Категорија: Огласи и соопштенија

Листа на физички и правни лица со долг за данок на имот за 2020 година

Листа на физички и правни лица со долг за данок на имот за 2020 година

Општина Кавадарци, одделението за администрирање на даноци  објавува листа на даночни обврзници кои имаат долг за данок на имот на физички и правни лица за 2020 година. Ве потсетуваме дека доколку не го подмирете во определениот рок ќе се пристапи кон присилна наплата на истите.

 

Со почит,

Одделение за администрирање на даноци

Соопштение за организирање на Јавна Презентација и Јавна Анкета по ДУП за УЕ5, Блок 5.10

Соопштение за организирање на Јавна Презентација и Јавна Анкета по ДУП за УЕ5, Блок 5.10

Врз основа на член 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ бр.199/14, 44/15,193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18), и член 50 точка 4 од Законот за локална смоуправа („Службен весник на РМ” бр.5/02), член 113, став 20 од Статутот на Општина Кавадарци, и донесената Програма за изменување и дополнување на Програма заа изработка на урбанистички планови во Општина Кавадарци за 2021 година, Глава ИИ, Точка 4, Градоначалникот на Општина Кавадарци го дава следното:

СООПШТЕНИЕ

За организирање на Јавна Презентација и Јавна Анкета

По Детален урбанистички план за УЕ 5, Блок 5.10, “Цветан Димов”, КО Кавадарци град, Општина Кавадарци

 

Граници на планскиот опфат се :

 • од северната страна, границата на опфатот се движи по оската на булевар „Вељко Влаховиќ”,
 • од источната страна, границата на опфатот се движи по оската на булевар „Цветан Димов”,

од јужната страна, границата на опфатот се движи по оската на булевар „Моша Пијаде”,

 • од западната страна, границата на опфатот се движи по осовината на булевар „Западен булевар”.

Површината на планскиот опфат изнесува 4,64 ха.

Јавна Презентација и јавна анкета ќе се спроведе со излагање на Детален урбанистички план за УЕ 5, Блок 5.10, “Цветан Димов”, КО Кавадарци град, Општина Кавадарци во

просториите на Општина Кавадарци.

Јавната анкета трае од 15.02.2021 до 26.02.2021 година, секој работен ден од 8:30 до 16:30 часот.

Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења на анкетните листови.

Јавна Презентација со стручно презентирање на планот ќе се одржи на ден 19.02.2021 година (Петок) во 13.00 часот во просториите на Општина Кавадарци во Голема сала.

Одржување на Детален урбанистички план за УЕ 5, Блок 5.10, “Цветан Димов”, КО Кавадарци град, Општина Кавадарци ќе се оджи согласно Уредбата со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примаена на Законот за просторно и урбанистичко планирање за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Македонија” бр. 116/2020). Кај присутните лица на Јавната презентација и јавна анкета задолжително треба да се запази минимум потребното растојание помеѓу лицата пред и внатре во објектот, да обезбедат спроведување на задолжителна дезинфекција на раце при влез во објектот и задолжително носење на заштитна маска, марама или шал со кој ќе бидат покриени устата и носот на учесниците во јавната презентација и јавната анкета.

 

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 01/2021

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 01/2021

Врз основа на  член 48 став 4 од Закон за административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр.27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16, 11/18, и „Службен весник на Република Северна Македонија“бр.143/19 и 14/20) и Правилник за формата и содржината на интерниот оглас, начинот на поднесување на пријава за унапредување, начинот на спроведување на административна селекција и интервјуто, како и начинот на нивното бодирање и максималниот број на бодови од постапката на селекција, во зависност од категоријата на работното мест за кое е објавен интерниот оглас (Службен весник на РМ бр.11/15 и бр.35/18),  а согласно Правилникот за систематизација на работни места во Општина Кавадарци бр.04-6196/3 од 28.11.2019 година,  Градоначалникот на Општина Кавадарци објавува

 

И Н Т Е Р Е Н  О Г Л А С  БРОЈ 01/2021

За унапредување на  7  административни  службеници во општинската администрација на Општина Кавадарци

 

Општина Кавадарци објавува интерен оглас за унапредување на административни службеници 7  (седум) извршители и тоа :

 

