Категорија: Урбанизам и Комунални дејности

ПОПЛОЧУВАЊЕ НА ПАТЕКИ  НА ГРАДСКИТЕ ГРОБИШТА

ПОПЛОЧУВАЊЕ НА ПАТЕКИ НА ГРАДСКИТЕ ГРОБИШТА

Општина Кавадарци и ЈП „Комуналец“ реализираат проект за поплочување на дополнителни 1500 метри квадратни пристапни патеки во кругот на градските гробишта.

Се работи за инвестиција во износ од 1,5 милиони денари. Парите согласно проектот се вложуваат во поплочување со бехатон коцки на постојните како и оформување на наови пристапи до гробните места на горното ниво.

Изведувач на работите е формата „Класик компани 2010“ од Охрид.

ПОПЛОЧУВАЊЕ НА ПРИСТАПНИОТ ПАТ ДО ЦРКВАТА ВО СЕЛО ВОЗАРЦИ

ПОПЛОЧУВАЊЕ НА ПРИСТАПНИОТ ПАТ ДО ЦРКВАТА ВО СЕЛО ВОЗАРЦИ

Со постсвувањето на рабниците, оперативата на ангажираната фирма „АС машини“ од Кавадарци започна со реализација на втората етапа од поплочувањето на делница од пристапниот пат до црквата во селото Возарци.

Во наредните денови најпрвин ќе се оформи контурата на патот во должина од 270 метри на делница од постојниот плочник до капијата на црковниот двор. Паралелно ќе се врши и поплочување со бехатон коцки на површина од 800 метри квадратни.

Минатата година во исто време опоштината преку ангажираната фирма поплочи површина од 400 метри квадратни, во правец на црквата и тоа на потегот од спојот со локалниот пат кон браната на „ХЕЦ „Тиквеш“.

Со овој зафат општината во целост ќе го поплочи пристапниот пат до селската црква. Општината и овој проект го реализира на барање од граѓаните од селото Возарци.

АСФАЛТИРАНА УЛИЦАТА „СТИВ НАУМОВ“

АСФАЛТИРАНА УЛИЦАТА „СТИВ НАУМОВ“

Нови 500 метри квадратни асфалтирана улица се дел од градската улична мрежа на Кавадарци. Оперативата на ангажираната фирма „Градба промет“ изврши асфалтирање на улицата „Стив Наумов“.

Во склоп на овој комунален проект на општината и ЈП „Комуналец“ претходно беше извршена реконструкција на водоводната и канализационата мрежа, по што уследи подготовка, поставување на рабници и тампонирање на целата површина  на реконструираниот дел од улицата.

И овој проект е реализиран на барање на жителите од тој дел на Кавадарци.

ОБНОВУВАЊЕ НА УЛИЦАТА „ПРИЛЕПСКА“

ОБНОВУВАЊЕ НА УЛИЦАТА „ПРИЛЕПСКА“

Денеска започнаа подготвителните работи за отстранување на старата и дотраена коловозна површина на крак од улицата „Прилепска“.

Општината во склоп на реализација на програмата за комунална изградба, преку ангажираната оператива на фирмата „АС машини“ од Кавадарци изврши отстранување на старата бетонска подлога.

Според проектот ќе се продолжи зо нивелирање и подготовка на деницата за бетонирање.

Реконструкцијата се спроведува нба барање на жителите кои живеат веднаш до Противпожарниот дом од неговата западна страна.

АСФАЛТИРАЊЕ НА УЛИЦАТА „ЕГЕЈСКА“

АСФАЛТИРАЊЕ НА УЛИЦАТА „ЕГЕЈСКА“

Општина Кавадарци преку ангажираната оператива на фирмата „Градба промет“ успешно реализираше уште еден комунален проект.

Денеска беше реализирана последната фаза- асфалтирање на улицата „Егејска“ од спојот со улицата „Љубашка“ под „строто Ангро“, до спојот со улицата „Пелистерска“.

Претходнои овде се отсртани старата и дотраена коловозна површина и се поставија нови рабници.

Реконструкцијата е на барање на жителите од овој делк на Кавадарци.