Категорија: Огласи и соопштенија

Јавен повик за прибирање на апликации за финансиска подршка од буџетот на општина Кавадарци за 2016 година, наменети за спортисти, спортски клубови, професионални клубови регистрирани на подрачјето на општината

Јавен повик за прибирање на апликации за финансиска подршка од буџетот на општина Кавадарци за 2016 година, наменети за спортисти, спортски клубови, професионални клубови регистрирани на подрачјето на општината

Се повикуваат спортистите, спортските клубови, професионални клубови регистрирани на подрачјето на општина Кавадарци, општински и училишни сојузи, своите апликации за финансиска подршка од буџетот на Општина Кавадарци за 2016 година, да ги достават до Општина Кавадарци-Локална самоуправа во предвидениот рок.

Распределбата на средствата од Буџетот на општина Кавадарци за 2016 година, наменети за финансирање на спортисти, спортски клубови, професионални клубови регистрирани на подрачјето на општина Кавадарци, општински и училишни сојузи, ке се врши согласно Правилникот за начинот, постапката и критериумите за финансирање на прграми, проекти, натпревари и манифестации од областа на спортот од интерес на Општина Кавадарци бр.07-873/29 од 28.02.2014 година (“Сл.Гласник на Општина Кавадарци” бр.13/2014).

Јавен повик
Јавен поовик за прибирање на барања за користење на средствата од Буџетот на  Општина Кавадарци за 2016 година, наменети за финансирање на проекти и програмски активности на здруженија и фондации

Јавен поовик за прибирање на барања за користење на средствата од Буџетот на Општина Кавадарци за 2016 година, наменети за финансирање на проекти и програмски активности на здруженија и фондации

 

Распределбата на средствата од Буџетот на Општина Кавадарци за 2016 година наменети за финансирање на проекти и програмските активности на здруженија и фондации, ќе се врши согласно Кодексот на добри практики за финансиска поддршка на здруженија на граѓани и фондации (“Службен весник на РМ”,  бр. 130/07).

Сите заинтересирани Здруженија и Фондации своите предлози треба да ги достават до Општина Кавадарци, Сектор за локален економски развој.  Средствата се однесуваат за планирани активности и проекти за период до крајот на 2016 година. Средствата ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Кавадарци за 2016.

Јавен повик
Студија за оцена на влијанието врз животната средина на Проектот „Национален гасификационен систем во Република Македонија“ за делницата: Неготино – Битола

Студија за оцена на влијанието врз животната средина на Проектот „Национален гасификационен систем во Република Македонија“ за делницата: Неготино – Битола

Општина Кавадарци во соработка со Министерството за животна средина организира јавна расправа по проектот на Владата за гасификација на Р. Македонија. Јавната расправа ќе се одржи во големата сала на општина Кавадарци на ден 29.10.2015 година (четврток) со почеток во 12 часот. Јавната расправа е од отворен карактер и се покануваат сите заинетересирани граѓани за присуство.

EIA Gasovod delnica 2 Negotino Bitola EVOLVING compressed

 

СТУДИЈА ЗА ОЦЕНА НА ВЛИЈАНИЕТО ВРЗ
ЖИВОТНАТА СРЕДИНА НА ПРОЕКТОТ
“Национален гасификационен систем
во Република Македонија“ за делницата:
Неготино- Битолa

Авионско второ запрашување – соопштение

Авионско второ запрашување – соопштение

Известување

Се информираат граѓаните дека во четврток на 20 август 2015 година во координација со Министерството за здравство ќе се изврши втора адултна авионска дезинсекција.

Авионското прскање ќе се врши во утрински часови во периодот од 05:00 до 08:00 часот на територијата на општина Кавадарци. Авионското прскање покрај општината Кавадарци ќе се изведе и на териториите на соседните општини Росоман, Неготино и Демир Капија.

Општината ги информира пчеларите кои имаат сандаци со пчели на територијата на општините кои ќе бидат опфатени со авионсклото прскање, навреме да превземат мерки за заштита на пчелните семејства како не би дошло до несакани последици.