Буџет на општината

Буџет на Општина Кавадарци за 2018 година
Предлог буџет на Општина Кавадарци за 2018 година
Квартален извештај за извршување на буџетот за Општина Кавадарци за квартал од 01.01.2017 година до 30.09.2017 година
Буџет на Општина Кавадарци за 2017 година
Буџет на општина Кавадарци за 2016 година
Завршна сметка на буџетот на Општина Кавадарци за 2016 година
Буџет на Општина Кавадарци за 2015 година

 

Буџет на Општина Кавадарци за 2014 година
Завршна сметка на буџетот на општина Кавадарци за 2014 година

 

Ревизорски извештај за Општина Кавадарци за 2014 година

Конечен извештај на овластениот државен ревизор
Ревизорски наоди
Цели на ревизијата

 

Буџет на Општина Кавадарци за 2013 година
Завршна сметка на буџетот на Општина Кавадарци за 2013