ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 02/2018 За унапредување на административен службеник во Општина Кавадарци

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 02/2018 За унапредување на административен службеник во Општина Кавадарци

Врз основа на  член 48 став 4 од Закон за административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр.27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18),и Правилник за формата и содржината на интерниот оглас, начинот на поднесување на пријава за унапредување, начинот на спроведување на административна селекција и интервјуто, како и начинот на нивното бодирање и максималниот број на бодови од постапката на селекција, во зависност од категоријата на работното мест за кое е објавен интерниот оглас (Службен весник на РМ бр.11/15 и бр.35/18),  а согласно Правилникот за систематизација на работни места во Општина Кавадарци бр.09-2375/1 од 05.05.2016 година,  Правилник за измена и дополнување на Правилникот за систематизација на работни места во Општина Кавадарци бр.04-5645/1 од 29.11.2016 година, бр.09-762/1 од 24.02.2017 година,   бр.04-5259/2 од 28.12.2017 година, бр.04-2391/1 од 25.04.2018 година, бр.04-4442/1 од 01.08.2018 година, бр.04-4679/1 од 20.08.2018година,  Градоначалникот на Општина Кавадарци објавува

 

И Н Т Е Р Е Н  О Г Л А С  БРОЈ 02/2018

За унапредување на шест (6)  административни службеници во општинската администрација на Општина Кавадарци

 

Општина Кавадарци објавува интерен оглас за унапредување на административни службеници   6 (шест) извршители и тоа :

  1. УПР 01 01 Г01 000 Самостоен референт – организација на човечки ресурси во Одделение за управување со човечки ресурси, Сектор за управување со човечки ресурси …………….1 извршител;
  2. УПР 01 01 Б04 000 Раководител на Одделение за урбанизам, Одделение за урбанизам, Сектор за комунални работи, урбанизам, сообраќај и заштита на животната средина……….1 извршител;
  3. УПР 01 01 Б04 000 Раководител на Одделение за располагање со градежно земјиште, Одделение за располагање со градежно земјиште, Сектор за уредување и располагање со градежно земјиште……..1 извршител;
  4. УПР 01 01 В01 000 Советник-образование, Одделение за општествени дејности, Сектор за правни, општествени и општи работи……….1извршител;
  5. УПР 01 01 В02 000 Виш Соработник обуки и оценување, Одделение за обуки и оценување, Сектор за управување со човечки ресурси…………1 извршител;
  6. УПР 01 01 В01 000 Советник оценување, стручно оспособување и усовршување, Одделение за обуки и оценување, Сектор за управување со човечки ресурси…………1 извршител;

 

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 02/2018