ЗАФАЌАЊЕ НА АТМОСФЕРСКИТ ВОДИ ОД УЛИЦАТА „БЛАГОЈ КРСТИЌ“

ЗАФАЌАЊЕ НА АТМОСФЕРСКИТ ВОДИ ОД УЛИЦАТА „БЛАГОЈ КРСТИЌ“

Општина Кавадарци во рамките на комуналната изградба го реализира проектот за зафаќање на атмосверските води на дел од улицата „Благој Крстиќ“.

Согласно проектот се изгради шахта решетка за зафаќање на атмосферските води од улицата „Благој Крстиќ“ на спојот со улицата „1 Мај“.