Категорија: Огласи и соопштенија

Јавен повик за прибирање на барања за остварување на правото за реконструкција на станбени згради за подобрување на енергетската ефикасност во колективното домување во Општина Кавадарци

Јавен повик за прибирање на барања за остварување на правото за реконструкција на станбени згради за подобрување на енергетската ефикасност во колективното домување во Општина Кавадарци

Врз основа на член 50 од Законот за Локална Самоуправа (Службен весник на Р.М бр.5/2002 од 29.01.2002 година ), член 113 од Статутот на Општина Кавадарци ( Сл.Гласник на Општина Кавадарци бр.8/05 ) Член 1 од Одлуката за  субвенционирање на воведување  мерки за подобрување на енергетска ефикасност во стамбени згради за колективно домување во општина Кавадарци бр.08-272/9 од 30.01.2018 и Решение за именување на членови во Комисија за имплементација на мерките за обезбедување поддршка во подобрувањето на енергетската ефикасност во колективното домување во Општина Кавадарци  бр. 08-725/7 од 16.02.2018  oд  Совет на Општина Кавадарци и член 5 од Правилникот за одредување на критериумите и условите кои треба да се исполнат за имплементирање на мерките за обезбедување подршка во подобрувањето на енергетската ефикасност во колективното домување во Општина Кавадарци

 ОПШТИНА КАВАДАРЦИ – ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Објавува ЈАВЕН ПОВИК  БР. 1/2018

За прибирање на барања за остварување на правото за реконструкција на станбени згради за подобрување на енергетската ефикасност во колективното домување во Општина Кавадарци

 1. Проектот опфаќа подршка во поставување на термоизолациони фасади на станбените згради за колективно домување во насока на подобрување на животниот стандард на семејствата кои живеат во згради за колективно домување, како и за подобрување на енергетската ефикасност и заштеда на енергијата.
 2. Средствата во висина од  30% од вкупниот износ од заедничките делови од станбена зграда за колективно домување, за секоја одобрена апликација ќе бидат доделени во форма на субвенција од страна на општината. Средствата за овој повик за сите апликации, изнесува  4.000.000 денари и ке се обезбедат од Буџетот на Општина Кавадарци Програма ГА конто.

3.   Право да аплицираат по проектот имаат: 

 • станбени згради за колективно домување на територијата на Општина Кавадарци
 • станарите кои обезбедиле согласност за учество  во проектот од минимум  51% од вкупниот  број на станари што живеат во таа зграда
 • Станбени згради во кои што 51% од станарите сопственици на посебните делови се согласни да учествуваат  во проектот, под условите опишани во точка 4 од Правилникот

4.   Услови кои станбените згради треба да ги исполнуваат

 • подготвеност да учествуваат во програмата
 • да имаат способност за исплата на заемите, која ке биде утврдена согласно нивните прифатени услови
 • подготвеност за прифаќање на конкретните проектни критериуми на Општина Кавадарци односно превземање на обврска за овозможување на проверката на условите на домување и на приходите во секое семејство поединечно

5. Општина Кавадарци не ги покрива трошоците за потребните мерења, изработка на проектна документација и надзорот.

 

Листа на потребна документација која што апликантот треба да ја достави

–         Пријава- образец со потпишан од претседателот на заедница на станари или претставник на станарите

–         Имотен лист со кој се потврдува сопственоста стамбениот простор

–         Согласност за прифаќање на на условите од повикот заверена на нотар (за секој станар посебно)

–         Согласност за учество во проектот потпишана од станарите сопственици на најмалку 51% од површината на стамбениот простор на зградата

НАПОМЕНА:

Пријавите кои не исполнуваат условите  нема да бидат разгледани .

Станарите на зградите чии пријави се одобрени ќе склучат договор (секој посебно) за поддршка со Општина Кавадарци, под условите на овој повик и условите пропишани во Правилникот.

Договорите за подршка ќе бидат во износ усогласен со големината на станбената површина која што ја користи сопственикот на станот и согласно прифатената предмер пресметка од  изведувач од страна на станарите апликанти..

Комплетната документација ке биде разгледана од страна на Комисијата за имплементација на мерките за обезбедување подршка во подобрување на енергетската ефикасност во колективното домување во Општина Кавадарци.

Потполнетите пријави заедно со комплетната документација за учество во проектот да биде доставена до архивата на Општина Кавадарци – Локална Самоуправа со назнака за Комисијата за имплементација на мерките за обезбедување подршка во подобрување на енергетската ефикасност во колективното домување во Општина Кавадарци најдоцна до  08.04.2018година

Барањето за остварување на правото за реконструкција на станбената зграда се поднесува на образец кој ке биде објавен на веб страната на Општина Кавадарци. На веб страницата на општина Кавадарци ке биде објавен и образецот  за согласност за учество во проектот потпишана од станарите сопственици на најмалку 51% од површината на стамбениот простор на зградата.

