Данок на имот должници

Список на должници по основ на данок на имот на физички лица над кои ќе се спроведе постапка на присилна наплата од 28-12-2018.