 1. УПР 01 01 Б02 000 Раководител на Сектор за управување со човечки ресурси, Сектор за управување со човечки ресурси……………1 (еден) извршител;
 2. УПР 01 01 Б03 000 Помошник раководител на Сектор за јавни набавки, Сектор за јавни набавки …………..1 (еден) извршител;
 3. УПР 01 01 В01 000 Советник за администрирање на постапки за јавни набавки, Одделение за администрирање на постапки за јавни набавки, Сектор за јавни набавки …………..1 (еден) извршител;
 4. УПР 01 01 В01 000 Советник за организација на Совет на општината, Одделение за организација на советот на општината, Сектор за правно-нормативни и општи работи …………..1 (еден) извршител;
 5. УПР 01 01 В01 000 Советник за изготвување на предлог буџет, Одделение за буџетска координација, Сектор за финансиски прашања …………..1 (еден) извршител;
 6. УПР 01 01 В01 000 Советник за спроведување на урбанистички планови, Одделение за урбанизам, Сектор за комунални работи, урбанизам, сообраќај и заштита на животната средина …………..1 (еден) извршител;
 7. УПР 01 01 В01 000 Советник за правни работи и застапувања, Одделение за комунални дејности, Сектор за комунални работи, урбанизам, сообраќај и заштита на животната средина …………..1 (еден) извршител.
ИНТЕРЕН  ОГЛАС  БРОЈ 01/2021
Општина Кавадарци објавува Конкурс за организирање и реализирање на културните манифестации по Програмата од областа на културата за 2021 година

Општина Кавадарци објавува Конкурс за организирање и реализирање на културните манифестации по Програмата од областа на културата за 2021 година

Врз основа на Одлука за делегирање на надележностите на Општина Кавадарци за организирање и реализирање на културните манифестации по Програмата за активности на Општина Кавадарци во областа на културата за 2021 година бр.08-6496/30 од 16.12.2020година, член 4 од Правилникот за начинот и постапката за делегирање на надлежностите на Општина Кавадарци за организирање и реализирање на културните манифестации по Програмата за активности на Општина Кавадарци во областа на културата за 2021 година на правно лице бр.08-6496/31 од 16.12.2020 година и член 113 став 1 точка 20 од Статутот на Општина Кавадарци (Сл.гласник на Општина Кавадарци бр.08/05….64/20), Градоначалникот на Општина Кавадарци објавува,

ЈАВЕН КОНКУРС

 За делегирање на надележностите на Општина Кавадарци за организирање и реализирање на културните манифестации по Програмата за активности на Општина Кавадарци во областа на културата за 2021 година на правно лице

 

Се делегираат надлежностите за организирање и реализирање на културните манифестации предвидени во Програмата за активности на Општина Кавадарци во областа на културата за 2021 година и тоа:

1.Културно стопанска манифестација ,,Св.Трифун“ ,  14ти Февруари

                2.Културно лето ,,Го сакам Кавадарци“ јули –август

 1. Културна манифестација ,,Тиквешки Гроздобер , септември

4.Нова Година  , декември

Обврска на правното лице е во целост да ги испланира , организира, реализира и менаџира културните манифестации.

Висината на финансиските средства од Буџетот на Општина Кавадарци за делегирање на надлежноста е содржана во Програмата за активностите на Општина Кавадарци во областа на културата за 2021 година .

Кон пријавата правното лице треба да приложи :

1.Решение за упис во Централен Регистар;

                2.Полн назив и адреса на субјектите кои ќе се вклучат во текот на реализирањето на активностите од делегираната надлежност;

                3.Детален опис на активностите, носители и рокови за реализирање на на делегираните надлежности – програма за начин и постапка за вршење на делегираната надлежност;

                4.Финансиска структура на активностите;

                5.Податоци од лицата ангажирани во реализирање на делегираните надлежности, нивна квалификациона структура  и професионално искуство;

                6.Име презиме и контакт телефон на одговорното лице за реализација на делегираните надлежности.

Општина Кавадарци ќе склучи Договор за делегирање на надлежноста со правното лице кое што ќе биде избрано на јавниот конкурс согласно Законот за облицациони односи.

Приложените проекти мора да содржат образложение и предлог финансиска конструкција во која ќе бидат наведени средствата потребни од Буџетот на Општина Кавадарци како и средствата обезбедени од Министерството за култура, сопствени средства и други извори.

Потребните податоци како и предлог проектите со финанасиска конструкција треба да се достават задолжително на посебен формулар – Пријава која може да се подигне во електронска верзија од веб страната на Општина Кавадарци  www.kavadarci.gov.mk.

Потполнетите пријави да се  достават до Општина Кавадарци во рок од 15 дена по објавувањето на јавниот конкурс во средствата за јавно информирање, во архива или по пошта на адреса :Општина Кавадарци, Плоштад Маршал Тито бр.2 Кавадарци,со назнака  ,,Конкурс Култура 2021“.

                Некомплетните и ненавремени пријави нема да бидат разгледувани.