Категорија: Актуелни информации

ЈАВЕН ПОВИК  за надоместување на дел од трошоците на граѓаните на подрачјето на Општина Кавадарци за купување на енергетско ефикасни грејни тела за 2020 година

ЈАВЕН ПОВИК за надоместување на дел од трошоците на граѓаните на подрачјето на Општина Кавадарци за купување на енергетско ефикасни грејни тела за 2020 година

 Врз основа на член член 50 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа(“Сл.весник на РМ бр.05/2002), Програмата за развој на Општина Кавадарци за 2020година бр.49/2019, Измена на програмата за развој на општина Кавадарци за 2020 година бр. бр.08-4989/5 од 25.09.2020    , член 113 став 1 точка 2 од Статутот на Општина Кавадарци (“Сл.гласник на Општина Кавадаци бр.8/05),, Правилник за условите, начинот и постапката за користење на финансиски средства од Буџетот на Општина Кавадарци за субвенционирање на физички лица од подрачјето на  Општина Кавадарци за купување на  енергетско ефикасни грејни тела бр.08-4989/6 од 25.09.2020 и Одлука за за определување на максимален износ за доделување на поединечна субвенција на граѓани за купување на енергетско ефикасни грејни тела за 2020 година  бр.08-4989/7 од 25.09.2020, Општина Кавадарци распишува

 

 ЈАВЕН ПОВИК

за надоместување на дел од трошоците на граѓаните на подрачјето на Општина Кавадарци за купување на енергетско ефикасни грејни тела за 2020 година

 

  1. Опис на Јавниот повик

– Општина Кавадарци, со цел да ги стимулира жителите на Кавадарци (домаќинствата) за примена на почисто гориво и поквалитетни грејни тела за затоплување на своите домови, кои имаат повисока енергетска ефикасност и пониски емисии во воздухот, на жителите кои ќе купат енергетско ефикасни грејни тела (печки на палети и инвертер клими), ќе им надомести дел од трошоците направени при набавка на енергетско ефикасни грејни тела во висина од 50%, но не повеќе од 15.000 денари со вклучен персонален данок на доход по домаќинство.

– Јавниот повик трае 20 дена од денот на објавувањето и тоа од 28.09.2020 година заклучно со 17.10.2020 година.

  • Јавниот повик ќе се реализира по принципот Јавно извлекување“.

 

  1. Право на учество на Јавниот повик:
  • Право на учество на Јавниот повик имаат жителите на Општина Кавадарци кои ќе купат енергетско ефикасно грејни тела од денот на објавувањето на Јавниот повик до денот на завршувањето на повикот и ќе поднесат барање за надоместување на дел од трошоците за набавка на енергетско ефикасни грејни тела.

 

  1. Услови што треба да ги исполни барателот:

 Барателот треба да ги исполни следните услови:

  • да е полнолетен жител на Општина Кавадарци (фотокопија од важечка лична карта);

–  да имаат купено и вградено во своите домови енергетско ефикасни грејни тела по денот на објавувањето на Јавниот Повик до денот на завршување на Јавниот Повик;

  • да го немаат искористено правото на субвенционирање за купување на енергетско ефикасни грејни тела за претходните две години од последниот објавен Јавен Повик за субвенционирање за купени енергетско ефикасни грејни тела на подрачјето на Општина Кавадарци или од било кој извор во Република Северна Македонија за таа намена;
  • едно семејство/домаќинство може да поднесе само едно барање за остварување на правото на субвенционирање за купување на енергетско ефикасни грејни тела на подрачјето на општина Кавадарци.
  • Напомена: Барателот мора да ги исполнува сите горенаведени услови за да неговото барање биде одобрено. Во спротивно, неговото барање ќе биде одбиено.

Read More

Јавен повик за форморање на партиципативно тело на Општина Кавадарци од областа на урбанизмот

Јавен повик за форморање на партиципативно тело на Општина Кавадарци од областа на урбанизмот

Се повикуваат сите заинтересирани лица, претставници на невладините организации од различните сегменти на урбаниот живот, здруженија на граѓани и граѓански активисти од подрачјето на Општина Кавадарци што ги претставуваат различните групи на граѓани, како и граѓани што се стручни лица од областа на урбанистичкото планирање и другите стручни области суштествени за планирањето и одржливиот развој на урбаното и руралното подрачје на Општината,

да се пријават за членови на Партиципативното тело на Општина Кавадарци од областа на урбанизмот.

Јавниот повик е распишан за периодот од 15.09.2020 до 15.10.2020.