За дополнителни информации можете да се се обратите во општина Кавадарци канцеларија бр. 9

 Важно соопштение: Рокот за поднесување пријави се продолжнва 23.05.2018 година.

Јавен повик

Правилник за ЕЕ станбено домување-2018 за објава

Согласност за учество

Пријава

Општина Кавадарци

ЈАВЕН ПОВИК за доставување на иницијативи за изработка и донесување на урбанистички планови

ЈАВЕН ПОВИК за доставување на иницијативи за изработка и донесување на урбанистички планови

Врз основа на член 21 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ( “Службен весник на Република Македонија”  бр.199/14) и измените и дополнувањата на  Законот за просторно и урбанистичко планирање ( “Службен весник на Република Македонија”  бр. 44/15, 44/15, 193/15, 31/16 и 163/16) Општина Кавадарци распишува:

 ЈАВЕН ПОВИК за доставување на иницијативи за изработка и донесување на урбанистички планови

Секое заинтересирано правно и физичко лице во тек на јавниот повик може да достави иницијативи за изработка и донесување на урбанистички планови и тоа: Детални Урбанистички Планови, Урбанистички планови за села и Урбанистички планови за вон населено место.

Иницијативите може да се доставуваат во електронска форма преку информацискиот систем е-урбанизам или во писмена форма во архива на Општина Кавадарци.

Предмет на иницијатива може да биде нов урбанистички план или изменување и дополнување на постоечки урбанистички план.

Јавниот повик трае од 19.02.2018год. до 19.03.2018год.

 

ЈАВЕН ПОВИК
КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ЕДНОКРАТЕН НАДОМЕТОК ЗА КОФИНАНСИРАЊЕ НА 30 СТУДЕНТИ ЗАПИШАНИ НА ДИСПЕРЗИРАНИТЕ СТУДИИ СО СЕДИШТЕ ВО ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ЕДНОКРАТЕН НАДОМЕТОК ЗА КОФИНАНСИРАЊЕ НА 30 СТУДЕНТИ ЗАПИШАНИ НА ДИСПЕРЗИРАНИТЕ СТУДИИ СО СЕДИШТЕ ВО ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

Согласно член 20,член 21 и член 22 т 7од Законот за Локална Самоуправа (Службен весник на Р.М бр.5/2002 од 29.01.2002 година ), член 9 од Статутот на Фондацијата за социјална , здравствена  и културна подршка на граѓаните на Општина Кавадарци ( Сл.гласник бр.34/2011и 25/2014 ) и член 8 глава 3   од Правилникот на Фондацијата за социјална, здравствена и културна подршка на граѓаните на Општина Кавадарци “Кавадаречка Фондација“, Одборот на Фондацијата распишува

 КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ЕДНОКРАТЕН НАДОМЕТОК ЗА КОФИНАНСИРАЊЕ НА  30 СТУДЕНТИ ЗАПИШАНИ  НА ДИСПЕРЗИРАНИТЕ СТУДИИ СО СЕДИШТЕ ВО ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

Право на доделување на средства за кофинансирање имаат 30 студенти запишани на додипломски студии во јавните високообразовни установи во Република Македонија со седиште во Општина Кавадарци кои ги исполнуваат следниве услови :

1.Да е редовен студент од 1-ва , 2-ра,3-та и 4-та година во студиската 2017/2018 година

2.Студентите од 2-ра, 3-та и 4-та година да ги имаат положено предвидените испити за студиската 2016/2017 година,

3.Студентот да не е вработен

4.Да постои социјална оправданост за барањето  на финансиски средства за кофинансирање

5.Студентот да е жител на Општина Кавадарци

6.Студентот што е примател на помош за партиципација за упис на година од страна на Локална Самоуправа , да достави потврда дека е редовен студенти неповторувал година од последното примање на средства од Буџетот на Општина Кавадарци.

