Органограм  на Општина Кавадарци
Правилник за систематизација на работни места во Општина Кавадарци
Лица вработени во Општина Кавадарци
ОДЛУКА за организација, делокругот и начинот на извршување на задачите на општинската администрација на Општина Кавадарци