22 СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ 14.03.2019