општина -зграда

Стратегиска оцена за локално урбанистичка планска документација „Купи куќа за млади“ КО Глишиќ, Општина Кавадарци

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена
Формулар за стратегиска оцена
Известување од МЖСПП