Категорија: Огласи и соопштенија

Интерен оглас бр. 01/2020

Интерен оглас бр. 01/2020

Врз основа на  член 48 став 4 од Закон за административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр.27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16, 11/18, и „Службен весник на Република Северна Македонија“бр.143/19 и 14/20) и Правилник за формата и содржината на интерниот оглас, начинот на поднесување на пријава за унапредување, начинот на спроведување на административна селекција и интервјуто, како и начинот на нивното бодирање и максималниот број на бодови од постапката на селекција, во зависност од категоријата на работното мест за кое е објавен интерниот оглас (Службен весник на РМ бр.11/15 и бр.35/18),  а согласно Правилникот за систематизација на работни места во Општина Кавадарци бр.04-6196/3 од 28.11.2019 година,  Градоначалникот на Општина Кавадарци објавува

 

И Н Т Е Р Е Н  О Г Л А С  БРОЈ 01/2020

За унапредување на  3  административни  службеници во општинската администрација на Општина Кавадарци

Општина Кавадарци објавува интерен оглас за унапредување на административни службеници 3   (три) извршители и тоа :

 

  1. УПР 01 01 Б02 000 Раководител на Сектор за образование и спорт, Сектор за образование и спорт……………1 (еден) извршител;
  2. УПР 01 01 В03 000 Соработник за архивско работење, Одделение за правни и општи работи, Сектор за правно-нормативни и општи работи…………..1 (еден) извршител;
  3. УПР 01 01 В02 000 Виш Соработник за локален економски развој, Одделение за подготовка на стратешки и плански документи и подготовка на проектна документација, Сектор за локален економски развој………….1 (еден) извршител. 

 

ИНТЕРЕН  ОГЛАС  БРОЈ 01/2020
СООПШТЕНИЕ за организирање на Јавна Презентација и Јавна Анкета за УЕ 6 за дел од Блок 6.2 ,,Блажо Алексов”

СООПШТЕНИЕ за организирање на Јавна Презентација и Јавна Анкета за УЕ 6 за дел од Блок 6.2 ,,Блажо Алексов”

С О О П Ш Т Е Н И Е

За организирање на Јавна Презентација и Јавна Анкета

По Детален урбанистички план за УЕ 6 за дел од Блок 6.2 ,,Блажо Алексов” КО Кавадарци град, Општина Кавадарци.

 

       Граници на планскиот опфат се :

– на север границата се движи по осовината на сервисна улица 24 – булевар „Кочо Рацин”,

– на исток границата се движи по осовината на сервисна улица 19 кеј „Блажо Алексов“,

– на југ границата се движи по осовината на сервисна улица 5 „Мирче Ацев“ и

 – на запад границата се движи по осовината на станбена улица – „Партизанска“.

 

Површината на планскиот опфат изнесува 1,64 ха.

Јавна Презентација и јавна анкета ќе се спроведе со излагање на Детален урбанистички план за УЕ 6 за дел од Блок 6.2  ,,Блажо Алексов” КО Кавадарци градво просториите на Општина Кавадарци.

                Јавната анкета трае од 29.12.2020 до 15.01.2021  година, секој работен ден од 8:30 до 16:30 часот.

           Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења на анкетните листови.

            Јавна Презентација со стручно презентирање на планот ќе се одржи на ден  12.01.2021  година (Вторник) во 11.00  часот во просториите на Општина Кавадарци во Голема сала.

Одржување на Јавна презентација и Јавна анкета за             Детален урбанистички план за УЕ 6 за дел од Блок 6.2            ,,Блажо Алексов” КО Кавадарци град ќе се оджи согласно Уредбата со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примаена на Законот за просторно и урбанистичко планирање за време на вонредна состојба (,,Службен весник на Република Македонија“    бр. 116/2020). Кај присутните лица на Јавната презентација и јавна анкета задолжително треба да се запази  минимум потребното растојание помеѓу лицата пред и внатре во објектот, да обезбедат спроведување на задолжителна дезинфекција на раце при влез во објектот и задолжително носење на заштитна маска, марама или шал со кој ќе бидат покриени устата и носот на учесниците во јавната презентација и јавната анкета.