Потребни документи за учество на Конкурсот

1.Барање од студентот

2.Индекс на увид

3.Потврда за запишан семестар за студиската 2017/2018година (за студентите од 1-ва, 2-ра, 3-та и 4-та година )

4.Уверение од Управата за приходи на општината за материјалната положба на родителот старател и материјалната положба на кандидатот(ако е во брак Уверение за брачниот другар)

Потврди од останатите членови на семејството за статусот (невработени-потврда од агенција за вработување, ученици и студенти потврда од училиштето т.е.факултетот)

Корисниците на социјална помош да достават Решение од Центарот за социјални работи

5.Копија од лична карта или пасош

6.Трансакциона сметка на студентот и телефон за контакт

 

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ИДЕЈНО РЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ИДЕЈНО ПАРТЕРНО И АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕНАМЕНА НА ДЕЛ ОД ГРАДСКИ ПЛОШТАД ВО КАВАДАРЦИ

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ИДЕЈНО РЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ИДЕЈНО ПАРТЕРНО И АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕНАМЕНА НА ДЕЛ ОД ГРАДСКИ ПЛОШТАД ВО КАВАДАРЦИ

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ИДЕЈНО РЕШЕНИЕ

Број 14/2018 

За 

ИЗРАБОТКА НА ИДЕЈНО ПАРТЕРНО И АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕНАМЕНА НА ДЕЛ ОД ГРАДСКИ ПЛОШТАД ВО КАВАДАРЦИ (амфитеатар и голема фонтана), подобрување на осветлувањето како и дополнување на плоштадот со зеленило и урбана опрема

ПОКАНА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ИДЕЈНИ РЕШЕНИЈА

Почитувани,

Договорниот орган Општина Кавадарци, има потреба од спроведување на конкурс за избор на идејно партерно и архитектонско решение за пренамена на дел од градски плоштад во Кавадарци (амфитеатар и голема фонтана), подобрување на осветлувањето како и дополнување на плоштадот со зеленило и урбана опрема,  како посебна постапка со доделување на награда на прворангираниот.

За таа цел, договорниот орган спроведува конкурс за избор на идејно решение, во согласност со член 21, став 3 и член 105 од Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11, 15/13,148/13,28/14,43/14,130/14,180/14, 78/2015,192/2015,27/2016,120/2016 и 165/2017), за што објави оглас број 14/2018.

Ве молиме да ни го доставите Вашето идејно партерно и архитектонско решение за горенаведениот предмет на конкурсот најдоцна до 30.03.2018 година во 10.00 часот (по локално време) по пошта на горната адреса или лично со поднесување во архивата на договорниот орган.

Со оваа покана Ви доставуваме конкурсна документација која ги содржи сите информации кои ќе Ви помогнат за изработка на идејното решение.

Отворањето на идејните решенија нема да биде јавно и ќе се изврши на датум и час определени како краен рок за поднесување на идејните решенија во просториите на договорниот орган.

Однапред благодариме на соработката.

Во Кавадарци,

05.02.2018 година

 

Конкурс за избор на идејно решение
Извод од план
Конкурсна документација
Проектна програма за конкурс
Слики од плоштад
ОБЈАВА За прибирање на понуди за распределба на линии и за добивање на дозвола за вршење на општински линиски превоз за превоз на патници на територијата на Општина Кавадарци

ОБЈАВА За прибирање на понуди за распределба на линии и за добивање на дозвола за вршење на општински линиски превоз за превоз на патници на територијата на Општина Кавадарци

Врз основа на член 50 став1 точка 5 од Законот за Локална Самоуправа , член 39 од Одлуката за општински линиски превоз на патници во Општина Кавадарци („Службен гласник на Општина Кавадарци”бр.13/06, 24/2010), а во врска со член 22 од Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен весник на РМ”бр.68/04,127/06,114/09,83/10,140/10,17/11,53/11,6/12, 23/13, 120/131 63/13,187/13,42/14,112/14,166/14,44/15,97/15,124/15,129/15,193/15, 37/16 , 71/16),

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ – ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Објавува

ОБЈАВА

За прибирање на понуди за распределба на линии и за добивање на дозвола за вршење на општински линиски превоз за превоз на патници на територијата на Општина Кавадарци

Линија бр.3

КавадарциШивецВозарциДреново

Линија бр.6

КавадарциСтраговоКрњевоЧемерско –Бохула

Линија бр.7

КавадарциСтраговоКрњевоГ.Бошава,Долна Бошава,Конопиште –Бојанишка станица

Линија бр.8

КавадарциВозарциМотел ДреновоРаец

Линија бр.10

КавадарциБојанчишка станицаМрежичко –Рожден

Линија бр.11

КавадарциВозарциМотел Дреново –ДебриШтеТрстеник

Линија бр.12

КавадарциРаец

Заинтересираните превозници треба да ги исполнуваат следните услови:

 1. 1.       Да е впишан во Централниот регистар на Република Македонија

и да има регистрирано приоритетна дејност / главна приходна шифра вршење на превоз на патници и стока во патниот сообраќај;

 1. 2.       Да е сопственик на две или повеќе регистрирани возила или да

има договор за лизинг за возила со најмалку 16+1 седиште, што ги исполнуваат посебните техничко – експлоатациони услови пропишани за возила за вршење на општински линиски превоз;