Категорија: Огласи и соопштенија

Соопштение за организирање на Јавна Презентација и Јавна Анкета по Локална урбанистичка планска документација за Б5 – Хотелски комплекси

Соопштение за организирање на Јавна Презентација и Јавна Анкета по Локална урбанистичка планска документација за Б5 – Хотелски комплекси

Врз основа на член 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ бр.199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18), и член  50 точка 4 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/02), член 113, ст.20 од Статутот на Општина Кавадарци, и донесената Програмата за изменување и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови во Општина Кавадарци за 2020 година,глава IV,точка 48 со Одлука бр. 08-7017/3 од 25.12.2019 година, од Советот на Општина Кавадарци, Градоначалникот на Општина Кавадарци го дава следното:

 

С О О П Ш Т Е Н И Е

За организирање на Јавна Презентација и Јавна Анкета

По Локална урбанистичка планска документација за Б5 – Хотелски комплекси (угостителско и туристички капацитети), на КП 436, КП 438/1, КП 438/2, КП 439, КП 440, КП 157, КП 158, КП 159, КП 160, КП 162, КП 163/1, КП 163/2, КП 163/3, КО Бегниште, општина Кавадарци.

Граници на опфатот се :

 на север, северозапад – КП 156, КП 155, КП 152, КП 164/2, КО Бегниште на исток, североисток  КП 2128, КО Бегниште, општински пат на  југ – КП 164/3,  КП 166,  КП 167, КП  161, КП 437, КП  434, КП 435, КОБегниште на запад, југозапад – КП 164/1, КО Бегниште –   површина на планскиот опфат изнесува 2,7439 ха

Јавна Презентација и јавна анкета по Локална урбанистичка планска документација за Б5 – Хотелски комплекси (угостителско и туристички капацитети), на КП 436, КП 438/1, КП 438/2, КП 439, КП 440, КП 157, КП 158, КП 159, КП 160, КП 162, КП 163/1, КП 163/2, КП 163/3, КО Бегниште, општина Кавадарци, ќе се спроведе со излагање на Локална урбанистичка планска документација во просториите на Општина Кавадарци.

 

                Јавната анкета трае 5 дена, од 05.04.2021 до 09.04.2021година, секој работен ден од 8:30 до 16 :30 часот.

           Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења на анкетните листови.

          Јавна Презентација со стручно презентирање на планската документација ќе се одржи на ден 07.04.2021 година во 13:00 часот во просториите на Општина Кавадарци (Голема сала).

Одржување на Јавна презентација и Јавна анкета за             Локална урбанистичка планска документација за Б5 – Хотелски комплекси (угостителско и туристички капацитети), на КП 436, КП 438/1, КП 438/2, КП 439, КП 440, КП 157, КП 158, КП 159, КП 160, КП 162, КП 163/1, КП 163/2, КП 163/3, КО Бегниште, општина Кавадарциќе се оджи согласно Уредбата со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примаена на Законот за просторно и урбанистичко планирање за време на вонредна состојба (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 116/2020). Кај присутните лица на Јаната презентација и јавна анкета задолжтелно треба да се запази  минимум потребното растојание помеѓу лицата пред и внатре во објектот, да обезбедат спроведување на задолжителна дезинфекција на раце при влез во објектот и задолжително носење на заштитна маска, марама или шал со кој ќе бидат покриени устата и носот на учесниците во јавната презентација и јавната анкета.

 

 

 

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 03/2021

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 03/2021

Врз основа на  член 48 став 4 од Закон за административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр.27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16, 11/18, и „Службен весник на Република Северна Македонија“бр.275/19 и 14/20) и Правилник за формата и содржината на интерниот оглас, начинот на поднесување на пријава за унапредување, начинот на спроведување на административна селекција и интервјуто, како и начинот на нивното бодирање и максималниот број на бодови од постапката на селекција, во зависност од категоријата на работното мест за кое е објавен интерниот оглас (̎Службен весник на РМ̎ бр.11/15, бр.35/18 и ̎Службен весник на РСМ̎бр.303/2020),  а согласно Правилникот за систематизација на работни места во Општина Кавадарци бр.04-6196/3 од 28.11.2019 година,  Градоначалникот на Општина Кавадарци објавува

 

И Н Т Е Р Е Н  О Г Л А С  БРОЈ 03/2021

За унапредување на 3 административни  службеници во општинската администрација на Општина Кавадарци

 