СООПШТЕНИЕ за организирање на Јавна Презентација и Јавна Анкета за УЕ 12 за дел од Блок 12.1 ,,Ла-Луна”

СООПШТЕНИЕ за организирање на Јавна Презентација и Јавна Анкета за УЕ 12 за дел од Блок 12.1 ,,Ла-Луна”

Врз основа на член 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ бр.199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18), и член  50 точка 4 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на РМ” бр.5/02), член 113, став 20 од Статутот на Општина Кавадарци, и донесената Програма за изменување и дополнување на Програма за изменување и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови во Општина Кавадарци, глава I, точка 12, Градоначалникот на Општина Кавадарци го дава следното:

С О О П Ш Т Е Н И Е

За организирање на Јавна Презентација и Јавна Анкета

По Детален урбанистички план за УЕ 12 за дел од Блок 12.1 ,,Ла-Луна” КО Кавадарци град и КО Кавадарци вон град, Општина Кавадарци.

 

       Граници на планскиот опфат се :

– од северната страна, границата на опфат минува по оската на сервисната улица „Дисанска”.

– на источната страна, границата на опфат се граничи со границата на наменска зона по ГУП (Градби за собири).

– на јужната страна, границата на опфат се граничи со границата на наменската зона по ГУП (Градби за собири и Спорт и рекреација).

– западната граница на опфатот се граничи со границата на наменската зона по ГУП (Спорт и рекреација).

 

Површината на планскиот опфат изнесува 3,22 ха.

Јавна Презентација и јавна анкета ќе се спроведе со излагање на Детален урбанистички план за УЕ 12 за дел од      Блок 12.1 ,,Ла-Луна” КО Кавадарци град и КО Кавадарци вон град, Општина Кавадарци во просториите на Општина Кавадарци.

                Јавната анкета трае од 28.12.2020 до 14.01.2021  година, секој работен ден од 8:30 до 16:30 часот.

           Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења на анкетните листови.

            Јавна Презентација со стручно презентирање на планот ќе се одржи на ден  30.12.2020  година (Среда) во 14.00  часот во просториите на Општина Кавадарци во Голема сала.

Одржување на Јавна презентација и Јавна анкета за             Детален урбанистички план за УЕ 12 за дел од Блок 12.1            ,,Ла-Луна” КО Кавадарци град и КО Кавадарци вон град, Општина Кавадарци ќе се оджи согласно Уредбата со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примаена на Законот за просторно и урбанистичко планирање за време на вонредна состојба (,,Службен весник на Република Македонија“    бр. 116/2020). Кај присутните лица на Јавната презентација и јавна анкета задолжително треба да се запази  минимум потребното растојание помеѓу лицата пред и внатре во објектот, да обезбедат спроведување на задолжителна дезинфекција на раце при влез во објектот и задолжително носење на заштитна маска, марама или шал со кој ќе бидат покриени устата и носот на учесниците во јавната презентација и јавната анкета.

 

СООПШТЕНИЕ за организирање на Јавна Презентација и Јавна Анкета за УЕ 12, дел од Блок 12.1, ,,Бриони”

СООПШТЕНИЕ за организирање на Јавна Презентација и Јавна Анкета за УЕ 12, дел од Блок 12.1, ,,Бриони”

Врз основа на член 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ бр.199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18), и член  50 точка 4 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на РМ” бр.5/02), член 113, став 20 од Статутот на Општина Кавадарци, и донесената Програма за изменување и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови во Општина Кавадарци за 2020 година, Глава IV, точка 29, Градоначалникот на Општина Кавадарци го дава следното:

С О О П Ш Т Е Н И Е

За организирање на Јавна Презентација и Јавна Анкета

По Детален урбанистички план за УЕ 12, дел од Блок 12.1, ,,Бриони” КО Кавадарци вон град, Општина Кавадарци.

 

       Граници на планскиот опфат се :

– од северната страна, границата на опфат минува по оската на сервисната улица „Дисанска”.

– на источната страна, границата на опфат се граничи со границата на наменска зона по ГУП (спорт и рекреација).

– на југ – граница на контактна зона

 –  западната  граница  на  опфатот  се  граничи  со  пешачката  улица  за  влез  во градски парк

 

Површината на планскиот опфат изнесува 1,1 ха.

Јавна Презентација и јавна анкета ќе се спроведе со излагање на Детален урбанистички план за УЕ 12, дел од Блок 12.1, ,,Бриони” КО Кавадарци вон град, Општина Кавадарци во просториите на Општина Кавадарци.

                Јавната анкета трае од 28.12.2020 до 14.01.2021  година, секој работен ден од 8:30 до 16:30 часот.

           Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења на анкетните листови.

