Изградба на пумпна станица за водоснабдување на селата Бојанчиште и Куманичево

Изградба на пумпна станица за водоснабдување на селата Бојанчиште и Куманичево

Новиот начин на водоснабдување на селата Бојанчиште и Куманичево се темели на водоснабдување по пат на пумпна станица. Со ваквиот начин на водоснабдување се отвора вентилот кој беше подзатворен и водата слободно протекува во цевководот кон градот. На овој начин во градот ќе се добијат дополнителни 10л/с. вода а на централите ќе се зголеми производството на електрична енергија. Оваа инвестиција е околу 20 000 евра и истите само од дополнително производство на електрична енергија би се вратиле за неполни 3 години.