Огласи и соопштенија

Општина Кавадарци

Јавен повик за прибирање на апликации за финансиска подршка од буџетот на општина Кавадарци за 2016 година, наменети за спортисти, спортски клубови, професионални клубови регистрирани на подрачјето на општината

Се повикуваат спортистите, спортските клубови, професионални клубови регистрирани на подрачјето на општина Кавадарци, општински и…
Општина Кавадарци

Јавен поовик за прибирање на барања за користење на средствата од Буџетот на Општина Кавадарци за 2016 година, наменети за финансирање на проекти и програмски активности на здруженија и фондации

  Распределбата на средствата од Буџетот на Општина Кавадарци за 2016 година наменети за финансирање…
EIA Gasovod delnica 2 Negotino Bitola EVOLVING compressed

Студија за оцена на влијанието врз животната средина на Проектот „Национален гасификационен систем во Република Македонија“ за делницата: Неготино – Битола

Општина Кавадарци во соработка со Министерството за животна средина организира јавна расправа по проектот на…
Општина Кавадарци

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ ОБЈАВА број 1/2015 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање во општина Кавадарци

ОБЈАВА број 1/2015 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на…