Буџет на општината

-

Завршна сметка за 2017 година на Општина Кавадрци

Завршна сметка за 2017 година

Годишна програма за работењето на ЈП Комуналец Кавадарци за 2017 и 2018

Годишна програма за 2017 година

Годишна програма за 2018 година

 

Завршни сметки ЈП Комуналец

Извештај за работењето на ЈП Комуналец 2017

Извештај за работењето на ЈП Комуналец 2016

ГОДИШНА СМЕТКА 2017

ГОДИШНА СМЕТКА 2016

 

Ревизорски извештај на Општина Кавадарци за 2018 година 

ЕЛС Кавадарци – Сметка на основен буџет (630) ЕЛС Кавадарци – Сметка на основен буџет (637) ЕЛС Кавадарци – Сметка на приходи на буџет на дотации (930)  

Буџет на Општина Кавадарци за 2018 година
Предлог буџет на Општина Кавадарци за 2018 година
Квартален извештај за извршување на буџетот за Општина Кавадарци за квартал од 01.01.2017 година до 30.09.2017 година
Буџет на Општина Кавадарци за 2017 година
Буџет на општина Кавадарци за 2016 година
Завршна сметка на буџетот на Општина Кавадарци за 2016 година
Буџет на Општина Кавадарци за 2015 година
 
Буџет на Општина Кавадарци за 2014 година
Завршна сметка на буџетот на општина Кавадарци за 2014 година
  Ревизорски извештај за Општина Кавадарци за 2014 година
Конечен извештај на овластениот државен ревизор
Ревизорски наоди
Цели на ревизијата
 
Буџет на Општина Кавадарци за 2013 година
Завршна сметка на буџетот на Општина Кавадарци за 2013