Огласи и соопштенија

општина -зграда

Општина Кавадарци објавува Конкурс за организирање и реализирање на културните манифестации по Програмата од областа на културата за 2018 година

 Врз основа на Одлука на Совет бр.08-4875/12  за делегирање на надлежностите на Општина Кавадарци за…
општина -зграда

Известување за имателите на бесправни објекти кои имаат поднесено барање за утврдување на правен статус на бесправен објект

Согласно чл.6 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (“Службен весник на Република Македонија.23/11,бр.54/11,бр.12,бр.53/13,бр.72/13,бр.44/12,б.115/14,бр.199/14,бр.124/15…