Категорија: Огласи и соопштенија

Објава за прибирање на понуди за распределба на линии и за добивање на дозвола за вршење на општински линиски превоз за превоз на патници на територијата на Општина Кавадарци

Објава за прибирање на понуди за распределба на линии и за добивање на дозвола за вршење на општински линиски превоз за превоз на патници на територијата на Општина Кавадарци

Врз основа на член 50 став1 точка 5 од Законот за Локална Самоуправа , член 39 од Одлуката за општински линиски превоз на патници во Општина Кавадарци („Службен гласник на Општина Кавадарци”бр.13/06, 24/2010), а во врска со член 22 од Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен весник на РМ”бр.68/04,127/06,114/09, 83/10,140/10,17/11,53/11, 6/12, 23/13, 120/131 63/13,187/13,42/14,112/14,166/14,44/15,97/15,124/15,129/15,193/15, 37/16 ,71/16, 64/18,140/18, 275/19),

 

ОПШТИНА КАВАДАРЦИЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Објавува ОБЈАВА

За прибирање на понуди за распределба на линии и за добивање на дозвола за вршење на општински линиски превоз за превоз на патници на територијата на Општина Кавадарци

Линија бр.3 КавадарциШивецВозарциДреново
Линија бр.6 КавадарциСтраговоКрњевоЧемерскоБохула
Линија бр.7 КавадарциСтраговоКрњевоГ.Бошава,Долна Бошава,КонопиштеБојанчишка станица

 Заинтересираните превозници треба да ги исполнуваат следните услови:

 1. Да е впишан во Централниот регистар на Република Северна Македонија и да има регистрирано приоритетна дејност / главна приходна шифра вршење на превоз на патници и стока во патниот сообраќај;
 2. Да е сопственик на две или повеќе регистрирани возила или да има договор за лизинг за возила со најмалку 16+1 седиште, што ги исполнуваат посебните техничко – експлоатациони услови пропишани за возила за вршење на општински линиски превоз;

НАПОМЕНА: Доколку за определена линија не се јави ниту еден превозник кој  е сопственик на две или повеќе регистрирани возила или да има договор за лизинг за возила со најмалку 16+1 седиште, што ги исполнуваат посебните техничко – експлоатациони услови пропишани за возила за вршење на општински линиски превоз, во тој случај согласно член 22 став 1 алинеа 7 од Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен весник на РМ”бр.68/04, 127/06,114/09, 83/10,140/10,17/11,53/11,6/12, 23/13, 120/131 63/13, 187/13, 42/14, 112/14, 166/14, 44/15,97/15,124/15,129/15 193/1537/16, 71/16,64/18,140/18, 275/19),   за одредена линија можат да конкурираат и превозници кои имаат во сопственост две или повеќе регистрирани комби возила со најмалку девет седишта (8+1).

 1. Да има вработено во редовен работен однос возачи во зависност од бројот на моторните возила, минимум еден возач по возило (автобуси, товарни возила), што ги исполнуваат условите пропишани со прописите за безбедност на сообраќајот на патиштата, што се докажува со приложување доказ за платени придонеси за период од најмалку шест месеци пред поднесување на барањето за лиценца, список на вработени по обврзник не постар од 60 дена и копија од образец М1/М2 за секој возач одделно;
 2. Во возилото во кое се врши превозот да има вградено фискален апарат;
 3. Управителот или овластеното лице одговорно за превозот да има Сертификат за професионална компетентност;
 4. Да има солидна финансиска состојба што се докажува со потврда од надлежен орган за намирени јавни давачки спрема државата и платени придонеси за осигурување за последите 6 месеци, која не смее да биде постара од 1 месец;
 5. Да има добар углед што се докажува со Потврда од надлежен Суд не постара од 6 месеци, дека не е во сила:
 • правосилна судска пресуда за сторено кривично дело против имотот, стопанството и од областа на безбедноста во јавниот сообраќај;
 • правосилна судска пресуда за други казниви дела со затворска казна подолга од 1 година.
 1. Копија од Лиценца за вршење на општински линиски превоз напатници;
 2. Фотокопии од сообраќајните дозволи за секое возило одделно регистрирани на име на фирмата (заверени на нотар) или Договор за лизинг со сообраќајните дозволи за возилата што ги користи по договор за лизинг од овластен дистрибутер (заверени кај нотар), што ги исполнуваат посебните техничко експлоатациони услови пропишани за возила за вршење на општински линиски превоз;
 3. Потврда за исполнување на техничко – експлоатационите услови пропишани за возила за вршење на општински линиски превоз;

            Понудата за распределба на линии и за добивање на дозвола за вршење на општински линиски превоз за превоз на патници на територијата на Општина Кавадарци треба да содржи:

