SEA_Vardar region_final draft_10.10

Регионален план за управување со одпад како и Извештај за стратегиска оцена на животна средина

Во рамките на проектот Подготовка за воспоставување на интегриран и финансиски самоодржлив систем за управување со одпад во Пелагониски, Југозападен, Вардарски и Скопски плански регион Ви доставуваме Извештај од консултации со јавноста за Регионален план за управување со одпад како и Извештај за стратегиска оцена на животна средина за Регионален план за управување со одпад за Вардарски регион, истите се прикачите на страната на општината со цел достапност за разгледување и добивање мислење, забелешки и сугестии по истите од страна на сите засегнати страни.

Регионален план за управување со одпад
Извештај за стратегиска оцена на животна средина