Категорија: Огласи и соопштенија

Соопштение за организирање на Јавна Презентација и Јавна Анкета По Детален урбанистички план за УЕ 5, Блок 5.4, ,,Младински” КО Кавадарци

Соопштение за организирање на Јавна Презентација и Јавна Анкета По Детален урбанистички план за УЕ 5, Блок 5.4, ,,Младински” КО Кавадарци

С О О П Ш Т Е Н И Е
За организирање на Јавна Презентација и Јавна Анкета
По Детален урбанистички план за УЕ 5, Блок 5.4, ,,Младински” КО Кавадарци град, Општина Кавадарци.

Граници на планскиот опфат се :
– на север границата се движи по границата на град Кавадарци по ГУП
– на исток границата се движи по осовината на сервисна улица 21, „Ѓорѓи Соколов“,
– на југ границата се движи по осовината на сервисна улица 26, булевар „Македонија“ и
– на запад границата се движи по осовината на сервисна улица 27, „Никола Минчев“

Површината на планскиот опфат изнесува 19,14 ха.

Јавна Презентација и јавна анкета ќе се спроведе со излагање на Детален урбанистички план за УЕ 5, Блок 5.4, ,,Младински” КО Кавадарци град, Општина Кавадарци во просториите на Општина Кавадарци.
Јавната анкета трае од 31.08.2020 до 14.09.2020 година, секој работен ден од 8:30 до 16:30 часот.
Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења на анкетните листови.
Јавна Презентација со стручно презентирање на планот ќе се одржи на ден 11.09.2020 година (Петок) во 11.00 часот во просториите на Општина Кавадарци во Голема сала.
Одржување на Јавна презентација и Јавна анкета за Детален урбанистички план за УЕ 5, Блок 5.4, ,,Младински” КО Кавадарци град, Општина Кавадарци ќе се оджи согласно Уредбата со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примаена на Законот за просторно и урбанистичко планирање за време на вонредна состојба (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 116/2020). Кај присутните лица на Јаната презентација и јавна анкета задолжтелно треба да се запази минимум потребното растојание помеѓу лицата пред и внатре во објектот, да обезбедат спроведување на задолжителна дезинфекција на раце при влез во објектот и задолжително носење на заштитна маска, марама или шал со кој ќе бидат покриени устата и носот на учесниците во јавната презентација и јавната анкета.

Со почит,
Кабинет на Градоначалник

 

–  Анкетен Лист за ДУП МЛАДИНСКИ

– Соопштение за организирање ЈА и ЈП

КОНКУРС  За доделување на Награда “7  Септември”  на град Кавадарци за 2020 година

КОНКУРС За доделување на Награда “7  Септември” на град Кавадарци за 2020 година

По повод „7ми Септември” Денот на ослободувањето на град Кавадарци, Општина Кавадарци-Локална Самоуправа објавува Конкурс за доделување на наградата „7 Септември”.

  1. Наградата „7 Септември“ на градот Кавадарци се доделува на физички и на правни лица како знак на признание на Градот Кавадарци, за остварувања, во стопанството, науката, публицистиката, уметноста, културата, воспитанието и образованието, здравствената заштита, социјалната заштита, спортот и физичката култура, техничката култура, заштитата и унапредувањето на животната средина и природата, како и во други сегменти на животот, трудот и творештвото, што претставуваат посебен придонес за развојот на Градот и за неговиот севкупен напредок и афирмација во Република Северна Македонија и во светот.
  2. На ученици и на студенти Наградата се доделува за творечки труд или континуирани, успешни постигнувања во наставните и вон наставните активности што претставуваат посебен придонес за напредокот и афирмацијата на градот Кавадарци.
  3. Наградата се доделува за остварувања во изминатиот период од една година (сметано до звршувањето на конкурсот), како и за подолг изминат период кој претставува заокружена творечка или континуирана работна целина.
  4. Наградата за физички и правни лица се состои од диплома и плакета.
  5. Право на предлагање кандидати за Наградата имаат правни и физички лица.
  6. Предлогот за Наградата треба да биде детално образложен, а за кандидатите поединци да содржи и биографија.
  7. Кон предлогот за доделување на Наградата за печатени дела и други изданија се приложуваат и два (2) примерока од делото,

Предлагачот е потребно да ги наведе својот полн назив, адресата и телефонскиот број.

Предлозите и иницијативите да се достават најдоцна до Комисија за одбележување на празници и манифестации и доделување на награди и признанија при Совет на Општина Кавадарци, најдоцна 20 август 2020 година.

Формулар за конкурирање за Наградата „7 Септември“ на град Кавадарци може да се подигне во Граѓанско информативниот центар во Општина Кавадарци.

Предлозите се поднесуваат во 2 примероци преку пошта или директно во Архива на Локалната Самоуправа Кавадарци соба број 20. 

Информации на телефон 043/ 416-130.

