Огласи и соопштенија

Општина Кавадарци

Соопштение за организирање на јавна анкета и јавна презентација по нацрт изменување и дополнување на ДУП урбан блок „Едвард Кардељ“ – општина Кавадарци

Соопштение за организирање на јавна анкета и јавна презентација по нацрт изменување и дополнување на…