Категорија: Огласи и соопштенија

Достапна администрација за лица со хендикеп

Достапна администрација за лица со хендикеп

И З В Е С Т У В А Њ Е

  

            Општина Кавадарци-Локална Самоуправа ги информира лицата со хендикеп и граѓаните дека започна со реализација и поддршка на проектот “Достапна администрација за лица со хендикеп”.

Проектот има за цел, Создавање на адекватни услови за лицата со инвалидност при остварување на нивните граѓански права и обврски, во правец на  полесен пристап до информации и услуги од Општината.

Локалната самоуправа им соопштува на граѓаните со одреден вид и степен на попреченост, дека, согласно препораките на Министерството за труд и социјална политика започна да ја спроведува интерната процедура за давање на услуги на лицата со попреченост, при што определи и лице за контакт од општинската администрација.

За сите информации лицата со хендикеп може да се обратата до лицето,

Јанинка Леова

тел. 070/ 282-271

e-mail jleova@test.kavadarci.gov.mk

Секој работен ден во текот на работното време.