 • Полн назив, седиште, даночен број  и адреса на превозникот;
 • Бројот на линијата т.е. линиите за која се однесува понудата;
 • Висина на чинење на возниот билет за бараната линија во еден правец;

 

Критериуми за избор на превозникот и издавање на дозвола се:

– поголем број сопствени регистрирани возила;

– соодветна опрема во просторот за одржување и  поправка на автобусите;

– најниска просечна старост на возилата;

– поголем број на вработени;

– соодветен стручен кадар за квалитетот, одржување и поправки на возилата, како и за квалитетно вршење на превозот;

– најдолго време врши јавен превоз на патници и

-најниска понудена цена на чинење на возниот билет за бараната линија во еден правец.

 

Секој критериум носи по 10 (десет) бода. 

Заинтересираните превозници поднесуваат Понуда, согласно условите во објавата во затворен плик со назнака на пликот во горниот лев агол „Не отварај” по ОБЈАВА за распределба на линии и за добивање на дозвола за вршење на општински линиски превоз за превоз на патници на територијата на Општина Кавадарци.

Понудите да се достават најдоцна до почетокот на јавното отварање на адреса Општина Кавадарци-Локална самоуправа  Плоштад „Маршал Тито” бб или во архива на Општина Кавадарци,  соба бр.20.

Јавното отварање на понудите ќе се одржи на ден 10.02.2021 година (среда), со почеток во 13:00 часот, во просториите на Општина Кавадарци, Голема сала.

Понудите кои не се поднесени во предвидениот рок и кои не ги содржат комплетно бараните податоци (докази) од Објавата, нема да бидат разгледувани.

 

За подетални информации може да се обратите секој работен ден од 09:00 до 16:00 часот во Општина Кавадарци

– соба бр.21 на тел. 078/482-360 (лице за контакт Соња Станоева).

 (лице за контакт Рамов Драган)- тел.  072/307-241

Јавен повик бр.1/2021 за финансиска подршка наменета за спортски клубови,професионални клубови регистрирани на подрачјето на општина Кавадарци

Јавен повик бр.1/2021 за финансиска подршка наменета за спортски клубови,професионални клубови регистрирани на подрачјето на општина Кавадарци

Врз основа на член 3 од Правилникот за начинот, постапката и критериумите за финансирање на програми, проекти, натпревари и манифестации од областа на спортот од интерес на Општина Кавадарци бр.07-873/29 од 28.02.2014 година (“Сл.Гласник  на Општина Кавадарци  бр.13/2014) ,

 

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ – ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Објавува 

ЈАВЕН ПОВИК бр1/2021

За прибирање на апликации за финансиска подршка од буџетот на Општина Кавадарци за 2021, наменети за спортски клубови, професионални клубови регистрирани на подрачјето на општина Кавадарци , општински и училишни сојузи

 

 1.  Се повикуваат спортските клубови, професионални клубови регистрирани на пордачјето на општина Кавадарци, општински и училишни сојузи, своите апликации за финансиска подршка од буџетот на Општина Кавадарци за 2021 година, да ги достават до Општина Кавадарци – Локална самоуправа во предвидениот рок. 

Распределбата на средствата од Буџетот на Општина Кавадарци за 2021 година, наменети за спортски клубови, професионални клубови регистрирани на подрачјето на општина Кавадарци , општински и училишни сојузи, ќе се врши согласно Правилникот за начинот, постапката и критериумите за финанасирање на програми, проекти, натпревари и манифестации од областа на спортот  од интерес на Општина Кавадарци бр.07-873/29 од 28.02.2014 година (“Сл.Гласник  на Општина Кавадарци  бр.13/2014) ,

 

2.        Основни организациски критериуми :

– го поттикнуваат и унапредуваат соодветниот спорт;

–   ја реализираат утврдената програма за развој на спортот.

– ги усогласуваат и координираат програмските активности на здруженијата;

– го организираат и спроведуваат системот на натпревари;

– се грижат за унапредување на стручната работа и усовршување на стручните кадри;

– се грижат за унапредување на младите категори.

Задолжителна документација за аплицирање :

-Решение за вршење дејност спорт согласно Законот за спорт;

-Доказ за обезбедени соодветни објекти, опрема и стручен кадар;

-Доказ од соодветната спортска федерација во која категорија апликантот учествува и времетраењето  на учеството на спортистот / клубот во соодветната федерација.

-Детално разработена програма / проект на активности во тековната година ;

-Документација со која се потврдува искуството за апликантот во реализирање на програма/ проекти и активности од областа на спортот, постигнати резултати, успеси;

-Детално разработен финансиски план за потребните средства за реализација на програмата /проект (број на ангажирани лица ,опис на трошоците по позиции)

– Извштај за потрошените средства добиени од Општина Кавадарци за 2020 година .

