Програми на Општината

Предлог програми за 2018 година

Предлог програми за 2018 година

Програма за уредување на градежно           земјиште 
Програма за јавно зеленило
Програма за одбележување на значајни              настани
Програма за култура
Програма за јавна чистота
Програма за изработка на урбанистички планови
Програма за комунални дејности
Програма за одржување на локални патишта
Програма за здраствена заштита
Програма за социјална заштита
Програма за развој
Програма за меѓународна соработка
Програма за развој на невладиниот сектор