Огласи и соопштенија

општина -зграда

Објава број 1/2017 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање во општина Кавадарци

 ОПШТИНА КАВАДАРЦИ ОБЈАВА број 1/2017 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по…
javen oglas - elena luka

Фондацијата Елена Лука објавува оглас за самохрани мајки за поддршка за започнување на сопствен бизнис или проширување на веќе постоечкиот

Фондацијата Елена Лука објавува оглас за самохрани мајки за поддршка за започнување на сопствен бизнис…