ДОПОЛНИТЕЛНИ ПАРКИНГ МЕСТА НА  УЛИЦАТА „ТИКВЕШКО ВОСТАНИЕ“

ДОПОЛНИТЕЛНИ ПАРКИНГ МЕСТА НА УЛИЦАТА „ТИКВЕШКО ВОСТАНИЕ“

Општината го зголемува бројот на расположивите паркинг места во централното градско подрачје.

Ангажираната оператив завршува со реализација на проектот, поплочување на запуштен простор на улицата „Тиквешко востание“. Откако претходно беше отстранет шутот и земјата, местото се порамни, се поставија рабници и тампон, по што следеше редење на бехатон коцки.

Вкупната површеина изнесува 400 квадратни метри, каде ќе се обележат дваесеттина нови паркинг места.