
 3. Потврда за исполнување на техничко – експлоатационите услови пропишани за возила за вршење на општински линиски превоз;

            Понудата за распределба на линии и за добивање на дозвола за вршење на општински линиски превоз за превоз на патници на територијата на Општина Кавадарци треба да содржи:

 • Полн назив, седиште, даночен број  и адреса на превозникот;
 • Бројот на линијата т.е. линиите за која се однесува понудата;
 • Висина на чинење на возниот билет за бараната линија во еден правец;

 

Критериуми за избор на превозникот и издавање на дозвола се:

– поголем број сопствени регистрирани возила;

– соодветна опрема во просторот за одржување и  поправка на автобусите;

– најниска просечна старост на возилата;

– поголем број на вработени;

– соодветен стручен кадар за квалитетот, одржување и поправки на возилата, како и за квалитетно вршење на превозот;

– најдолго време врши јавен превоз на патници и

-најниска понудена цена на чинење на возниот билет за бараната линија во еден правец.

 

Секој критериум носи по 10 (десет) бода. 

Заинтересираните превозници поднесуваат Понуда, согласно условите во објавата во затворен плик со назнака на пликот во горниот лев агол „Не отварај” по ОБЈАВА за распределба на линии и за добивање на дозвола за вршење на општински линиски превоз за превоз на патници на територијата на Општина Кавадарци.

Понудите да се достават најдоцна до почетокот на јавното отварање на адреса Општина Кавадарци-Локална самоуправа  Плоштад „Маршал Тито” бб или во архива на Општина Кавадарци,  соба бр.20.

Јавното отварање на понудите ќе се одржи на ден 10.02.2021 година (среда), со почеток во 13:00 часот, во просториите на Општина Кавадарци, Голема сала.

Понудите кои не се поднесени во предвидениот рок и кои не ги содржат комплетно бараните податоци (докази) од Објавата, нема да бидат разгледувани.

 

За подетални информации може да се обратите секој работен ден од 09:00 до 16:00 часот во Општина Кавадарци

– соба бр.21 на тел. 078/482-360 (лице за контакт Соња Станоева).

 (лице за контакт Рамов Драган)- тел.  072/307-241

Препораки од општина Кавадарци поради загадениот воздух

Препораки од општина Кавадарци поради загадениот воздух

Согласно известувањето од Одделението за мониторинг на квалитет на воздух, сектор македонски информативен центар за животна средина при Министерство за животна средина и просторно планирање на Република Северна Македонија и согласно Уредбата за изменување и дополнување на Уредбата за гранични вредности за нивоа и видови на загадувачки супстанции во амбиентниот воздух и прагови на алармирање, рокови за постигнување на граничните вредности, маргини на толеранција за гранична вредност, целни вредности и долгорочни цели (Службен весник на Република Македонија бр. 183 од 14.12.2017 година) во која е дефиниран прагот на информирање на суспендирани честички со големина до 10 микрометри g/m3 (надминување на вредноста од 100 во текот на два последователни денови) и добиената временска прогноза од Управата за хидрометеоролошки работи, од Општина Кавадарци на граѓаните им препорачуваме :

 

– Да се користи јавниот превоз,

– Возила да не се користат без поголема потреба,

– Да не се користи за затоплување на простории прегорено отпадно масло, лакирани или обоени отпадоци од дрво и мебел, стиропор, ПЕТ амбалажа, парчиња гума и било каков синтетички материјал,

– Правилно да се користат печките за дрва (види брошура ).

 

Во вакoв случај Министерството за здравство и Институтот за јавно здравје на РСМ ги даваат следните препораки:

Ограничени движења и активности на отворен простор на најранливата популација (деца, стари лица, болни од хоронични болести на белодробниот и срцевиот садовен

систем, со посебен ризик за болните од бeлодробна астма), но и за лицата кои својот професионален ангажман го обавуваат на отворен простор во загадените зони на градот.

Дидактички материјал од областа на сообраќајот за децата од градинка подели ОСБСП Кавадарци

Дидактички материјал од областа на сообраќајот за децата од градинка подели ОСБСП Кавадарци

ОСБСП Кавадарци продолжува со своите програмски  активности и во новата година. Денеска претседателот на Советот Љупчо Лазов ги  посети дечињата од големата група во градинката „Рада Поцева“ и им подари новогодишен подарок – дидактички материјали од областа на сообраќајот.

Подароците ги  прими директорката на градинката Цана Добринова, во присуство на претседателот на кавадаречкиот совет, Ристо Сакалиев , советничката за предучилишно образование Надица Дамова и кординаторките на проектот во градинките  „Собраќајно воспитување и образование на децата“, Даниела Китева и Христина Камчева.

„ Грижата за најмалите е обврска на сите  нас и затоа во оваа прилика сакаме  да ги израдуваме најмилите со подарок кој ќе им помогне поубаво и повесело да ги реализират планираните содржини од сообраќајното воспитување“ истакна Лазов, а воедно се заблагодари до претседателот на советот за постојаната поддршка од локалната самоуправа во реализацијата на активностите на ОСБСП и до директорката на градинката,  за успешната соработка.

 „Нашиот успех  е заеднички,  и се должи на соработката со вас, со цел  дечињата од градинаката да ги направиме посреќни, весели и задоволни од престојот во градинката“ додаде Лазов.