Категорија: Огласи и соопштенија

Јавен повик за сите СТАРИ И ИЗНЕМОШТЕНИ ЛИЦА

Јавен повик за сите СТАРИ И ИЗНЕМОШТЕНИ ЛИЦА

Се повикуваат сите СТАРИ И ИЗНЕМОШТЕНИ ЛИЦА КОИ ЖИВЕАТ САМИ, ОДНОСНО СО СВОЈОТ БРАЧЕН ДРУГАР НА КОИ ИМ Е ПОТРЕБНА ГРИЖА, ИНВАЛИДИЗИРАНИ ЛИЦА НА КОИ ИМ Е ПОТРЕБНА НЕГА КАКО И ЛИЦАТА СО ОШТЕТЕН ВИД КОИ ИМААТ ПОТРЕБА ОД ПОДДРШКА да се вклучат во програмата Општинско-корисна работа, проект  “ Грижа за стари, изнемоштени, инвалидизирани и лица со оштетен вид” како крајни корисници на следните услуги:

 –       Елементарна помош и грижа ;

–       Набавка и достава на лекарства и други намирници за кои ќе се јави потреба;

–       Набавка и достава на храна и други неопходни продукти за егзистенцијални потреби;

–       Плаќање на месечни сметки за струја, телефон, вода и слично;

–       Заедничко дружење со лицата корисници на проектот

Корисниците поддржани со Програмата Општинско-корисна работа кои ќе бидат избрани се предвидува горенаведените услуги да ги користат во период од шест месеци.

Заинтресираните невработени лица Пријави за учество во Програмата „Општинско-корисна работа“ можат да поднесат во Општина Кавадарци, Центар за социјална работа Кавадарци и Здружение на слепи лица на град Кавадарци во периодот од 14.09.2017 година до 20.09.2017 година.

Повик за корисници
Јавен повик до евидентирани невработени лица за вклучување во  Програмата Општинско – корисна работа

Јавен повик до евидентирани невработени лица за вклучување во Програмата Општинско – корисна работа

Се повикуваат сите евидентираните невработени лица кои се заинтересирани да се вклучат во програмата Општинско-корисна работа, проект “Грижа за стари, изнемоштени, инвалидизирани и лица со оштетен вид”  за работно ангажирање со скратено работно време за период од 6 (шест) месеци заради стекнување на вештини и постепено вклучување на пазарот на труд, да се пријават во Агенција за вработување- Центар за вработување Кавадарци.

Евидентираните невработени лица кои ќе бидат вклучени во Програмата „Општинско-корисна работа“ ќе бидат работно ангажирани со скратено работно време со 20 (дваесет) работни часови неделно, при што за време на работниот ангажман од 6 (шест) месеци статусот на невработените лица  останува непроменет, а на невработените лица-корисници на социјална помош за времетраење на работниот ангажман ќе им биде активно правото на користење на социјална помош.

За кандидатите  кои ќе бидат избрани и вклучени во Програмата Општинско-корисна работа се предвидува паричен надоместок во висина од 6.200,00 денари, што вклучува персонален данок на доход и осигурување од случај на несреќа при работа и професионално заболување.

Евидентираните невработени лица кои ќе се пријават за учество во Програмата Општинско-корисна работа треба да припаѓаат на една од следните целни групи невработени лица:

–       млади лица до 29 години со ниски квалификации

–       невработени лица евидентирани во АВРМ најмалку една година

–       млади невработени лица евидентирани во АВРМ најмалку 6 месеци

–       деца без родители и родителска грижа

–       самохрани родители

–       Роми

Работните позиции кои се опфатени со овој оглас се однесуваат на ангажирање на :

–       Неговател/ка за пружење на елементарна помош и грижа за старите, изнемоштените, инвалидизираните и лицата со оштетен вид која опфаќа: Набавка и достава на лекарства и други намирници за кои ќе се јави потреба; Набавка и достава на храна и други неопходни продукти за егзистенцијални  потреби; Плаќање на месечните сметки за струја, телефон, вода и слично; Заедничко дружење со корисниците на проектот

Заинтресираните невработени лица  Пријави за учество во Програмата „Општинско-корисна работа“ можат да подигнат и поднесат во Агенција за вработување- Центар за вработување Кавадарци во периодот од 14.09.2017 година до 20.09.2017 година.