Прилози, фотографии, награди.

  

3.НАПОМЕНА : Пријавите кои не ја исполнуваат комплетноста на задолжителната документација нема да се разгледуваат.

 

 1. Рок и начин на доставување на пријавите

Рокот за поднесување на пријавите започнува од 12.01.2021 година а крајниот рок за поднесување е 30.01.2021..Пријавите со целокупната документација се доставуваат се доставуваат лично или по пошта (пријавите доставени по е-маил или факс нема да бидат разгледувани ) , на адреса : Плоштад Маршал Тито бб Кавадарци, или во архивата на Општина Кавадарци до 16.30 ч (со назнака – Пријава за јавен повик – Комисија за спорт )

Пријавата за аплицирање како и образецот за аплицирање се достапни на интеренет страницата на Општина Кавадарци : www.kavadarci.gov.mk

Механизам за жалби и поплаки по Проект за поврзување на локални патишта

Механизам за жалби и поплаки по Проект за поврзување на локални патишта

Во рамки на “Проектот за поврзување на локални патишта” кој се реализира од Министерството за транспорт и врски со финансиска поддршка од Светска Банка, а со цел подобрување на локалната патна инфраструктура, Општина Кавадарци ќе го реализира проектот за реконструкција на улиците “Браќа Џунови”, “Пионерска” и “Илинденска” во град Кавадарци – Општина Кавадарци.

Во прилог се два документи  Образец и механизам за жалби и поплаки.

ОБЈАВА број 01/2021 за давање во закуп на недвижни ствари по пат на ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

ОБЈАВА број 01/2021 за давање во закуп на недвижни ствари по пат на ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

Врз основа на член 24, 25, 26, 27, 28, 29, 36, 37, 38, 39 и 67 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на РМ“ број 78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и 275/19), Одлука за давање во закуп на недвижна ствар на кп.бр.13453/2 КО Кавадарци во сопственост на Општина Кавадарци по пат на електронско јавно наддавање бр.08-5608/12 од 28.10.2020 година донесена од страна на Совет на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци“бр.64/20), Извештај за процена на недвижен имот изработен од АБЦ – Бротхер ДООЕЛ Скопје  со бр.306 од 16.10.2020 година и наш деловоден бр.19-1318/50 од 19.10.2020 година, Одлука за давање во закуп на недвижни ствари на кп.бр.12709 КО Кавадарци во сопственост на Општина Кавадарци по пат на електронско јавно наддавање бр.08-6496/38 од 16.12.2020 година, донесена од страна на Совет на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци“бр.66/20), Извештај за процена на недвижен имот, изработен од АБЦ – Бротхер ДООЕЛ Скопје со бр.369/1 од 16.11.2020 година и наш деловоден бр.19-1318/63 од 17.11.2020 година,  Одлука за давање во закуп на недвижни ствари на кп.бр.12709 КО Кавадарци во сопственост на Општина Кавадарци по пат на електронско јавно наддавање бр.08-6496/37 од 16.12.2020 година донесена од страна на Совет на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци“бр.66/20), и Извештај за процена на недвижен имот, изработен од АБЦ – Бротхер ДООЕЛ Скопје со бр.369/2 од 16.11.2020 година и наш деловоден бр.19-1318/64 од 17.11.2020 година,  Комисијата за недвижни и движни ствари сопственост на Општина Кавадарци, објавува:

 

ОБЈАВА број  01/2021

за давање во закуп на недвижни ствари по пат на

ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

  

1.ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

 

            Предмет на електронското јавно наддавање е давање во закуп на недвижни ствари – објекти сопственост на Општина Кавадарци, кои се даваат во закуп согласно Одлука за давање во закуп на недвижна ствар на кп.бр.13453/2 КО Кавадарци во сопственост на Општина Кавадарци по пат на електронско јавно наддавање бр.08-5608/12 од 28.10.2020 година донесена од страна на Совет на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци“бр.64/20), Одлука за давање во закуп на недвижни ствари на кп.бр.12709 КО Кавадарци во сопственост на Општина Кавадарци по пат на електронско јавно наддавање бр.08-6496/38 од 16.12.2020 година, донесена од страна на Совет на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци“бр.66/20) и Одлука за давање во закуп на недвижни ствари на кп.бр.12709 КО Кавадарци во сопственост на Општина Кавадарци по пат на електронско јавно наддавање бр.08-6496/37 од 16.12.2020 година донесена од страна на Совет на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци“бр.66/20).

Објава број 01/2021