Интерен оглас бр. 01/2020

Врз основа на  член 48 став 4 од Закон за административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр.27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16, 11/18, и „Службен весник на Република Северна Македонија“бр.143/19 и 14/20) и Правилник за формата и содржината на интерниот оглас, начинот на поднесување на пријава за унапредување, начинот на спроведување на административна селекција и интервјуто, како и начинот на нивното бодирање и максималниот број на бодови од постапката на селекција, во зависност од категоријата на работното мест за кое е објавен интерниот оглас (Службен весник на РМ бр.11/15 и бр.35/18),  а согласно Правилникот за систематизација на работни места во Општина Кавадарци бр.04-6196/3 од 28.11.2019 година,  Градоначалникот на Општина Кавадарци објавува

 

И Н Т Е Р Е Н  О Г Л А С  БРОЈ 01/2020

За унапредување на  3  административни  службеници во општинската администрација на Општина Кавадарци

Општина Кавадарци објавува интерен оглас за унапредување на административни службеници 3   (три) извршители и тоа :

 

  1. УПР 01 01 Б02 000 Раководител на Сектор за образование и спорт, Сектор за образование и спорт……………1 (еден) извршител;
  2. УПР 01 01 В03 000 Соработник за архивско работење, Одделение за правни и општи работи, Сектор за правно-нормативни и општи работи…………..1 (еден) извршител;
  3. УПР 01 01 В02 000 Виш Соработник за локален економски развој, Одделение за подготовка на стратешки и плански документи и подготовка на проектна документација, Сектор за локален економски развој………….1 (еден) извршител. 

 

ИНТЕРЕН  ОГЛАС  БРОЈ 01/2020