Градежни работи на пешачка патека во с.Ваташа.

Градежни работи на пешачка патека во с.Ваташа.

Градежната механизација е присутна на повеќе локации во општина Кавадарци. Се работи на пешачката патека во селото Ваташа, а во селото Возарци се санираат полски патишта.