Поконкретните услови, права и обврски ќе бидат уредени со склучување на Договор помеѓу општина Кавадарци и избраните кандидати.

Детални информации за Програмата „Општинско-корисна работа“ можат да се добијат во општина Кавадарци кај лицето Вишна Ристовска, Претставник на општината за Програмата „Општинско-корисна работа“, Агенција за вработување- Центар за вработување Кавадарци кај лицето Велика Мурџевалеска,  Центар за социјлна работа Кавадарци кај лицето Сузана Димкова.

 

 

Објава број 1/2017 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија  по пат на електронско јавно наддавање во општина Кавадарци

Објава број 1/2017 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање во општина Кавадарци

 ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

ОБЈАВА број 1/2017

за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија

по пат на електронско јавно наддавање во општина Кавадарци

 ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

1.Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, ,предвидено со ДУП за дел од УБ 10 К Опитно Поле 3 2013-2018, донесен со Одлука на Општина Кавадарци број 08-141/12 од 21.01.2016 година, за изградба на објекти со намена А2 – домување во станбени згради (компатибилна класа на намена Б1,Б4, В3, Д3-40% – мали комерцијални и деловни намени) согласно Табеларен преглед 1 во кој се дадени податоци за градежните парцели, број на катастарски парцели опфатени со градежните парцели, намена на градба, максимална висина до венец, катност, процент на изграденост, коефициент на искористеност, вкупна површина на градежната парцела, површина за градење, почетна цена по м2, вкупна почетна цена и банкарска гаранција за сериозност на понудата.

2. Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со ДУП за измена и дополнување на ДУП за дел од блок Б Урбан Блок Едвард Кардељ 2014-2018, донесен со Одлука на Општина Кавадарци број 08-5890/24 од 28.12.2016 година, за изградба на објекти со намена А2 – домување во станбени згради (компатибилна класа на намена Б1,Б2,Б4,Б5, В3,В4 Д3-40% – мали комерцијални и деловни намени) согласно Табеларен преглед 2 во кој се дадени податоци за градежната парцела, број на катастарска парцела опфатена со градежната парцела, намена на градба, максимална висина до венец, катност, процент на изграденост, коефициент на искористеност, вкупна површина на градежната парцела, површина за градење, почетна цена по м2, вкупна почетна цена и банкарска гаранција за сериозност на понудата.

 

Објава број 1/2017
Фондацијата Елена Лука објавува оглас за самохрани мајки за поддршка за започнување на сопствен бизнис или проширување на веќе постоечкиот

Фондацијата Елена Лука објавува оглас за самохрани мајки за поддршка за започнување на сопствен бизнис или проширување на веќе постоечкиот

Фондацијата Елена Лука објавува оглас за самохрани мајки за поддршка за започнување на сопствен бизнис или проширување на веќе постоечкиот од следните општини: Скопје, Прилеп, Штип, Радовиш, Кавадарци. Во рамки на проектот ќе бидат поддржани 5 самохрани мајки со по 100.000 денари.

 Јавен оглас за самохрани мајки 

Заинтересираните самохрани мајки се поканети и охрабрени се пријават на јавниот оглас за добивање на неповратна поддршка во износ од 100.000 денари.

Критериуми за аплицирање

  • Самохрани мајки кои сакаат да започнат сопствен бизнис или да го унапредат веќе постоечкиот;
  • Самохрани мајки со деца на возраст до 26 години;
  • Државјани на Република Македонија

Опис на поддршката

Поддршката ќе се состои во набавка на техничка опрема, материјали за работа или обезбедување обуки.  Краен рок за аплицирање е 08  мај 2017.

Јавен оглас