Огласи и соопштенија

Општина Кавадарци

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ ОБЈАВА број 1/2015 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање во општина Кавадарци

ОБЈАВА број 1/2015 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на…
Општина Кавадарци

Соопштение за организирање на јавна анкета и јавна презентација по нацрт изменување и дополнување на ДУП урбан блок „Едвард Кардељ“ – општина Кавадарци

Соопштение за организирање на јавна анкета и јавна презентација по нацрт изменување и дополнување на…