            Јавна Презентација со стручно презентирање на планот ќе се одржи на ден  30.12.2020  година (Среда) во 13.00  часот во просториите на Општина Кавадарци во Голема сала.

Одржување на Јавна презентација и Јавна анкета за             Детален урбанистички план за УЕ 12, дел од Блок 12.1, ,,Бриони” КО Кавадарци вон град, Општина Кавадарци ќе се одржи согласно Уредбата со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примаена на Законот за просторно и урбанистичко планирање за време на вонредна состојба (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 116/2020). Кај присутните лица на Јавната презентација и јавна анкета задолжително треба да се запази  минимум потребното растојание помеѓу лицата пред и внатре во објектот, да обезбедат спроведување на задолжителна дезинфекција на раце при влез во објектот и задолжително носење на заштитна маска, марама или шал со кој ќе бидат покриени устата и носот на учесниците во јавната презентација и јавната анкета.

 

ОБЈАВА број  02/2020 за давање во закуп на недвижни ствари по пат на ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

ОБЈАВА број 02/2020 за давање во закуп на недвижни ствари по пат на ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

Врз основа на член 24, 25, 26, 27, 28, 29, 36, 37, 38, 39 и 67 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на РМ“ број 78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и 275/19), Одлука за давање во закуп на недвижна ствар на кп.бр.13453/2 КО Кавадарци во сопственост на Општина Кавадарци по пат на електронско јавно наддавање бр.08-5608/12 од 28.10.2020 година донесена од страна на Совет на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци“бр.64/20), Извештај за процена на недвижен имот изработен од АБЦ – Бротхер ДООЕЛ Скопје  со бр.306 од 16.10.2020 година и наш деловоден бр.19-1318/50 од 19.10.2020 година, Одлука за давање во закуп на недвижни ствари на кп.бр.1243 КО Раец во сопственост на Општина Кавадарци по пат на електронско јавно наддавање бр.08-5902/5 од 13.11.2020 година донесена од страна на Совет на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци“бр.65/20), Извештај за процена на недвижен имот, изработен од АБЦ – Бротхер ДООЕЛ Скопје со бр.345 од 28.10.2020 година и наш деловоден бр.19-1318/55 од 29.10.2020 година,  Одлука за давање во закуп на недвижни ствари на кп.бр.527 КО Крњево во сопственост на Општина Кавадарци по пат на електронско јавно наддавање бр.08-5902/6 од 13.11.2020 година донесена од страна на Совет на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци“бр.65/20), и Извештај за процена на недвижен имот, изработен од АБЦ – Бротхер ДООЕЛ Скопје со бр.346 од 28.10.2020 година и наш деловоден бр.19-1318/56 од 29.10.2020 година,  Комисијата за недвижни и движни ствари сопственост на Општина Кавадарци, објавува:

 

ОБЈАВА број  02/2020

за давање во закуп на недвижни ствари по пат на

ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

 

 

1.ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

 

            Предмет на електронското јавно наддавање е давање во закуп на недвижни ствари–објекти сопственост на Општина Кавадарци, кои се даваат во закуп согласно Одлука за давање во закуп на недвижна ствар на кп.бр.13453/2 КО Кавадарци во сопственост на Општина Кавадарци по пат на електронско јавно наддавање бр.08-5608/12 од 28.10.2020 година донесена од страна на Совет на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци“бр.64/20), Одлука за давање во закуп на недвижни ствари на кп.бр.1243 КО Раец во сопственост на Општина Кавадарци по пат на електронско јавно наддавање бр.08-5902/5 од 13.11.2020 година донесена од страна на Совет на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци“бр.65/20) и Одлука за давање во закуп на недвижни ствари на кп.бр.527 КО Крњево во сопственост на Општина Кавадарци по пат на електронско јавно наддавање бр.08-5902/6 од 13.11.2020 година донесена од страна на Совет на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци“бр.65/20).

 

2.ПОДАТОЦИ ЗА НЕДВИЖНИТЕ СТВАРИ – ОБЈЕКТИ КОИ СЕ ДАВААТ ВО ЗАКУП

            Предмет на закуп се недвижни ствари–објекти сопственост на Општина Кавадарци, кои се наоѓаат на кп.бр.13453/2 КО Кавадарци запишани во Имотен лист бр.15775,  кп.бр.1243 КО Раец запишани во Имотен лист бр.269, кп.бр.527 КО Крњево запишани во Имотен лист бр. 112  и тоа:

Повеќе