Категорија: Животна средина

Урбан Инвест Б-Дозвола

Предмет: Барање за добивање на дозвола за усогласување со оперативен план за
инсталација која врши активност од Уредбата , Прилог 2
Интегрирано спречување и контрола на загадувањето

Инсталација: УРБАН ИНВЕСТ ДОО Грков Јован с. Возарци, Општина Кавадарци

Подготовка на документи за  воспоставување на интегриран и финансиски самоодржлив  систем за управување со отпад  во Пелагониски, Југозападен, Вардарски и Скопски регион

Подготовка на документи за воспоставување на интегриран и финансиски самоодржлив систем за управување со отпад во Пелагониски, Југозападен, Вардарски и Скопски регион

Нацрт Стратегиска оцена на животна средина за нацрт Регионален план за управување со отпад за Вардарски регион

Нацрт стратегиска оцена на животна средина

 

ОБРАЗЕЦ ЗА БАРАЊЕ ЗА Б-ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА

ИНТЕГРИРАНО СПРЕЧУВАЊЕ И КОНТРОЛА НА ЗАГАДУВАЊЕТО

ОБРАЗЕЦ ЗА БАРАЊЕ ЗА Б-ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА

 Инсталација: Производен погон за производство на вибропресувани префабрикувани бетонски елементи.

Локалитети:с.Марена, општина Кавадарци

Инвеститор: АС МАШИНИ ДООЕЛ, увоз – извоз Кавадарци

Доставување на Б- интегрирана еколошка дозвола