Пријавите да се достават до архивата на Општина Кавадарци во определениот рок. Истите треба да содржат контакт информации (име и презиме, адреса и контакт телефон), како и кратко образложение за начинот на кој заинтересираното лице смета дека ќе придонесе во работата на Партиципативното тело.

Лицата чии што пријави ќе бидат прифатени, ќе бидат назначени за членови на Партиципативното тело и за истото ќе бидат известени во писмена форма.

Цел на Партиципативното тело е обезбедување на инклузивност, партиципативност и јавност во процесот на урбанистичкото планирање. Партиципативното тело ќе ги претставува сите различни интереси и интересни групи во Општина Кавадарци и ќе ги пренесува ставовите, мислењата и потребите на граѓаните и правните лица, ќе ги следи состојбите во планирањето преку давање иницијативи, насоки и сугестии за изготвување на плански решенија и во постапката за изработување и донесување на плановите ќе ги разгледува планските програми и планските решенија на урбанистичките планови во нивната работна верзија. Партиципативното тело ќе заседава најмалку еднаш на 2 (два) месеци и има консултативна улога во постапката за изработување и донесување на урбанистички планови.

Работата на партиципативното тело е јавна.

Учеството во Партиципативното тело е на доброволна основа.

 

Јавен повик
ОБЈАВА број 2/2020 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија

ОБЈАВА број 2/2020 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

ОБЈАВА број 2/2020

за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија

по пат на електронско јавно наддавањево општина Кавадарци

 

ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

1.Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Северна Македонија, предвидено соДУП за УE ,,Рајко Жинзифов“ – Кавадарци 2001-2006,донесен со Одлука на Општина Кавадарци број 07-921/6 од 18.07.2001 година, за изградба на објекти со намена А1 – индивидуално домување согласно Табеларен преглед 1 во кој се дадени податоци за градежните парцели, број на катастарски парцели опфатени со градежните парцели, намена на градба, максимална висина до венец, катност, процент на изграденост, коефициент на искористеност, вкупна површина на градежната парцела, површина за градење, почетна цена по м2, вкупна почетна цена и банкарска гаранција за сериозност на понудата.

2.Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Северна Македонија, предвидено соДУП за локалитет ,,Г-2“ – Глишиќ, донесен со Одлука на Општина Кавадарци број 07-2334/18 од 31.10.2005 година, за изградба на објекти со намена -семејни куќи согласно Табеларен преглед 2 во кој се дадени податоци за градежните парцели, број на катастарски парцели опфатени со градежните парцели, намена на градба, максимална висина до венец, катност, процент на изграденост, коефициент на искористеност, вкупна површина на градежната парцела, површина за градење, почетна цена по м2, вкупна почетна цена и банкарска гаранција за сериозност на понудата.

Повеќе

Сервис за достава на намирници за стари лица со нарушена здравствена состојба

Сервис за достава на намирници за стари лица со нарушена здравствена состојба

Општина Кавадарци од денес, 01.09.2020г. започна со услугата ”Сервис за достава на намирници за стари лица со нарушена здравствена состојба”проект кој се реализира во соработка со УНДП, а обезбедува поддршка во рамките на проектот “Креирање можности за работа за сите”.Ќе бидат ангажирани 13 лица кои беа избрани преку Јавен Повик за работната позиција помошник за достава на намирници во времетраење од 7 месеци, со скратено работно време од 20 часови неделно во текот на неделата. Ангажманот на помошниците за достава се состои од: набавка и достава на храна и други неопходни намирници, набавка и достава на лекарства и плаќање на месечни сметки.
Програмата Општинско-корисна работа има за цел да овозможи социјално вклучување на невработени лица преку нивно ангажирање на определено скратено време и постепено вклучување на пазарот на трудот, а исто така преку обезбедување на услуги од социјалната и здравствената сфера да помогне на старите лица со нарушена здравствена состојба.

Листа на должници за данок на имот на физички и правни лица и комунална такса за истакнување на фирма заклучно со 2019 година.

Листа на должници за данок на имот на физички и правни лица и комунална такса за истакнување на фирма заклучно со 2019 година.

Општина Кавадарци, одделението за администрирање на даноци  објавува листа на даночни обврзници кои имаат долг за данок на имот на физички и правни лица, и долг за комунална такса за истакнување на фирма заклучно со 2019 година. Ве потсетуваме дека доколку не го подмирете во определениот рок ќе се пристапи кон присилна наплата на истите.

Со почит,

Одделение за администрирање на даноци

Превземи листа на должници за комунална такса-фирмарина 

Превземи листа на должници за данок на имот

Превземи листа на должници правни лицаДокумент