Огласи и соопштенија

општина -зграда

ЈАВЕН ПОВИК бр.2/2016 за прибирање на апликации за финансиска подршка од буџетот на Општина Кавадарци за 2017 година, наменети за спортисти, спортски клубови, професионални клубови регистрирани на подрачјето на општина Кавадарци, општински и училишни сојузи

Се повикуваат спортистите, спортските клубови, професионални клубови регистрирани на подрачјето на општина Кавадарци, општински и…
општина -зграда

Јавен повик за прибирање на барања за користење на средствата од Буџетот на Општина Кавадарци за 2017 година, наменети за финансирање на проекти и програмски активности на здруженија и фондации

Распределбата на средствата од Буџетот на Општина Кавадарци за 2017 година наменети за финансирање на…