ИЗГРАДБА НА УЛИЦИ ВО НАСЕЛБАТА „ЈАСМИН“

ИЗГРАДБА НА УЛИЦИ ВО НАСЕЛБАТА „ЈАСМИН“

Фирмата „Градба промет“ деновиве работи на реализација на комуналниот проект на Општина Кавадарци за изградба на улици во населбата „Јасмин“.

Според проектот во оваа фаза општината треба да изврши пробивање на нови улици согласно Деталниот урбанистички план со што би се оформиле комунациите за индивидуалните станбени објекти во тој дел на градот под СЦ „Јасмин“. Ангажираната оператива треба да изврши нивелирање, трасирање, поставување на бетонски рабници и тампонирање на улиците.