Огласи и соопштенија

Општина Кавадарци

ОБЈАВА број 2/2018 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање во општина Кавадарци

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ ОБЈАВА број 2/2018 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по…