Животна средина

SEA_Vardar region_final draft_10.10

Подготовка на документи за воспоставување на интегриран и финансиски самоодржлив систем за управување со отпад во Пелагониски, Југозападен, Вардарски и Скопски регион

Нацрт Стратегиска оцена на животна средина за нацрт Регионален план за управување со отпад за…