Превземи Документ
ОБЈАВА број 01/2020 за давање во закуп на недвижни ствари по пат на ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ  

ОБЈАВА број 01/2020 за давање во закуп на недвижни ствари по пат на ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ  

Врз основа на член 24, 25, 26, 27, 28, 29, 36, 37, 38, 39 и 67 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на РМ“ број 78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и 275/19),  Одлука за давање во закуп на недвижна ствар на кп.бр.694/1 КО Чемерско во сопственост на Општина Кавадарци по пат на електронско јавно наддавање бр.08-5725/8 од 31.10.2019 година донесена од страна на Совет на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци“бр.45/19), Извештај за процена на недвижен имот бр.01-110 од 22.10.2019 година изработен од Трговец поединец за вештачење и процена Д-р Анастас Ѓорги Џуровски ТП Ресен и наш деловоден број 13-504/46 од 25.10.2019 година, Одлука за давање во закуп на недвижни ствари на кп.бр.13709 КО Кавадарци  во сопственост на Општина Кавадарци по пат на електронско јавно наддавање бр.08-2812/2 од 27.05.2020 година донесена од страна на Совет на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци“бр.55/20), Извештај за процена на недвижен имот бр.139 од 22.05.2020 година изработен од АБЦ – Бротхер ДООЕЛ Скопје и наш деловоден бр.19-1318/19 од 22.05.2020 година, Комисијата за недвижни и движни ствари сопственост на Општина Кавадарци, објавува:

ОБЈАВА број  01/2020

за давање во закуп на недвижни ствари по пат на

ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ  

 

 1.ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ 

            Предмет на електронското јавно наддавање е давање во закуп на недвижни ствари – објекти сопственост на Општина Кавадарци, кои се даваат во закуп согласно Одлука за давање во закуп на недвижна ствар на кп.бр.694/1 КО Чемерско во сопственост на Општина Кавадарци по пат на електронско јавно наддавање бр.08-5725/8 од 31.10.2019 година донесена од страна на Совет на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци“бр.45/19) и Одлука за давање во закуп на недвижни ствари на кп.бр.13709 КО Кавадарци  во сопственост на Општина Кавадарци по пат на електронско јавно наддавање бр.08-2812/2 од 27.05.2020 година донесена од страна на Совет на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци“бр.55/20).

2.ПОДАТОЦИ ЗА НЕДВИЖНИТЕ СТВАРИ – ОБЈЕКТИ КОИ СЕ ДАВААТ ВО ЗАКУП

            Предмет на закуп се недвижни ствари – објекти  сопственост на Општина Кавадарци, кои се наоѓаат на кп.бр.691/4 КО Чемерско запишани во Имотен лист бр.677 и кп.бр.13709 КО Кавадарци запишани во Имотен лист бр.15775 и тоа:

 

ОБЈАВА број  01/2020
Јавен повик за влкучување на невработени лица со ниски квалификации во проекти од инфраструктура и заштита на животната средина на локално ниво

Јавен повик за влкучување на невработени лица со ниски квалификации во проекти од инфраструктура и заштита на животната средина на локално ниво

Се повикуваат сите невработени заинтересирани лица да се пријават за извршување на јавни работи за потребите на Општина Кавадарци според Јавниот повик на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија.

Јавен повик

ЈАВЕН ПОВИК За ангажирање на архитекти во Советодавното тело – Комисија на Општина Кавадарци  за придонес во утврдувањето на идниот урбанистички развој на територијата на Општина Кавадарци

ЈАВЕН ПОВИК За ангажирање на архитекти во Советодавното тело – Комисија на Општина Кавадарци за придонес во утврдувањето на идниот урбанистички развој на територијата на Општина Кавадарци

Врз основа на член 50 став 1 точка 16 од Законот за локална самоуправа (“Сл. Весник на РМ” бр.05/2002) и член 114 од Статутот на Општина Кавадарци (“Сл. Гласник на Општина Кавадарци” бр.08/05, 14/10, 24/10 и 38/19),  Градоначалникот на Општина Кавадарци објавува

ЈАВЕН ПОВИК

За ангажирање на архитекти во Советодавното тело – Комисија на Општина Кавадарци  за придонес во утврдувањето на идниот урбанистички развој на територијата на Општина Кавадарци

 

Се повикуваат сите заинтересирани дипломирани архитекти да земат учество во Советодавното тело – Комисија на Општина Кавадарци Локална Самоуправа, за придонес во утврдувањето на идниот урбанистички развој на територијата на Општина Кавадарци, за наредниот 10-годишен период “Кавадарци 2030година”.

Целта на јавниот повик е да се поттикнат истакнати архитекти да учествуваат во идното урбанистичко планирање на Градот Кавадарци во наредните 10 години.

Се очекува заинтересираните архитекти, со нивните искуства, знаења и идеи да придонесат заеднички да се утврди идниот економски, социјалeн, културeн и спортски развој во насока на подигање на животниот стандард на повисоко ниво на сите граѓани во Општина Кавадарци.  

Со Советодавното тело – Комисија ќе раководи Градоначалникот на Општина Кавадарци.

Учеството на архитектите во Советодавното тело ќе биде на доброволна основа  без надоместок.

Советодавното тело ке се состанува најмалку 2 (два) пати месечно, а по потреба и повеќе пати во месецот.

Заинтерсираните лица потребно е да достават Пријава на следната адреса: Општина Кавадрци, ул. Плоштед Маршал Тито  бб со назнака “За ангажирање на архитекти во Советодавното тело – Комисија на Општина Кавадарци  за придонес во утврдувањето на идниот урбанистички развој на територијата на Општина Кавадарци” или дирекно во архива на Општина Кавадрци  соба бр.20.

Рокот за пријавување е  до  15.06.2020 година.

По завршувањето на рокот за пријавување по јавниот повик, пријавените кандидати  ќе бидат повикани.

 

 

 

                                                                                                                                Општина Кавадарци

                                                                                                     Градоначалник

                                                                                                   м-р Митко Јанчев

Пријава