Општина Кавадарци објавува интерен оглас за унапредување на административни службеници 3 (три) извршители и тоа :

 

 1. УПР 01 01 Б03 000 Помошник Раководител на Сектор за управување со човечки ресурси, Сектор за управување со човечки ресурси……………1 (еден) извршител;
 2. УПР 01 01 Б03 000 Помошник раководител на Сектор за правно-нормативни и општи работи, Сектор за правно – нормативни и општи работи …………..1 (еден) извршител;
 3. УПР 01 01 В01 000 Советник за култура и јавни настани, Одделение за култура и јавни настани, Сектор за јавни дејности и култура…………………..1 (еден) извршител.
ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 02/2021

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 02/2021

Врз основа на  член 48 став 4 од Закон за административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр.27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16, 11/18, и „Службен весник на Република Северна Македонија“бр.143/19 и 14/20) и Правилник за формата и содржината на интерниот оглас, начинот на поднесување на пријава за унапредување, начинот на спроведување на административна селекција и интервјуто, како и начинот на нивното бодирање и максималниот број на бодови од постапката на селекција, во зависност од категоријата на работното мест за кое е објавен интерниот оглас (Службен весник на РМ бр.11/15 и бр.35/18),  а согласно Правилникот за систематизација на работни места во Општина Кавадарци бр.04-6196/3 од 28.11.2019 година,  Градоначалникот на Општина Кавадарци објавува

 

И Н Т Е Р Е Н  О Г Л А С  БРОЈ 02/2021

За унапредување на  6  административни  службеници во општинската администрација на Општина Кавадарци

 

Општина Кавадарци објавува интерен оглас за унапредување на административни службеници 6  (шест) извршители и тоа : 

 1. УПР 01 01 Б03 000 Помошник раководител на Сектор за локален економски развој, Сектор за локален економски развој…………..1 (еден) извршител;
 2. УПР 01 01 Б04 000 Раководител на Одделение за планирање и спроведување на јавни набавки, Одделение за планирање и спроведување на јавни набавки, Сектор за јавни набавки …………..1 (еден) извршител;
 3. УПР 01 01 В03 000 Соработник –урбанистички планер, Одделение за урбанизам, Сектор комунални работи, урбанизам, сообраќај и заштита на животна средина…………..1 (еден) извршител;
 4. УПР 01 01 В03 000 Соработник –ВЕБ администратор, Одделение за информатичко комуникациска технологија, Сектор за локален економски развој…………..1 (еден) извршител;
 5. УПР 01 01 Б04 000 Раководител на Одделение за управување со човечки ресурси, Одделение за управување со човечки ресурси, Сектор за управување со човечки ресурси…………..1 (еден) извршител;
 6. УПР 01 01 В01 000 Советник за здравствена заштита, Одделение за услуги на граѓани, Сектор за јавни дејности и култура………….1 (еден) извршител.

 

Интерен оглас број 2/2021
КОНКУРС за обука за Неговател/ка на стари лица по проектот „За Развој на социјални услуги“

КОНКУРС за обука за Неговател/ка на стари лица по проектот „За Развој на социјални услуги“

 

Врз основа на верификацијата на посебната програма за Неговател/ка за помош и нега на стари лица, Црвен крст на Република Северна Македонија – Општинска Организација Кавадарци распишува:

К О Н К У Р С

За обука за Неговател/ка на стари лица по проектот „За Развој на социјални услуги“ во партнерство со Општина Кавадарци и Министерство за труд и социјална политика, финансиран од Светска банка

 

Се повикуваат сите заинтересирани лица кои сакаат да посетувааат обука и да се стекнат со верификуван сертификат да аплицираат во периодот од 22.02 до 10.03.2021 година

Кандидатите треба да ги исполнуваат следните услови:

 1. Да се државјани на Р.С. Македонија;
 2. Да имаат над 18 години;
 3. Да имаат општа психо-физичка способност за работа;
 4. Да имаат завршено минимум основно образование;
 5. Да бидат мотивирани за работа со стари и немоќни лица;
 6. Да бидат мотивирани по обуката да бидат вклучени во сервисот за нега во домашни услови при Црвен крст Кавадарци;

 

Напомена: Обуката за неговател/ка за помош и нега на стари лица е сертифицирана.

Заинтересираните кандидати можат да се пријават на

е-маил: [email protected]  или на тел: 043/412/936, 070/239/352, 078/369/020.

Секој заинтересиран кандидат ќе биде повикан на индивидуално интервју.